• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že já hlasuji s kartou číslo 6 a pan poslanec Rykala s kartou číslo 9. Další oznámení v této věci nemám.

  Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Adam - pracovní důvody, pan poslanec Vojtěch Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - zdravotní důvody, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - osobní důvody, pan poslanec Bezecný - osobní důvody, pan poslanec Beznoska - osobní důvody, pan poslanec Blažek - osobní důvody, pan poslanec Fiedler - osobní důvody, pan poslanec Havíř - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, paní poslankyně Chalánková - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Klaška - rodinné důvody, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Kučera - osobní důvody, paní poslankyně Matušovská od 10 do 13 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - rodinné důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Rais - pracovní důvody, pan poslanec Seďa - rodinné důvody, paní poslankyně Semelová - rodinné důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld - osobní důvody, pan poslanec Toufar - osobní důvody, paní poslankyně Váhalová - osobní důvody, pan poslanec Zavadil - osobní důvody, pan poslanec Voska - rodinné důvody, paní poslankyně Zelienková - rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek - osobní důvody.

  Z členů vlády se omlouvá pan ministr Němeček z pracovních důvodů a paní ministryně Válková rovněž ze zdravotních důvodů.

  Budeme pokračovat dalšími body schváleného pořadu schůze, pokud se nikdo nehlásí. Pan předseda Faltýnek, prosím. Prosím o klid, předpokládám, že pan předseda Faltýnek vystoupí s nějakým návrhem.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno. Omlouvám se, bude to velmi stručné. Chtěl bych poprosit váženou Sněmovnu, jestli bychom mohli dnes jednat do 15 hodin. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Hlasovali bychom tedy o tom, že Poslanecká sněmovna pro dnešní den vyčlení pro třetí čtení dobu od 10 do 15 hodin. O tomto návrhu budeme hlasovat.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Faltýnka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 76. Přihlášených 126, pro 111, proti 6. Tento návrh byl přijat.

  Pan premiér hlasuje s kartou číslo 10.

  Nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 23.

  Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, stejně tak jako zpravodaj rozpočtového výboru.

  V poznámkách mám zde uvedeno, že v tomto bodu jsme se dostali pouze tam, že byla žádost o přestávku, takže neměl pan ministr ani pan zpravodaj možnost vystoupit. Ptám se, zda má buď pan ministr nebo pan zpravodaj zájem vystoupit? Jinak bych otevřel rozpravu.

  Poprosím pana zpravodaje a potom můžeme pokračovat v rozpravě. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi jen zopakovat, že vládní novela zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 208, se týká primárně zvýšení sazeb spotřebních daní na tabákové výrobky. Je nutné zdůraznit, že toto zvýšení je nutné kvůli dosažení minimálního zdanění cigaret vyplývajícího ze závazku České republiky vůči Evropské unii ve výši 90 eur na tisíc kusů cigaret.

  V rámci druhého čtení nebyl navržen žádný návrh na zamítnutí, ale zato bylo přeloženo celkem 23 pozměňovacích návrhů. Abych předešel případným omylům při hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, dovolte mi stručně přiblížit, čeho se dané pozměňovací návrhy - ještě před přednesením návrhu procedury - týkají.

  Pozměňovací návrh A. Jde o pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který řeší regulaci předzásobení cigaretami.

  Pozměňovací návrh B. Jde o pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který řeší regulaci předzásobení cigaretami a je zcela shodný s pozměňovacím návrhem A. Pardon - jde o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který je zcela shodný s pozměňovacím návrhem A.

  Pozměňovací návrh C. Jde o můj pozměňovací návrh, který je alternativní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A a B. Opět se týká regulace předzásobení. Tento pozměňovací návrh vznikl ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě usnesení rozpočtového výboru.

  Pozměňovací návrh D. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Rykala. Týká se tabáku do vodních dýmek.

  Pozměňovací návrh E1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Fiedlera. Týká se problematiky prodeje tabákových listů a s tím souvisejících snah některých prodejců o únik před platbou spotřební daně. Pozměňovací návrh ovšem odpovídá současném znění ustanovení § 101 odst. 6 zákona o spotřebních daních. Správce daně je o tomto tabáku informován a může již dnes toto ustanovení u tabákových listů uplatnit.

  Pak bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, jejichž společným jmenovatelem je ve srovnání s návrhem Ministerstva financí především snížení pevné sazby a na druhou stranu zvýšení minimální sazby na cigarety. Nicméně s jednotlivými pozměňovacími návrhy jste se mohli již seznámit v písemné podobě, která vám všem byla rozdána na stůl. Stručně je jen zopakuji.

  Jde o pozměňovací návrh E2 a E3 od pana poslance Fiedlera. Jde o dvě procentní sazby daně - 27 % a 25 %. Účinnost druhé sazby, té snížené procentní sazby, je navržena od 1. 1. 2016.

  Potom jde o pozměňovací návrh F. Předkladatelem je pan poslanec Urban. Zde navrhuje ponechat procentní sazbu daně na 27 %, snížit pevnou sazbu daně o jeden haléř na 1,28 koruny za kus a minimální sazbu daně na 2,38 koruny zvýšit o jeden haléř ve srovnání s návrhem Ministerstva financí. U tohoto pozměňovacího návrhu mi dovolte poznamenat, že tento předložený pozměňovací návrh je z předložených pozměňovacích návrhů nejbližší vládnímu návrhu a liší se jen do segmentu cigaret.

  Potom je zde pozměňovací návrh G1, předkladatelem je vážený pan poslanec Stanjura, kde navrhuje snížení procentní sazby spotřební daně na 1 %. Potom upravuje tzv. pevnou sazbu daně na 2,4 koruny za kus a minimální sazba na cigarety zde v tomto návrhu G1 není stanovena.

  Potom máme pozměňovací návrh G2, kde je opět autorem vážený pan poslanec Stanjura. Jde o cigarety a doutníky stejné sazby a termíny jsou jako u E2 a E3, jde o postupné sbližování. Jiná sazba pro ostatní tabák ke kouření a jemně řezaný tabák v ruční výrobě cigaret. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. K návrhu procedury a způsobu hlasování se samozřejmě dostaneme, až vyčerpáme přihlášky. Nicméně v této fázi mám do rozpravy nejprve pana poslance Okamuru, potom pana poslance Fialu. Slovo má pan poslanec Okamura.

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit o podporu pozměňovacího návrhu E1, který navrhuje pan inženýr Karel Fiedler, a krátce bych vám chtěl v několika větách vysvětlit, o co tady jde.

  Navrhovaný pozměňovací návrh pod číslem E1 má umožnit řádné zdanění tabákových listů. Ty podle stávajících definic zdaněné nejsou, přestože jsou následně nařezávány na tabák a běžně konzumovány jako obyčejný tabák. My chceme tímto pozměňovacím návrhem zabránit daňovým únikům, které z toho plynou. Jak už zaznělo při předchozím projednávání, prakticky obdobnou zákonnou úpravu, kterou my navrhujeme, už mají v Polsku i na Slovensku. Spočívá to v podstatě v tom, že pod rouškou jakýchsi ozdobných tabákových listů a podobně, které si lidé věší na zeď a podobně, tak v podstatě se tady importují tabákové listy a ty jsou ovšem následně vlastně nařezávány a baleny a potom z toho vlastně vznikají cigarety. Takže Poláci a Slováci už na to přišli.

  Pro podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který předkládáme, jasně hovoří i stanoviska odborníků, například plukovníka Aleše Hrubého z Generálního ředitelství cel - můžete se na to podívat i v elektronických médiích -, který zejména zmiňuje skutečnost, že osoby, které se zabývaly nelegálním zpracováním a distribucí tabáku na území Polska a Slovenska, přesunuly své aktivity právě do Česka, kde jasná zákonná úprava ve věci tabákových listů dosud chybí. Situace došla podle odborníků z Generálního ředitelství cel dokonce tak daleko, že celní úřady se setkávají s takovými nelegálními baleními tabáku, který je zpracován a uzpůsoben ke kouření, ale na obalu je zároveň uvedena poznámka, že ke kouření určen není. Nelegálnímu tabáku se tak v České republice daří právě kvůli nepřesnému současnému zákonu. I na základě sdělení paní inženýrky Jitky Danielové, která je ředitelkou odboru daní Generálního ředitelství cel České republiky, nelze podle současného § 101 odst. 6 danit tabákové listy v místech jiného skladování nebo při dopravě, přestože tento tabák posléze skončí jako upravený pro kouření.

  Pokud jsme při projednávání spotřební daně z nafty a benzinu minulý týden slyšeli, že stát si nemůže dovolit přijít o takový výpadek příjmu z této daně, tak jistě si stát nemůže dovolit tolerovat ani jiné daňové úniky. A je pro nás nepochopitelné, že s tímto zákonným opatřením nepřišla v novele zákona sama vláda, když informace o tomto problému jistě sama z Generálního ředitelství cel má. Navíc jsou vlastně tyto zkušenosti z takového uplatnění zákona a z této problematiky již známé ze Slovenska a z Polska. Proto jsem vás chtěl poprosit, zdali byste podpořili pozměňovací návrh E1, protože je to problém apolitický, je to problém reálný, je to problém, který v sousedních zemích již řešili. V podstatě zemí, která ho neřeší, jsme my a vznikají tady značné daňové úniky. Proto vás prosím o podporu a děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, aniž bychom se s kolegou Okamurou domluvili, tak v podstatě jdeme horovat pro stejný pozměňující návrh E1 našeho kolegy Karla Fiedlera. A když už jsem tady, tak jenom krátce zopakuji ty nejdůležitější důvody. Je to proto, že opravdu Česká republika je jedna z posledních zemí Evropy, kde dochází k velkým daňovým únikům z listů tabáku, který primárně není určený ke kouření. My navrhujeme jako jediná parlamentní strana obecné zdanění tabákových listů, které nejsou určené ke kouření, a přesto všichni víme, že se ke kouření používají, a obchází se tímto pouze zákon, a navrhujeme takové zdanění, které je zhruba stejné, říkám zhruba nebo téměř shodné, jako je zdanění cigaret. A to proto, aby k těmto daňovým únikům nedocházelo. Protože když s touto legislativní úpravou přišly země, jako je Polsko nebo Slovensko, tak dosáhly toho, že tato v uvozovkách černota se přesunula z těchto zemí do České republiky a zde se uplatňuje. Česká republika přichází o velkou daňovou výtěžnost, jak už jste slyšeli. Dokonce to cituje i Generální ředitelství cel a ví se o tom oficiálně. Takže proto si myslíme, že náš návrh, návrh Úsvitu, návrh kolegy Fiedlera, je v této věci podle mého názoru asi velmi dobře zpracován tak, aby k těmto daňovým únikům v budoucnu nedocházelo, abychom se zařadili po bok jiných středoevropských a evropských zemí obecně a abychom měli vyšší daňovou výtěžnost a aby se neobcházely zákony. Děkuji vám.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším do rozpravy je pan poslanec Stanjura. Připraví se pan zpravodaj.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl v krátkosti před závěrečným hlasováním shrnout pozice občanských demokratů k tomuto zákonu.

  Tento návrh zákona zvyšuje spotřební daň z tabákových výrobků. Za prvé chci říct, že chápeme důvody, pro které k tomuto zvýšení musí dojít, protože se reaguje na kurs, a spotřební daň z tabákových výrobků minimálně je v úrovni minimálního zdanění harmonizovaného v rámci Evropské unie. Je to prostě předepsaná hodnota 90 eur na 1000 kusů cigaret, kterou splnit musíme. Daně mají být, kromě té samotné výše, a my jsme pro to, aby byly nízké, musí být také jednoduché.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan zpravodaj, který chce vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na slova váženého kolegy pana Stanjury. Bylo by možná ještě dobré, kdyby nám tady všem řekl, kde ten tabák koupil, protože jde evidentně podle jeho slov o nezdaněný tabák, tak by to bylo možná vhodné pro celní službu a orgány činné v trestním řízení, protože se takový prodejce dopustil trestného činu. To jenom tak na okraj.

  Potom bych chtěl reagovat samozřejmě na poznámku váženého pana poslance Okamury a pana předsedy poslaneckého klubu Úsvit, pana Radima Fialy, v tom, že oni podporovali pozměňovací návrh pod písm. E1, to je pozměňovací návrh poslance Fiedlera, který se - opakuji - týká problematiky prodeje tabákových listů a s tím souvisejících snad některých prodejců o únik před platbou spotřební daně. Já jsem to osobně konzultoval, protože jsem všechny pozměňovací návrhy podrobně, pečlivě prostudoval a nereagoval jsem tak, jak někteří si myslí, že jsem okamžitě zamítal pozměňovací návrhy, které byly z dílny tzv. opozice, ale opravdu jsem vážil, jestli v některých pozměňovacích návrzích je ta hodnota, která by mohla zlepšit výběr spotřební daně, a speciálně tento pozměňovací návrh jsem konzultoval osobně s pracovníky celní služby a také jsem ho konzultoval osobně na Ministerstvu financí s člověkem, který má přímo na starosti spotřební daně. Oba dva se shodli na tom, že tento pozměňovací návrh odpovídá současnému znění ustanovení § 101 odst. 6 zákona o spotřební dani, kdy správce daně již o těchto tabákových listech je dávno informován a může již podle tohoto paragrafu tohoto konkrétního odstavce podle vlastních slov toto ustanovení tabákových listů uplatnit.

  To je vše. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana zpravodaje. Já jsem to nezakoupil. Pro mě i těch 50 korun by bylo vyhozených. Já jsem to obdržel od jednoho z voličů a myslím si, že prodejce neporušil. On to prodal jako tabákové listy. Současně buď přímo, nebo někde vedle je řezačka, kde si to buď zadarmo, nebo za 10 korun nařežete. Nedělá to ten prodejce. Nemyslím si, že on by porušoval ten zákon. Nicméně se to tak děje. Nevím, jestli mám jmenovat konkrétní firmu, ale máme tady firmu, která má zhruba takových 50 prodejen po celé České republice. Myslím, že i Ministerstvo financí ví, o kterou firmu se jedná. Já jí tady nebudu dělat zadarmo propagaci, to po mně nechtějte. Já když tak vám potom mimo mikrofon, mimo záznam název firmy řeknu.

  Já netvrdím, že ta firma dneska něco porušuje. Já jenom říkám, že tady je díra v systému, kterou někteří využívají. Takže si myslím, že tu díru můžeme společně ucpat. Já jsem citoval i ze stanoviska Ministerstva financí, které jsme dostali na rozpočtový výbor. Mají to všichni kolegové z rozpočtového výboru, není to žádný tajný materiál, a tam poslední věta, kterou se zdůvodňuje nesouhlas s pozměňovacím návrhem pana poslance Fiedlera zní: "Vzhledem k závažnosti problematiky ustavujeme pracovní komisi a budeme hledat co nejlepší řešení." ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Jsou zde ještě dvě faktické poznámky. Předtím, než dám slovo panu poslanci Fialovi k faktické, tak ještě přečtu pár omluv. Pan poslanec Kalousek z dnešního jednání - osobní důvody, paní poslankyně Pecková z dnešního jednání - osobní důvody, paní poslankyně Nováková z dnešního jednání - osobní důvody, pan poslanec Skalický - rovněž osobní důvody. Nyní s faktickou pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Volný.

 • Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Já se tedy připojuji k panu kolegu Stanjurovi, který zde hovořil před chvílí. Já mám pocit, že zase Poslanecká sněmovna má nějaké vize, jak by to šlo vyřešit. Má-li politik vize, je zralý na medikaci. Já si myslím, že přece máme empirickou zkušenost z Polska, ze Slovenska, koneckonců z Generálního ředitelství cel v České republice, jak ta situace doopravdy je, jak vypadá, o jaké daňové úniky jde. A já si myslím, že bychom neměli nic vymýšlet, že bychom na základě naší empirické zkušenosti měli přijmout opatření. To opatření tady je v podobě pozměňovacího návrhu Karla Fiedlera a já vás ještě jednou prosím, abychom pro to zkusili hlasovat.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Volný s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Jan Volný: Pane předsedající, vládo, kolegové, já chci jenom doplnit jenom jednu věc. Toto je skutečně problém, který se následně určitě bude muset řešit. Já jenom upozorňuji, že to, o čem mluvíme, je v podstatě surovina, která se používá i na léčbu ve sklenících, používá se jako dekorativní list v květinářství. To znamená, jedna komodita by byla zatížena dvěma různými daněmi. Nehledě na to, že my surovinu jako takovou nesmíme zdaňovat. Je to problém. Ale jak říká pan kolega poslanec Šincl, on to ten zákon už vlastně obmyslel, protože jakmile se z této suroviny, z tohoto listu stane tabák, tak už celní správa má právo a má legislativní zázemí to zdaňovat. Není to tak jednoduché. Myslím si, že ta pracovní skupina je důležitá. Pojďme v ní pracovat a pojďme to nějak vyřešit, ale v současné době to asi opravu nejde řešit jen tak jednoduchým pozměňujícím návrhem. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj chce fakticky, nebo řádně? V tom případě máte dvě minuty. Potom jsou ještě další dvě faktické poznámky.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Já bych chtěl říct v rámci svých dvou minut to, a reagovat na pana poslanec Stanjuru a pana poslance Fialu, že jsem dokonce kvůli tomu pročítal zákon o spotřební dani polský. Tam je velká inspirace v tom, že tam se také potýkali s tabákovými listy, nicméně tam to vyřešili trošku jinak, a možná pro ten budoucí návrh, pro tu budoucí analýzu bychom si mohli vzít příklad z Polska. To je tak, že když tam celní služba postihne takovou tu neplechu v rámci tabákových listů, tak je následně dodaněno, ten tabák, dvojnásobnou spotřební daní. Já si myslím, že by to mohlo být dostatečně odstrašující potom pro ty, kdo takto porušují zákon o spotřební dani. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Heger.

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Já si dovolím jenom kratičkou glosu. Problematika tabákových listů byla známa již v minulosti. Já si dobře pamatuji, že jsem o tom při některých protikuřáckých pokusech zákonných také debatoval s tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Já bych chtěl ten návrh podpořit. Já si dobře pamatuji, že on tenkrát připravoval nějaké kroky v podobném směru, jako je teď navrhováno v tom pozměňovacím návrhu. Já doufám, že tím, že tady cituji minulého ministra, to nebude polibek smrti tomu návrhu, ale chtěl jsem jenom připomenout, že o tomto problému se ví, že je vážný, že se týká i výrobků, které se potom prodávají jako dýmkový tabák, popřípadě i výroby doutníků, a že by bylo dobré ho tedy vyřešit co nejdříve. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už mluvíme o těch daňových únicích, tak myslím, že legendární forma daňových úniků je vykuřování skleníků. Já nevím, kolik těch skleníků máme, jak často se vykuřují, ale když si vezmete deklarovanou spotřebu, která k tomu vždycky byla, a jaká je realita, tak sami zjistíte, že to je prostě cesta a okénko, které stát vytvořil.

  A k tomu, co říkal, myslím, pan zpravodaj, nebo pan poslanec Volný, teď nevím, že v okamžiku, kdy se z toho stane tabák, tak celníci to mají dodanit - ale komu? Já si koupím, nebo já ne, ale ti, kteří si to kupují, si koupí tabákové listy - ze zákona bez spotřební daně. Teď si to já jako spotřebitel, když jsem si to koupil, vezmu a nařežu si to někde, buď doma, nebo někde v prodejně za 10 korun, nebo někde jinde. Koho bude ta celní správa dodaňovat? Toho kuřáka? To přece ale není plátce spotřební daně z definice zákona! To prostě není pravda! Muselo by to být tak, kdyby to už ten prodejce nařezal a předal mu to takhle nařezané. Ale to samozřejmě nedělají. Předají tabákové listy, a jestli si to pak klient nařeže na té řezačce, nebo nenařeže, to už je věc toho člověka. Takže podle mě je to legální, ale je tady prostě prostor pro daňové úniky. Tak podle mě je šance, jak to ztížit, neříkám úplně, ale alespoň ztížit. Tak to prosím neberete takhle prestižně a zkuste to zdravým selským rozumem podpořit. A ta pracovní skupina může za rok nebo za dva vyhodnotit, co se stalo se spotřebou tabákových listů, ať už na vykuřování skleníků, nebo na dekoraci v různých - já nevím, k čemu se používá dekorace tabákových listů, to skutečně nevím. Nechám to na těch, kteří se tím živí. A jsem přesvědčen o tom, že když to zdaníme, tak ta spotřeba prostě klesne. A ten trend neustále rostoucí spotřeby v tomto segmentu se zastaví a otočí.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: To bylo zatím poslední vystoupení v rozpravě. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám jenom prosbu. Protože tady slyším diskutovat ty, kteří předkládají svůj pozměňovací návrh nebo horují za pozměňující návrh někoho jiného, tak by mě zajímal názor předkladatele na tento pozměňovací návrh, který by zde měl zaznít, a říci, z jakých důvodu to či ono podpoří, či nepodpoří. Myslím si, že jde o tak závažnou věc, a spočítáte-li si, nebo odhadnete-li škody, které může takového obcházení zdanění České republice a státnímu rozpočtu napáchat, pak by určitě stálo za to, aby minimálně ministr financí nám tady řekl svůj vlastní názor k celé věci.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr financí vyslyšel vaší výzvu a hlásí se do rozpravy. Prosím.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já budu reagovat. Já mám na to úplně stejný názor jako zpravodaj. My jsme to konzultovali víckrát. Je to jenom nějaká marketingová prezentace, ty takzvané daňové úniky v podstatě neexistují, protože dneska už má celní správa tuhle problematiku postihovat a dělá to. Takže bylo to tu odprezentováno. A také se divím, že pan Kalousek, když měl takový názor, jak to tady pan poslanec Heger prezentoval, to neudělal. Takže my jsme se tím vážně zabývali a Ministerstvo financí má stejný názor jako zpravodaj a nemám k tomu co dodat. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Zeptám se samozřejmě na závěrečná slova. Pan ministr - přeje si závěrečné slovo? Nepřeje. Jsou zde uvedeni dva zpravodajové. Ještě pan zpravodaj Vondráček - aby se necítil krácen na svých právech, tak se ptám, jestli si přeje závěrečné slovo. Neregistruji. Takže nyní má prostor pan zpravodaj Šincl. Prosím. ***

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající, jak jsem již ve svém vystoupení avizoval, mám tady připravený, myslím, že docela logicky, návrh procedury hlasování k tisku 208, s kterým byli seznámeni opravdu všichni zpravodajové ze všech poslaneckých klubů. Do této chvíle jsem k této proceduře, kterou jsem jim rozdal již minulý týden, nezaznamenal žádné námitky. Snad možná bychom mohli tuto proceduru projít hladce. Nicméně já vám to tady teď přednesu.

  Nejdřív bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu I1, to je poslanecký návrh kolegy pana poslance Stupčuka - ve variantě 1. Jde o pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu, tj. pod písmenkem C, který jsem zde už vysvětloval v minulém vystoupení.

  Pokud by to nebylo přijato, hlasuje se o druhé variantě pozměňujícího návrhu pana poslance Stupčuka, a to je ten jeho pozměňující návrh I1, ale varianta 2.

  Pokud by tento nebyl přijat, hlasuje se o pozměňujícím návrhu dalším pana poslance Stupčuka, který je pozměňujícím návrhem k mému pozměňujícímu návrhu, tj. k pozměňujícímu návrhu C, jak jsem to tady již vysvětloval.

  Nicméně pokud by to nebylo přijato, tento můj pozměňující návrh, který je označen pod písmenem C, potom by se hlasovalo o pozměňujícím návrhu A a B. Jak jsem již řekl ve svém vystoupení, pozměňující návrh A je pozměňující návrh takzvaně rozpočtového výboru a pozměňující návrh B je návrh ústavně právního výboru, neboť když jsou totožné, ten pozměňující návrh B a A jsou v podstatě doslova totožné.

  Potom bychom hlasovali samostatně o pozměňujícím návrhu D jako Dana, předkladatelem, jak jsem již řekl, byl poslanec Rykala a týká se tabáku do vodních dýmek.

  Potom bychom hlasovali samostatně o pozměňujícím návrhu E1, kde je již zmiňovaný a komentovaný pozměňující návrh pana poslance Fidlera, týká se zde diskutovaných tabákových listů.

  Potom bychom hlasovali postupně následující pozměňující návrhy týkající se sazby spotřební daně na tabákové výrobky. Upozorňuji, pokud by některý z nich byl přijat, jsou ostatní nehlasovatelné.

  Teď je tady blok pozměňujících návrhů. Předřadil jsem jako zpravodaj ze všech pozměňujících návrhů návrh poslance Urbana pod písmenkem F, který byl až do minulého týdne určitým favoritem, nicméně uvidíme to na vašem hlasování. Kdyby neprošel pozměňující návrh F, pokračovali bychom pozměňujícím návrhem E2 plus E3. Jde o pozměňující návrhy týkající se sazeb spotřební daně od pana poslance Fidlera.

  Potom bychom postupovali dále na G1, předpokládám, že mě garanti klubu sledují, to je pozměňující návrh pana poslance Stanjury. Potom bychom postupovali na G2, opět je předkladatelem pan poslanec Stanjura, potom na A1, to je první návrh pana Koskuby, potom H2, opět Koskuba, potom H3 Koskuba, potom H4, H5, H6.

  Tím bychom se vyrovnali s celým blokem návrhů na změny spotřební daně. Pardon, ano, vidím vás, s tím, že pokud ani jeden pozměňující návrh ze skupiny upravující sazbu daně by nebyl přijat, potom bychom hlasovali ještě o návrhu, který tam zbyl, a to je o G3, předkladatelem je, jak už se hlásí, pan vážený poslanec Stanjura. S tím, že po bodech bychom ho rozdělili, s tím, že bychom hlasovali o tři A, potom tři B a potom tři C včetně textu uvedeného pod tabulkou.

  Na závěr, kdybychom se vyrovnali s těmito pozměňujícími návrhy, bychom hlasovali o návrhu zákona ve znění přijatých případných pozměňujících návrhů. Děkuji za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. K proceduře vystoupí pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám protinávrh k proceduře, budu hlasovat pro, jen bych poprosil pana zpravodaje, aby u těch jednotlivých návrhů v krátkosti řekl, o co se jedná, zejména u toho kolegy Stupčuka, protože jsme schválili pozměňující návrhy jak na rozpočtovém, tak na ústavněprávním výboru. Tam jsou dvě varianty, tak vždycky jednou nebo dvěma větami charakterizovat ty změny, jestli bych mohu poprosit. Jak jste sám říkal je jich 23, je to poměrně problematické. Než abychom řekli: je to varianta jedna, usnesení rozpočtového výboru, což se týká např. prodeje cigaret na trafikách atd. Jestli bych mohl poprosit. Je to jen prosba na pana zpravodaje. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže pokud pan zpravodaj souhlasí, ale to se netýká přímo procedury...

 • Poslanec Ladislav Šincl: Jelikož nás čekají ještě náročnější body programu, já bych opravdu zestručnil svoji odpověď na to, jak jsem řekl, pan kolega Stupčuk předložil pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, já jsem pochopil tu žádost, aby toto zaznělo před hlasováním o tom konkrétním návrhu. Tak to bylo myšleno. V této fázi se zeptám, zda chce ještě někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že je složitá, tak ji nechám odhlasovat.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 77, přihlášeno je 156, pro 155, proti nebyl nikdo. Návrh procedury byl přijat.

  Přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, a poté pana ministra a pana zpravodaje, aby k nim vždy sdělili stanovisko. S tím, že jsem zaznamenal žádost o větší prostor mezi jednotlivými hlasováními. Ale předpokládám, tam se jedná hlavně o ten blok hlasování od bodu F až do bodu H6. Je to tak? Výborně.

  Takže pane zpravodaji, prosím o první návrh.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Jak jsem už avizoval, nebo jsem několikrát sděloval, nejdřív bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu k pozměňujícímu návrhu pod bodem I1 varianta jedna. Jde o pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu kolegy pana poslance Stupčuka. Velice stručně řečeno, jde o tzv. remitendu cigaret vůči svým dodavatelům a vůči státu. To je stručně. Jak jsem řekl, jde o pozměňující návrh k mému pozměňujícímu návrhu pod písmenkem C.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Takže zeptám se na stanovisko. Pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 78, přihlášeno jenom 158, pro 39, proti 78, tento návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Nebylo přijato, hlasuje se o poslaneckém návrhu I1 ve variantě dvě.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím stanovisko: pan ministr? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Neutrální.)

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 79, přihlášeno je 158, pro 41, proti 77, tento návrh nebyl přijat.

  Já se omlouvám všem... Pardon, my tady řešíme komplikaci s hlasovacím zařízením pana ministra vnitra, ale ukazuje se, že to je v pořádku, takže nemusíme přijímat žádná další opatření. Prosím, budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Pokud nebyl přijat tento pozměňující návrh k pozměňujícímu návrhu, budeme hlasovat o dalším pozměňujícím návrhu kolegy Stupčuka, který je pozměňujícím návrhem k mému pozměňujícímu návrhu pod označením I2, jak již jsem vysvětlil. ***

  Poslanec Ladislav Šincl: Poslední pozměňovací návrh ze skupiny snažící se o úpravu sazeb spotřební daně je pozměňovací návrh H6, od pana poslance Koskuby opět.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan ministr prosím stanovisko? (Nesouhlas.) Nesouhlas. Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 93, přihlášeno je 160, pro 27, proti 87. Tento návrh nebyl přijat.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Jelikož ani jeden z pozměňovacích návrhů ze skupiny upravující sazbu daně nebyl přijat, nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G3 po jednotlivých bodech, a to nejdřív o 3a, potom o 3b a potom o 3c, včetně textu uvedeného pod tabulkou. Jde o pozměňovací návrhy našeho váženého kolegy pana poslance Stanjury. Čili necháme teď hlasovat nejdříve o G3 neboli o podbodu 3a.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Vážený kolega předkladatel souhlasí, takže bychom hlasovali tak, jak jste navrhl, bod 3a. Stanovisko pana ministra prosím? (Nesouhlas.) Nesouhlas. Zpravodaje? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 94, přihlášeno je 160, pro 27, proti 90. Tento návrh nebyl přijat. Dále?

 • Poslanec Ladislav Šincl: Nyní bychom hlasovali o další části tohoto pozměňovacího návrhu a to je bod označený jako 3b.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 3b. Stanovisko pana ministra prosím? (Nesouhlas.) Pana zpravodaje? (Neutrální.) Neutrální.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 95, přihlášeno je 160, pro 26, proti 85. Tento návrh také nebyl přijat. Dál prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: A nyní máme tady poslední z tohoto podbloku a to je pozměňovací návrh, který je označen jako 3c. Je to opět jeden z pozměňovacích návrhů pana poslance Stanjury - včetně textu uvedeného pod tabulkou, zdůrazňuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Stanovisko pana ministra prosím? (Nesouhlas.) Nesouhlas. Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Také nesouhlas.

  Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 96, přihlášeno je 160, pro 37, proti 89. Tento návrh nebyl přijat.

  Mám za to, pane zpravodaji, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zeptám se, zda někdo má jiný názor v plénu. Není tomu tak.

  V tom případě přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 208 a ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

  Je to tak? Předpokládám, že byl schválen jenom jeden. Pane zpravodaji? Pouze jeden návrh jsme schválili? (Souhlas.) Ano, dobrá. Toto bylo tedy usnesení. Zeptám se na závěrečná stanoviska pana ministra - stanovisko k návrhu zákona jako celku? (Souhlas.) Souhlas. Pan zpravodaj? (Souhlas.) Dobrá.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 97, přihlášeno 160, pro 120, proti 30 a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

  Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 23.

  Budeme pokračovat bodem číslo

  Prosím pana ministra školství, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a rovněž tak paní poslankyni Dobešovou, která byla pověřena výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Chtěl bych vám říci, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 206/2.

  Otevírám tímto rozpravu. Ještě než nechám vystoupit prvního v rozpravě, tak prosím pana poslance Holečka, aby uvedl na mikrofon to, co nám tady chtěl sdělit. Jedná se pouze o informaci pro stenozáznam o záznamu hlasování, ale je potřeba to sdělit na mikrofon, pane poslanče. Prosím.

 • Poslanec Radim Holeček: Dobrý den. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne - pro záznam.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě prosím, ve kterém hlasování to bylo?

 • Poslanec Radim Holeček: V hlasování teď, to hlavní.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, v hlasování o zákonu jako o celku. Bude to uvedeno ve stenozáznamu. Nezpochybňujete hlasování.

  Nyní se tedy můžeme věnovat rozpravě. Já zde mám faktickou poznámku pana poslance Chalupy, ale ten tu není, tak předpokládám, že to je pouze nějaká chyba, takže ho odmažu a můžeme přejít k řádně přihlášeným. Tou první je paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane ministře, abyste umožnil přístup k řečnickému pultu. Děkuji. Paní poslankyně má slovo.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Stojíme krok před finálním hlasováním o novele o pedagogických pracovnících a já považuji za svoji povinnost sdělit vám některé důsledky, které případné přijetí této novely bude mít.

  Nepřekvapuje mě, že schvalujeme tuto novelu na mimořádné schůzi, nepřekvapuje mě, že ji schvalujeme vlastně pět minut po dvanácté, protože způsob, jakým se v posledních letech řídí české školství, jenom dokazuje, že máme naprostý nedostatek koncepce a nejsme schopni činit principiální kroky. Vzpomeňme si na dlouhou diskusi, která provázela společnou část státních maturit. Obdobně jako v této novele, i tam se jednalo o několikátý odklad. Vzpomeňme na kompromis, který byl přijat, aby následně vzbudil řadu rozpadů. Vzpomeňme na ústupek, který jsme učinili v době, kdy jsme se rozhodovali, zda bude matematika povinným předmětem, či nikoliv. Dnes se k tomu tématu znovu vracíme a bolestně otevíráme toto téma, abychom matematiku znovu uvedli do života. Vzpomeňme na kompromisní řešení, která se týkala financování regionálního školství díky tomu, že jsme nebyli schopni být principiální, žádat transparentnost, nebyli jsme schopni ani provést regulérní optimalizaci regionálního školství. Mohla bych pokračovat například vyššími odbornými školami - nejdříve bouřlivá diskuse v roce 2008, poté klid, protože nikdo nechce píchat do vosího hnízda, a jsem přesvědčena, že vyšší odborné školy budou velkým tématem následujícího roku. Ponechávám stranou vysoké školství. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Putnové, která byla první. Nyní mám s přednostním právem pana ministra, ale ještě tady mám faktickou poznámku pana kolegy Plzáka, která má přednost před přednostním právem pana ministra, protože jde o faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jen opravdu faktickou poznámku, protože minule tady byla přestřelka týkající se třetího čtení. Teď jsem pozorně poslouchal kolegyni předřečnici a přitom jsem nahlížel do jednacího řádu, kde jsem v § 95 četl: ve třetím čtení se koná rozprava - v té jsme -, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb - to jsem tam neslyšel, gramatických chyb - to jsem tam také neslyšel, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakované druhé čtení.

  Já jako novic ve Sněmovně nevím, jestli to takto bylo vždycky, někdy tady bývá zdůrazňováno, že bychom se jednacího řádu měli držet. Tak bych o to prosil, když už tady sedím a poslouchám, aby to tak bylo. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní má slovo pan ministr Marcel Chládek. Prosím, pane ministře.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji panu předřečníkovi. Já s ním souhlasím, ale přesto mi dovolte, že musím reagovat na to, co tady bylo vyřčeno, protože se málokdy stává, že se vládní koalice shodne s opozicí.

  Paní poslankyně, naprosto s vámi souhlasím, že v posledních letech české školství bylo řízeno chaoticky. Nebyly to ale náhodou vaše strany, které toto školství řídily? Nesedí ve vašich řadách minulý ministr školství? Není náhodou tento zákon tady již deset let a teď poprvé máte před sebou analýzu, která vám říká, jaký je počet nekvalifikovaných učitelů? Není náhodou také dehonestace učitelského povolání to, že deset let se o to nikdo nestará, jenom se ten zákon odsouvá? Schválením nějakého požadavku se nezvýší úroveň českého školství ani se nezvýší úroveň úcty lidí k tomuto povolání. Myslím si, že v tom musíme pracovat společně. Je zapotřebí přistoupit k této novele jako k prvnímu systémovému kroku, který právě bude trvat na té kvalifikaci.

  Nemáte pravdu v tom, že 6 tisíc učitelů, kteří jsou na úřadu práce, nemůžou sehnat práci, protože tam sedí nekvalifikovaní. Není to pravda. Novela jednoznačně říká, že právě tito učitelé budou mít tuto možnost, protože jeden z těch čtyř bodů jasně hovoří o tom, že jakmile tam bude nekvalifikovaný učitel po nezbytně nutnou dobu a přijde kvalifikovaný, musí ho vystřídat. Ale vážení, největší problém je, že opravdu se tady systémově školství neřídilo. Takže máme přehršel učitelů jednoho oboru, jednoho předmětu, ale chybí nám například učitelé matematiky a fyziky. Proto budu rád, když podpoříte i další návrh, který půjde do Poslanecké sněmovny, což bude školský zákon, kde bude registr učitelů, který nám tady bytostně chybí a který nám jasně bude říkat, jak české školství máme řídit do budoucna. Pevně věřím, že ve spolupráci i s paní poslankyní Putnovou toho společně dosáhneme. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Chládkovi. Pan ministr samozřejmě může mluvit ke všemu. Nyní se slova ujme paní kolegyně Berdychová v rozpravě. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 • Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti se svým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem B v případě jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu, která zní:

  V § 7 odst. 2 písmeno b) a d) a v § 20 odst. 1 písmeno e) a g), se slovo "nebo" zrušuje a v § 7 odst. 2 písmeno c) a v § 20 odst. 1 v bodu 3 se na konci doplňuje slovo "nebo".***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Berdychové. Nyní pan poslanec Jan Zahradník v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl vystoupit v dnešní rozpravě proto, abych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který je uvedený na seznamu pod písmenem A. Je to pozměňovací návrh, který se týká jedné úzké části pedagogických pracovníků. K tomu zákonu mám samozřejmě jasný názor, jsem celý život učitel, býval jsem také ředitelem školy a potřeba vzdělanosti učitelů je v naší zemi tradiční hodnotou. V dobách, které my i naši předkové pamatujeme, byli učitelé vždycky vzdělaní lidé a tato debata možná tehdy ani potřebná nebyla. Vznikla tehdy, když se dramaticky změnila potřeba struktury vyučujících, tedy po sametové revoluci, kdy zejména tedy bylo potřeba navýšit počet učitelů cizích jazyků. Tehdy také namnoze vstupovali do výukového procesu lidé, kteří měli své znalosti, byli znalci toho jazyka a postrádali to učitelské vzdělání. Postupně si je dodělávali, dokončovali, a v dnešní době se blížíme k závěru tohoto procesu a ten zákon na tyto věci myslí.

  Můj návrh se netýká učitelů, netýká se ani pracovníků v oboru pedagogiky, kteří v zařízeních ústavní výchovy pracují s dětmi, které vyžadují zvláštní péči, s dětmi delikventními. Týká se vychovatelů v dětských domovech, tedy zařízeních, která nahrazují těmto dětem rodinu, kde vlastně ony tráví čas tak jako v rodině, odkud chodí do škol zřizovaných obcemi, do škol zřizovaných kraji, tedy do takzvaných státních škol, navštěvují kroužky, volnočasové aktivity v těchto školách, není nad nimi potřebný nějaký zvláštní dozor v tomto období, a vracejí se pak zpátky do dětského domova, kde o ně pečují vychovatelé a vychovatelky, kteří vlastně jsou pro ně náhradními rodiči. Vznikají vazby, vznikají citové vztahy. Mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů, se vlastně potom do svého domova vracejí jakoby do své rodiny. Těch dětských domovů je mnoho, jsou sdruženy v Asociaci náhradní výchovy, odkud také pramenil impuls pro můj pozměňovací návrh. Jejich vzdělání bylo vždycky vzděláním, které stačilo naplnit studium pedagogické školy na střední úrovni. Nyní se od nich vyžaduje buďto vysokoškolské vzdělání, nebo vzdělání, které by bylo vzděláním v rámci celoživotního vzdělávání.

  Zas taková hrozná věc to není, ale přesto si dovoluji požádat, zdali byste zvážili přijmout pozměňovací návrh zařazující na seznam těch potřebných kvalifikací písmeno d), umožňující výhradně a jenom pro vychovatele v dětských domovech absolutorium střední pedagogické školy s maturitou, případně střední pedagogické školy pro výuku v mateřské škole s dodatečnou pedagogickou zkouškou. Čili to je můj návrh, to je má prosba o jeho podporu.

  A nyní bych si dovolil ještě, vážený pane místopředsedo, vystoupit s legislativně technickou úpravou, která vlastně vychází ze stejného principu, jako zde už bylo řečeno paní navrhovatelkou předcházejícího pozměňovacího návrhu. Tím, že se zařazuje písmeno d) do odstavce 2 § 16, je potřeba přesunout spojku "nebo" k tomu předchozímu paragrafu, tedy k paragrafu (písmenu) c).

  Čili podle § 95 odstavce 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti se svým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem A v případě jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu. "V § 16 odstavec 2 písmeno b) se slovo nebo zrušuje a v § 16, odstavec 2 písmeno c) se na konci slovo nebo doplňuje."

  Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Janu Zahradníkovi. A nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve paní poslankyně Anna Putnová, poté pan poslanec Petr Bendl. Pak pan kolega Andrle s řádnou přihláškou. Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám jenom krátkou poznámku, která se týká té systémovosti řízení. Myslím si, že systémové by bylo podpořit stávající zákon. Řešení, které se nabízelo, mělo více variant. Myslím, že jsme vybrali tu nejhorší. Chci připomenout, že v roce 2012 byla novela o pedagogických pracovnících, která zjednodušila prostupnost mezi jednotlivými stupni. Současně děkani pedagogických fakult umožnili přijímací řízení v dalších kolech a celoživotní vzdělání otevřeli až do listopadu. Čili všechna tato data jasně ukazují, že ten, kdo chtěl, si tu cestu našel. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Petr Bendl také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl faktickou poznámku k tomu, co tady říkal pan kolega poslanec z hnutí ANO k té diskusi, k rozpravě ve třetím čtení, abychom si jednou provždy ujasnili, že prostě má každý poslanec právo v rámci třetího čtení vystoupit. V zákoně o jednacím řádu je řečeno, co může navrhnout, ale není tam řečeno, že nemůže vystoupit s jakýmkoliv komentářem k pozměňovacímu návrhu nebo k celkovému zákonu jako takovému. Protože poslanec jako takový nemá jinak šanci okomentovat pozměňovací návrhy, které přišly ve druhém čtení, které jsou předkládány v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Prosím, aby už toto nebylo nikdy zpochybňováno, neboť to naznačuje jakési tendence snažit se někomu zavřít ústa, protože je mi to samotnému nepříjemné. Prosím, abyste už toto vzali na vědomí. A v tomto ohledu bych se rád zastal paní poslankyně Putnové, protože vystupovala zcela v souladu s jednacím řádem.

  Druhá poznámka. Děkuji panu ministrovi školství, který říká, že doteď to bylo nesystémové, čímž jsem pochopil, že odteď už to konečně začne fungovat všechno systémově. Máme se na co těšit, už ve školství v podstatě nebude žádný problém, protože pan ministr, byť zapomněl na skutečnost, že to byli sociálně demokratičtí ministři, kteří nesou z významné části odpovědnost za pro něj nesystémová rozhodnutí. My všichni, kteří jsme se zabývali tímto zákonem, víme, že je tam řada objektivních skutečností, které není možné jen tak, řeknu, nazvat nesystémovými. Je tam řada věcí, které zcela objektivně vznikly. A tenhle zákon měl a má šanci řadu těch věcí napravit. Jestli se tak stane, či nikoliv, to se opravdu teprve uvidí.

  A pak třetí poznámku, kterou už nemohu říct, ale tak ji řeknu příště. (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 • Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já pouze cituji, co jsem se v tom jednacím řádu dočetl. Pokud nechceme, jak se tady mluvilo o ohýbání zákonů, tak pojďme, novelizujme jednací řád a z toho bodu dvě vyškrtněme pouze. Protože tady je napsáno, že ve třetím čtení se koná rozprava, ale v té rozpravě lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb. Jestliže ta rozprava je jinde, tak se prostě nedržíme toho bodu. Omlouvám se, jestli to čtu špatně, ale je to tam. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já nechci zneužívat svého postavení řídícího schůze, ale fakticky někdy v předminulém volebním období se toto řešilo a zavedená praxe je, že ve třetím čtení se vede rozprava, která je přístupná pro všechny i bez toho návrhu, protože není skutečně povinností předkládat ten návrh a jde o vyjádření poslance. Myslím, že tím zabráním další zbytečné procedurální přestřelce, která tady může působit, a omlouvám se všem, že jsem porušil jednací řád tím, že jsem nepředstoupil k řídicímu pultu, ale žel, mě nemá kdo vystřídat, protože řídící může hovořit, jenom když je vystřídán, a řádně se přihlásit do rozpravy. Takže se omlouvám pro toto porušení jednacího řádu.

  Nyní pan kolega Marek Benda. Odhlašuje se. Děkuji. Nyní pan poslanec Andrle ve své řádné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu dlouho zdržovat, jenom chci říct stanovisko, které na svých jednáních uzavřelo hnutí Úsvit, které souhlasí s navrhovanou novelou zákona a souhlasí se všemi navrženými pozměňovacími návrhy. Zároveň chci říci, že velice chápeme paní poslankyni Putnovou a její námitky, ale také chápeme to, že vedení škol většinou dostalo do velkých malérů a bylo by ohroženo vyučování. Proto tedy opakuji, hnutí Úsvit podpoří tuto novelu i ty pozměňovací návrhy. Děkuji za pochopení.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se hlásí ještě pan ministr Chládek. Ptám se, jestli už se závěrečným slovem? Ještě v rozpravě. Dobře. Prosím, pane ministře.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji, pane předsedající. Přijde mi serióznější, abych vystoupil ještě v rozpravě, aby na to mohl někdo reagovat. Bude to pouze komentář k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

  Byť mám pana poslance Zahradníka rád, i paní poslankyni, tak tady mám stanovisko od odboru. Co se týká pana poslance Zahradníka, tak ten návrh je nad rámec novely a považujeme to za nesystémové a nekoncepční, a dokonce tam upozorňujeme na jeden zásadní problém. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky, kteří pracují s velmi rizikovou skupinou, tak je zapotřebí opravdu tady dbát na kvalifikaci tak, jak je nastavena.

  Co se týká návrhu u paní poslankyně, v podstatě se v tom shodneme, pouze je nutné se domluvit na technickém postupu. Nám přijde daleko systémovější, aby nejprve toto bylo školském zákoně a poté v zákoně o pedagogických pracovnících, z jednoho prostého důvodu. Tato podpora musí být podpořena i finančním způsobem a je nutné to zařadit do školského zákona, do kterého jsme to schopni dát, a bude to v Poslanecké sněmovně v září tohoto roku. Takže tam bych také poprosil, jestli je možno s paní poslankyní se pak dohovořit, aby to mělo souslednost a nezůstal nám viset tento návrh vlastně v podstatě ve vzduchu, když bude schválen tak, jak je navržen. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan kolega Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Mně to aspoň umožní říci tu třetí poznámku, kterou jsem chtěl, a ta se právě týkala návrhu pana kolegy poslance Jana Zahradníka, který se snaží přesvědčit tím návrhem Poslaneckou sněmovnu, aby nenutila vychovatele v dětských domovech mít v každém případě vysokoškolské vzdělání, zjednodušeně řečeno. Zdůvodňoval to tím, že ti vychovatelé, tam vznikají rodinné vztahy, oni v podstatě nahrazují dětem rodinu a v okamžiku, kdy by museli být - a za sebe si řeknu nesystémově - nuceni k tomu, aby mohli být těmi rodiči jenom v případě, že budou mít vysokoškolské vzdělání, nepovažuji to za moudré. Může to způsobit velmi traumatické pocity a dění uvnitř rodin, které v dětských domovech jsou. Nenuťme vychovatele k tomu, aby si za každou cenu museli doplňovat vysokoškolské vzdělání. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že se nic špatného neděje v dětských domovech v tomto ohledu a není nutné přistupovat k takovému opatření. Velmi za to prosím.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci a ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo, paní zpravodajka také. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že tady již bylo mnohé řečeno, tak se omezím pouze na žádost podpořit tento návrh, protože ředitelé a učitelé čekají na konečné rozhodnutí Poslanecké sněmovny, protože 1. září se nám již blíží a oni už musí vědět, jak bude vypadat tento zákon od 1. 1. 2015. A tímto vám děkuji za podporu tohoto návrhu.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní paní zpravodajka se závěrečným slovem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda na závěr jenom řekla pár slov za ředitele škol, nejen za mě jako poslankyni. Já opravdu rozumím slovům paní poslankyně Putnové. Přála bych si, aby opravdu stav ve školství byl na jiné úrovni, než stávající stav je. Ale jsem realista. Jsem člověk, který musí každý den řešit takzvaně v první linii situaci ve školství, a proto vnímám tuto novelu jako velmi vyváženou a rozumnou. Jaksi vyloučí krizové situace, které by mohly nastat k 1. lednu 2015, protože opravdu není možné říci, že ti učitelé, kteří jsou dnes registrováni na úřadech práce, jsou totožní svou kvalifikací s těmi učiteli, které bychom k 1. lednu propustili. Kromě toho učitelé, kterým ve věku 55 let uznáme jejich kvalifikaci, patří do skupiny velmi rizikových zaměstnanců a jistě by skončili na úřadech práce a ten problém by se sice z Ministerstva školství vyřešil ze strany, ale posunul by se na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  Proto já věřím, že zvítězí zde rozum v této Sněmovně a že podpoříte tuto novelu zákona. Děkuji vám za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila stejně jako pan ministr. Prosím o váš postup.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Děkuji. Já bych jenom připomněla ještě jednou novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která je předkládána ve třetím čtení ke hlasování. Tato novela jaksi řeší několik kategorií pedagogických pracovníků. Jednak zpřesňuje získání odborné kvalifikace učitelů mateřských škol, prvního stupně základních škol, stanovuje podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkonného a výtvarného umělce, omezení týdenní pracovní doby u právnické osoby vykonávající činnost školy maximálně na stanovené týdenní pracovní doby, stanovuje obdobným způsobem podmínky uznání předpokladu odborné kvalifikace pro výkon uznaného odborníka z praxe, stanovuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku konverzace rodilým mluvčím. Konečně také stanovuje podmínky v bodě 7 § 22 zajištění výchovy a vzdělávání po nezbytnou dobu v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem nesplňující předpoklad odborné kvalifikace a doplňuje podmínky splnění odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v § 32 o pracovníky, kteří v době účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. 1. 2015, dosáhli věku 55 let, pokud vykonávali přímou pedagogickou činnost v příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za docela přehledné hlasování. Paní kolegyně Putnová se hlásí k postupu hlasování. Prosím, paní poslankyně.

 • Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Já si dovoluji navrhnout, abychom pozměňující návrhy paní poslankyně Berdychové rozdělili, tak jak to umožňuje a jak to strukturuje její pozměňující návrh, jsou to čtyři body. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já to ještě upravím, protože nejdříve musíme legislativně technické odhlasovat, takže to by bylo jako první hlasování, jestli dovolíte. Potom bychom hlasovali A jako celek a B v částech. Ano? Takhle bychom to udělali. Má někdo výhradu? Paní kolegyně Putnová řekla, aby to bylo odděleno, čili bychom odděleně hlasovali B1, B2. (O slovo se hlásí zpravodajka.) Dobře, paní zpravodajko.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: V takovém případě, pokud budeme hlasovat po částech, navrhuji, abychom hlasovali za prvé bod 1 a 3 dohromady, protože logicky souvisejí, dále bod 2 a bod 4.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili 1 a 3 společně v B. Ano, paní kolegyně? Paní kolegyně Putnová souhlasí. Je srozumitelná procedura, nebo ji raději odhlasujeme? Odhlasujeme, dobře. Já jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili aktuální stav přítomných.

  Budeme tedy nejdříve hlasovat o legislativně technických návrzích pana poslance Zahradníka a potom o... (Hlasy: Proceduru. Hlas: Nejdříve byla Berdychová.) Nejdříve proceduru, ano.

  Nyní procedura. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98. Kdo souhlasí s navrženou procedurou upravenou podle rozpravy? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 98, z přítomných 147, pro 146, proti 1. Procedura byla schválena.

  Nyní bychom hlasovali o přijetí legislativně technických připomínek, které přednesl pan kolega Zahradník.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99. Kdo je pro? (Připomínky z pléna.) Ano, stanoviska k legislativně technickým připomínkám. Kdo je proti? (Připomínky z pléna.) Prohlašuji hlasování pořadové číslo 99 za zmatečné, protože jsem nenechal říct stanoviska zpravodaje a pana ministra.

  Ptám se, jestli se pan ministr Zaorálek hlásí s faktickou. Není tomu tak.

  Nyní tedy legislativně technické připomínky pana poslance Zahradníka. Stanovisko zpravodaje. Paní zpravodajka. (Kladné.) Pan ministr? (Negativní.) Negativní. Dobře.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100. Ptám se, kdo je pro přijetí této legislativně technické úpravy. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 100 z přítomných 149 pro 85, proti 43. Legislativně technická změna pana kolegy Zahradníka byla přijata.

  Nyní legislativně technická změna paní kolegyně Berdychové načtená ve třetím čtení. (Zpravodajka: Stanovisko kladné.) Paní zpravodajko, já ještě počkám, protože jsem viděl přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury, takže ještě před hlasováním - prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, mě zaujalo vyjádření pana ministra školství. Nerad bych udělal chybu, protože jsem si myslel, že u legislativně technických úprav hlasujeme automaticky pro, on říkal, že je proti, tak jestli tam je nějaká legislativně technická chyba, tak bych to rád věděl, než přikročíme k dalšímu hlasování. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o stanovisko bez rozpravy paní zpravodajky nebo pana zpravodaje a předkladatele tedy pana ministra.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Já se omlouvám, já už jsem se vyjadřoval k tomu návrhu pana Zahradníka.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní stanovisko k legislativně technické připomínce přednesené ve třetím čtení, kterou přednesla paní poslankyně Berdychová. Stanoviska. Paní zpravodajko? (Kladné.) Kladné. Pan ministr? (Kladné.)

  Zahájil jsem hlasování 101. Ptám se, kdo je pro přijetí této legislativně technické změny. Kdo je proti? Děkuji.

  Hlasování 101, z přítomných 154 pro 141, proti nikdo. Legislativně technické připomínky byly přijaty.

  Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích v jejich znění.

  Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrh pana poslance Zahradníka. Stanovisko, paní zpravodajko? (Nesouhlas.) Pan ministr? (Negativní.)

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 102. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 102, z přítomných 154 pro 36, proti 103. Návrh nebyl přijat.

  Nyní první pozměňovací návrh paní poslankyně Berdychové ve znění legislativně technických úprav. Stanovisko, paní zpravodajko?

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Hlasujeme o bodu 1 a 3, stanovisko neutrální, mírně kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko neutrální. Pan ministr? (Negativní.) Negativní.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 103. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 103. Z přítomných 153 pro 74, proti 56. Návrh nebyl přijat.

  Nyní druhý pozměňovací návrh - druhá část B.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Je to bod 2, stanovisko neutrální, mírně kladné.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kladné. Pan ministr? (Reakce na neustálý hluk v sále.) Prosím o klid! Pane ministře? (Negativní.) Negativní. Ano.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 154 pro 64, proti 66. Návrh nebyl přijat.

  Máme tedy B4 jako poslední.

 • Poslankyně Ivana Dobešová: Ano, bod 4, neutrální, mírně kladné. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mírně kladné. Pan ministr? (Negativní.) Negativní.

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 154 pro 69, proti 63, ani tento návrh nebyl přijat.

  Konstatuji, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, že jsme je neprohlasovali. Můžeme tedy přistoupit k hlasování jako celku. Paní zpravodajka souhlasí, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy? (Ano.) O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

  Přednesu návrh usnesení. Požádám kolegy o klid, abychom měli o tom zápis.

  "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 206."

  Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 154 pro 132, proti 14. Návrh byl přijat.

  Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 24.

  Pokračovat budeme bodem číslo 25. Tím je

  Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele své místo pan poslanec Roman Sklenák a zpravodaj ústavněprávního výboru Jan Chvojka. Dále konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 71/9.

  Otevírám rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku s přednostním právem pana předsedy Tomia Okamury. Konstatuji, že můžeme rozpravu začít, a prosím pana poslance, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 • Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátce shrnout to, co se tady z mého pohledu za uplynulé dny a týdny stalo.

  Když budeme mluvit o zákonu o státní službě, je dobré si možná znovu připomenout, proč ho chceme, resp. proč ho vlastně naše země potřebuje a proč ho od roku 1993, kdy byl zakotven v Ústavě, žádná vláda nechce.

  Klíčovým pojmem veřejné služby je profesionalita.

  Pane předsedající...

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás požádám, abyste chvilku přerušil svůj výklad, a ostatní kolegy požádám o klid. Pokud máte k diskusi jiné téma, než je služební zákon, abyste tuto diskusi přenesli do předsálí a umožnili diskutujícím, kteří jsou přihlášeni už nyní tři, v klidu přednést své stanovisko k tomuto zákonu, který se diskutuje v této Sněmovně již dlouhých dvanáct let, i když v různých verzích. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 • Poslanec Tomio Okamura: Když budeme mluvit o zákonu o státní službě, je dobré si připomenout, proč ho chceme, resp. proč ho naše země potřebuje a proč ho od roku 1993, kdy byl zakotven v Ústavě, žádná vláda nechce.

  Klíčovým pojmem veřejné služby je z našeho pohledu profesionalita. Přijímání do státní služby, kariérní postup, odměňování úředníků by se měly řídit pouze odborným hlediskem. Služební zákon by měl stanovit základní principy pro státní službu - nestrannost, bezúhonnost, objektivní způsob výběru do služby a služebního postupu - založené na kritériu schopnosti a odpovědnosti.

  Výběr státních zaměstnanců by měl být založený na otevřené soutěži, jejímž výsledkem by byli nejschopnější pracovníci, a v neposlední řadě je nutná personální depolitizace veřejné služby; státní úřady nesmějí být trafiky pro straníky. Ale samozřejmě platí i to, že když veřejná služba musí být službou celé veřejnosti, tak musí také pracovat na zadání vedení úřadu. Například když ministr řekne "vybírejte takto tyto daně", tak státní správa musí toto politické zadání splnit.

  To, co je už dnes jasné, že stávající vládní mutace zákona přímo odporuje modelu nezávislé profesionální státní služby. Naopak, už v principu zakotvuje její závislost na politickém vedení země, a to díky principu, kdy šéfa státní správy jmenuje v podstatě premiér. Z pozměňovacím návrhů k zákonu je zřejmé, že tohoto faktu jsou si vědomi další moji kolegové ve Sněmovně, napříč politickým spektrem, a proto navrhují vyjmout ten či onen úřad či šéfa úřadu či určité pracovníky z působnosti tohoto zákona, a to se zdůvodněním, aby byla zachována jejich nezávislost. Jinými slovy, mnoho z nás si je tu vědomo, že tento zákon v této podobě vůbec státní správu nečiní nezávislou a odpolitizovanou. To ovšem přímo odporuje požadavkům Evropské komise, kterými se tu přednedávnem pateticky a lživě oháněl ministr pan Dienstbier. Naopak, ukázalo se, že nikoli poprvé vědomě lhal, protože Evropská komise chce pravý opak než koaliční vláda premiéra Sobotky. Jednak Evropská komise zdůrazňuje, že do působnosti zákona by měly spadat pokud možno, a to cituji "všechny orgány státní služby bez ohledu na jejich právní postavení", a samozřejmě dodává, že - opět cituji "rychlost by nikdy neměla být na úkor kvality předpisu".

  Proč nám tedy premiér Sobotka a ministr pro lidská práva Dienstbier a další lhali? Proč tvrdili, že přijdeme o 500 miliard, když nepřijmeme jejich zákon? Protože chtěli vyvinout tlak, pod kterým bychom přijali paskvil, který umožní panu Sobotkovi zabetonovat své zkřížené trafikanty na nejvyšší pozice ve státní správě. Proto navrhovatelé změnili paragraf u jmenování generálního ředitele státní služby z kompetence prezidenta a tuto pravomoc darovali panu Sobotkovi. To je něco, co samozřejmě hrubě odporuje samotnému smyslu zákona a tomu, co potřebujeme jak my, tak tomu, co od nás čeká Evropská unie. Troufám si říci, že větší kritiku Unie bychom sklidili za schválení prosobotkovské verze, než když zákon budeme ještě nějaký čas projednávat.

  Pochopitelně návrh zákona má daleko více chyb, které již zmínili a jistě ještě zmíní další vystupující.

  Já chci za nás ovšem zdůraznit, že základním principem musí být personální odstřihnutí státní správy od vládnoucích politiků. Prioritní je v tomto ohledu princip, že šéf státní správy není jmenován premiérem, ale prezidentem, který je přímo volený a je protiváhou stranické vládě ve Sněmovně. Proto vás opět žádám o podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu. Stávající verzi zákona Úsvit podpořit nemůže. Samozřejmě však rádi nadále povedeme konstruktivní diskusi, abychom se společně dobrali verze přijatelné napříč Sněmovnou. Diskuse tady ve Sněmovně se však jeví jako nekonečná a je zřejmé, že je čas najít dostatečný čas na shodu napříč politickým spektrem. Proto v souladu s § 95 zákona o jednacím řádu Sněmovny navrhuji a vznáším návrh na vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi, a protože na tabuli svítí jenom ti přihlášení, kteří nemají přednostní práva, tak nejdříve zopakuji postup při jednání. Nyní bude hovořit pan ministr Dienstbier, poté s přednostním právem za předsedu klubu TOP 09 František Laudát, poté pan předseda klubu a navrhovatel Roman Sklenák, poté pan předseda Fiala a poté mám řádné přihlášené pana kolegu Adamce a Černocha. To je zatímní pořadí přihlášených.

  Nyní tedy požádám pana ministra Jiřího Dienstbiera, aby se ujal slova v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.***

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se rád vyjádřil k dosavadnímu průběhu projednávání zákona i k některým požadavkům, které byly vzneseny nejenom zde na půdě Sněmovny, ale zejména ze strany pravicové opozice, tedy ODS a TOP 09, i na tiskové konferenci a dalšími způsoby.

  My jsme se tady snažili předložit, myslím si, velmi dobré důvody, proč návrh, který tady projednáváme, je kvalitně zpracován, byť, jak jsem upozorňoval, vždy takovýto návrh bude předmětem nějakého kompromisu a nikdy nebude každý stoprocentně spokojen s výsledkem. Nicméně zakládá předpoklady pro to, abychom tady měli nezávislou, profesionální a stabilní státní správu do budoucna včetně toho, že splníme podmínky, které na nás klade členství v Evropské unii, to, k čemu jsme se svým členstvím sami a dobrovolně zavázali.

  Nyní tedy k těm čtyřem požadavkům, které vznesla pravicová opozice. Chtěl bych zdůraznit, že způsob, jakým byly předneseny, a zdůraznil bych také, že se jedná o zcela zásadní koncepční momenty v návrhu zákona, už jsem to tady také říkal, že ten způsob je vyděračský. Není možné se nechat vydírat stylem: "buď nám schválíte to, co chceme my, anebo nebude nic". Takto to tady zástupci opozice výslovně řekli, konkrétně Miroslav Kalousek na závěr druhého čtení, kdy zcela jednoznačně uvedl, že buď si uvědomíme, že tam generální ředitelství, nebude anebo nebude žádný zákon. Kromě toho, že to je vyděračský přístup, tak je i hloupý. Vysvětlím z jakého důvodu. V současné době je platný zákon č. 218/2002. Tento zákon shodou okolností minulá vláda na návrh tehdejšího ministra práce pana Drábka odložila o tři roky s účinností k 1. lednu 2015. Jinými slovy, pokud tady opozice povede obstrukci a zabrání přijetí předložené novely, tak 1. ledna nabude účinnosti služební zákon v původním znění.

  A teď se na to podívejme z hlediska čtyř požadavků. Prvním požadavkem je vypuštění Generálního ředitelství státní služby, protože to je údajně nějaký superúřad. Generální ředitelství státní služby žádný superúřad není, protože jak generální ředitel, tak i státní tajemníci na jednotlivých ministerstvech budou v podstatě řešit personální záležitosti státní služby v trošku širším smyslu, ale v zásadě personalistiku. V případě, že nabude účinnosti současné platné znění zákona, tak pak tady už doopravdy budeme mít náznak superúřadu, protože generální ředitel bude jmenován na návrh vlády prezidentem, tedy čistě politicky, a nikoliv na základě výběrového řízení, ale na základě volné úvahy vlády a prezidenta, protože nyní v předloženém návrhu novely služebního zákona je výběrové řízení, kterým musí kandidáti na generálního ředitele projít, a rovněž v platném znění státní tajemníky jmenuje na návrh ministra generální ředitel státní služby. Takže generální ředitel státní služby jmenuje všechny státní tajemníky a tito státní tajemníci nebudou posílení personalisté, tito státní tajemníci budou věcně řídit jednotlivá ministerstva, protože oni budou nadřízenými ředitelů sekcí na jednotlivých ministerstvech a ministr bude s celým úřadem komunikovat přes státního tajemníka. Jinými slovy, v této věci pravicová opozice dosáhne úplného opaku. Bude mít mnohem silnější generální ředitelství a bude mít státního tajemníka, který bude věcně řídit úřad. (Neklid v sále.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám znovu Sněmovnu o klid. Prosím, abyste případné hovory přenesli do předsálí a nechali pana ministra v klidu přednést svůj projev.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Už jsem zažil horší situace, zatím to jde ukřičet. (Předsedající: Dobře, pokračujte.)

  Co se týče druhého požadavku, aby náměstci zůstali v současném režimu a zároveň aby byli úrovní řízení ve státní službě. Pominu-li, že to je politizace státní správy, protože my si myslíme, že už na úrovni ředitelů sekcí by měli být úředníci, kteří budou mít nezávislý statut, jak navrhujeme, tak opět, pokud se podaří opozici zobstruovat přijetí této novely a nabude účinnosti platné znění služebního zákona z roku 2002, tak náměstci vůbec nebudou úrovní řízení, a dokonce ani nebudou moci řídit jednotlivé sekce, protože, jak už jsem říkal, tyto sekce bude řídit dokonce ani ne ministr, jak navrhujeme my, respektive dávat pokyny ředitelům sekcí, ale ředitele sekcí bude úkolovat státní tajemník, protože bude věcně řídit úřad. Čili opět je to naprosto hloupý přístup, protože opozice dosáhne úplného opaku - posílení státního tajemníka při věcném řízení jednotlivých ministerstev.

  Podívejme se na třetí požadavek pravicové opozice a to je větší prostupnost státní služby. Nejenom ze samosprávy, ale i z akademického prostředí a z byznysu. Podíváme-li se na to, co tady nyní navrhujeme, a na pozměňovací návrhy, které jsme přislíbili podpořit, tak prostupnost nyní projednávaného návrhu je poměrně velká. Vedle uznávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kterou skládají úředníci místní samosprávy, navrhujeme uznávat praxi v samosprávě. Navrhujeme, aby se umožnilo uznávat praxi i v mezinárodních organizacích a v akademickém prostředí. A pokud opozice uspěje a zablokuje projednání této novely a bude platit původní zákon, tak bude nulová prostupnost nejen z byznysu, nejen z akademického prostředí, ale i ze samosprávy, protože platné znění služebního zákona obsahuje zcela uzavřený kariérní systém bez jakékoliv prostupnosti. Tedy opět úplně hloupý postup opozice, kdy dosáhne pravého opaku než to, co deklaruje.

  A podívejme se na poslední požadavek, že údajnou ochranu státních úředníků by měl zákon těmto úředníkům přiznat až po čtyřech letech. Opozice si pravděpodobně špatně přečetla návrh zákona, protože novela, kterou právě projednáváme, žádnou definitivu pro státní úředníky neobsahuje, čili není jasné, jaká práva by se jim vlastně až po čtyřech letech měla přiznávat a co by bylo ty čtyři roky. To by byli v nějakém zcela mimoprávním postavení. A opět, pokud opozice uspěje se zablokováním projednání této novely, tak čeho dosáhne. Bude mít překlopené všechny současné státní úředníky do služebního poměru, a to s definitivou, s výsluhami, s 25procentním příspěvkem za státní službu. Úředníci jistě budou rádi, protože si velmi polepší na platech, ale opozice dosáhne úplně pravého opaku, než co deklaruje.

  Dostáváme se tedy opět ke shrnutí. Kromě toho, že postup je vyděračský, tak je ještě hloupý, protože ve všech čtyřech bodech bude právní úprava úplně opakem toho, co opozice deklaruje jako svůj cíl. Takže mi není jasné, čeho ODS a TOP 09 chtějí dosáhnout tím, že chtějí obstruovat a zablokovat přijetí předložené novely. Je to doopravdy hloupé. Nevím, jak jinak by to šlo posoudit.

  Nyní ještě jeden komentář k údajným lžím, jak Evropská komise po nás něco chce nebo vlastně nechce. My jsme tady argumentovali ve druhém čtení 1. lednem jako nejzazším datem účinnosti zákona. Z hlediska evropských fondů je požadavek Evropské komise dokonce ještě přísnější, ještě horší pro Českou republiku. Evropské komisi nestačí účinnost 1. ledna 2015, ale požaduje dokonce, aby zákon byl schválen ještě předtím, než se přikročí ke schvalování a podepisování jednotlivých operačních programů, na základě kterých se má čerpat těch více než 500 mld. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a nyní vystoupí pan poslanec František Laudát, připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím si, že pan ministr Jiří Dienstbier začal tím nejhorším způsobem, kterým začít mohl. Vašeho otce jsem znal jako obrovského gentlemana, před kterým jsem smekal, a je mně líto, že vy jste úplně jiný.

  Já si myslím, že slova vydírání, nesmysl, hloupost po tom pátečním extempore by měla být používána ve velice omezeném rozsahu. My jsme společně s ODS přišli s nějakými podmínkami nebo požadavky, s tím, že očekáváme, že speciálně vy a pan premiér Sobotka ustoupí z toho naprosto tvrdého stanoviska, které mediálně prezentujete, a skutečně budete jednat. Tento zákon, a opakuji, padlo to tady už tisíckrát, prostě přesahuje horizont jednoho volebního období, může zásadním způsobem znemožnit představy vždy vítězné strany nebo koalice, jak chcete, jak spravovat tuto zemi, a tudíž to, k čemu jste vy vyzývali nás v minulosti, že musí být dosaženo konsensu u penzijní reformy, ale zároveň jste na všechny návrhy říkali ne, byly různé skupiny, vyjednávací týmy, tak to v brutální podobě předvádíte vy.

  Já jsem zaznamenal signály, že skutečně v tomto jste osamoceni. Zaznělo tady i z vlastní sociální demokracie, že některé požadavky jsou k diskusi. Už jenom způsob prosazování tohoto klíčového zákona nám přijde naprosto neuvěřitelný a krajně nešťastný. Pan prezident v éře sestavování vlády řekne vítězovi voleb, že alespoň něco musí projít prvním čtením, tady poslanci proženou prvním čtením naprostý nesmysl, k tomu vznikne ve druhém čtení něco zcela jiného. Nemyslím si - zpravodajům a autorům materiálu, kteří to podepsali, to zjevně někdo napsal. Nevěřím tomu, že si sedli a tak složitou zákonnou novelu byli schopni napsat sami. V nastalém divném projednávání nikdo ani neřekl, ke kterému základu se načítají pozměňovací návrhy, což znova může být - samozřejmě věcně lze dohledat, jestli to bylo k zákonu, který byl předložen v prvním čtení, nebo ve druhém - nicméně pro takto důležitou normu další případně i legislativní problém, byť se asi dá překonat.

  To, co je údajně tedy vydíráním ODS a TOP 09: zrušení institutu generálního ředitelství. Nejvyšším úředníkem na každém úřadu je státní tajemník. Státní tajemník je jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra. Úřad vlády uděluje akreditace univerzitám k úřednickým zkouškám a vzdělávání. Já tedy osobně toto za vydírání nepovažuji. Samozřejmě v tom se budeme zásadně lišit.

  2. Otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy i zástupce akademické a soukromé sféry, za podmínky složení úřednické zkoušky a odpovídající praxe v daném oboru.

  3. Zachování náměstků jako řídicího stupně služebního úřadu. Zrušení funkce náměstků pro řízení sekce a ponechání jednoho typu náměstků, na které se nebude vztahovat služební zákon, ale budou mít řídicí kompetence.

  4. Zajištění personální kontinuity a stability. Ochrana, kterou zákon poskytuje, se bude vztahovat na úředníky, kteří pracují ve veřejné správě déle než čtyři roky.

  Já se domnívám, že kdokoliv zažil na jakémkoliv stupni, ať to bylo na úrovni obce, kraje nebo republiky, chování úředníků - některých, podotýkám - státní správy, tak se musí nutně v těchto požadavcích vidět. My nestavíme tyto požadavky jako ultimátum, ale jako podklad pro jednání všech politických stran ve Sněmovně, tak aby se jejich lídři pokusili najít kompromisní řešení. Možná, že ho nenajdou. Pak to samozřejmě bude jednání na sílu, ale máte téměř ústavní většinu, tak se předveďte. Nicméně vás vyzýváme tímto návrhem k vyjednávání. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Ještě než vystoupí pan poslanec Roman Sklenák, budu citovat omluvy. Omlouvá se od 13 hodin Ladislav Šincl, od 12.30 se omluvil včas, ještě před 12.30 hodin, pan ministr Milan Chovanec. Dále se omluvil pan poslanec Pavel Blažek z jednání z pracovních důvodů a pan poslanec Daniel Korte z důvodů osobních. Pana kolegu Marka Černocha požádám, aby se přihlásil i v elektronickém systému, protože já ho sice už nahlásil mezi těmi bez přednostního práva, ale žel - ne s faktickou, kolego, ale v elektronickém systému, protože pak bychom neměli šanci, pokud bychom nedošli k nějakému výsledku dnešního dne, abychom to měli v záznamu řádně. Protože už ho dva kolegové předběhli a já musím respektovat jednací řád.

  Nyní pan poslanec Roman Sklenák s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Roman Sklenák: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já tedy navážu na kolegu Františka Laudáta. Jeho poslední slova zněla "jsme připraveni k jednání, dlouhodobému jednání" a já myslím, že v tuto chvíli, byť tedy nechci zdržovat, a jak jsme si tady mnohokrát řekli, ve třetím čtení by se neměly vést nějaké dlouhé rozpravy, tak asi musím zrekapitulovat, co proběhlo od chvíle, kdy jsme podali poslanecký návrh. Protože tady se opakovaně, a i v tom druhém čtení, neustále poukazuje na jakousi neochotu vládní koalice jednat s opozicí a zapracovávat nějaké jejich postřehy a to prostě není pravda.

  Takže pro pořádek: Poslanecký návrh poslanců sociální demokracie byl do systému vložen 27. prosince loňského roku. Mimochodem, pokud tady vznáší otázky, kdo to napsal a co to je za návrh, tak je to tentýž návrh, který poslanci sociální demokracie předložili už v minulém volebním období. Čili je to návrh, který nestihla projednat minulá Sněmovna a my, jak jsme se zde sešli po volbách, jsme ten zákon z tohoto důvodu předložili znovu - 27. prosince! ***

 • Poslankyně Jana Černochová: (Z pléna.) Není tady vláda.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče.

  Paní poslankyně, já vás prosím, nekřičte na mne, já jsem samozřejmě tohle řešil a momentálně jsme se domlouvali, jakým způsobem navrhneme řešení.

  Já v tento moment přeruším schůzi na 5 minut, požádám předsedy poslaneckých klubů, aby za mnou přišli, abychom se domluvili, jak budeme postupovat dál. Ministři jsou zde, ale schůzi jsem přerušil na 5 minut, to znamená ve 13.08 hodin budeme pokračovat v jednání.

  (Jednání přerušeno ve 13.03 hodin na 5 minut.)

  Dámy a pánové, máme 13.08, přestávka pominula, máme zde přítomné ministry, můžeme pokračovat v jednání. Pane poslanče, můžete pokračovat ve svém projevu.

 • Poslanec Roman Sklenák: Takže děkuji za slovo. Já jsem před přestávkou hovořil o těch pozměňovacích návrzích, které opozice v tom smyslu, jak o nich mluví, nepředložila. Ty, co předložila, jsou samozřejmě v jednání a my jsme připraveni pro některé z nich ve třetím čtení hlasovat. Také musím říci, že řada návrhů opozice byla zapracována do toho komplexního pozměňovacího návrhu, který zde předložila koalice, např. v otázce prostupnosti státní správy. Tolik k jednání s opozicí. (V sále je silný hluk.)

  Další několikrát opakovanou nepravdou tady z tohoto místa bylo konstatování, že k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu nebyla zpracovaná důvodová zpráva. To není pravda, ta důvodová zpráva byla samozřejmě zpracovaná, má 24 stran a byla zveřejněna současně s tím komplexním pozměňovacím návrhem. Pouze samozřejmě není součástí toho sněmovního tisku 71/8, což je usnesení ústavněprávního výboru, to je samozřejmě v pořádku a je to i v souladu s běžnou praxí.

  Moc se omlouvám, pane předsedající, ale ten hluk je skutečně velmi nepříjemný. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, poprosím vás, kolegyně a kolegové, jestli máte něco naléhavého k projednání, jděte do předsálí, ať se dobře slyšíme. Děkuji vám za vzájemný respekt a toleranci. Můžete pokračovat.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji také. Takže otázky, které zde vznášel pan kolega Stanjura a další, a pídí se po informacích, proč je ten který paragraf napsán zrovna tak, jak je napsán, tak bych je odkázal právě na důvodovou zprávu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, kde by řadu odpovědí bezesporu našli. Přesto bych se zde rád k několika věcem krátce vyjádřil.

  Ve druhém čtení zde byl také dost vyslovován údiv nad použitou terminologií. V této souvislosti tedy znovu připomínám, že se nejedná o nový zákon, ale o novelu zákona a samozřejmě ta akceptuje terminologii, která je použita v původním zákonu.

  Byly zde připomínky ke konstrukci odbytného. Chci říci, že aplikace institutu odbytného by měla být v praxi spíše výjimečná, a to poté, kdy marně uplyne doba, po kterou byl státní zaměstnanec zařazen mimo výkon služby z organizačních důvodů. Nadto je výše odbytného odstupňována podle doby trvání služebního poměru, a mimochodem, jde o jeden z posledních takzvaných benefitů, které v návrhu zákona zůstaly. V případě skončení služebního poměru z organizačních důvodů tedy bude státní zaměstnanec zařazen mimo službu. Smyslem tohoto institutu je umožnit, aby státního zaměstnance bylo možné v blízkém čase využít na jinou pozici ve státní službě a neztratit tak kvalifikovaného zaměstnance. Koaliční pozměňovací návrh, který byl ve druhém čtení předložen, zkracuje pak toto období na šest měsíců a zvyšuje vyplácenou odměnu na 80 % platu. Přiznejme si, že dnes je mnohdy zrušení systemizovaného místa jen nástrojem pro zbavení se nepohodlných úředníků. Po přijetí služebního zákona bude možné státní zaměstnance, kteří nebudou dosahovat dobrých pracovních výsledků nebo budou porušovat pracovní kázeň nebo služební kázeň, postihnout v rámci služebního hodnocení nebo v rámci kárného řízení, a tedy mnohem jednodušeji, než je tomu dnes v rámci zákoníku práce.

  Pak zde bylo mnoho připomínek k náměstkům pro řízení sekce a takzvaným politickým náměstkům ministra. Zákon o státní službě neomezuje politiku nebo politiky, pouze vytváří jasnou hranici mezi politickými nominanty a státními zaměstnanci. Přítomnost politiků na pozici náměstků je samozřejmě legitimní a současně potřebná z hlediska realizace politiky a zadávání úkolů v souladu s programovým prohlášením vlády. Mimochodem, i Ústava předpokládá zastupování ministra náměstkem, zástupcem ministra. Takzvaní náměstci pro řízení sekce jsou nejvyššími státními zaměstnanci v sekci, nejedná se o politické nominanty a všechny tyto pozice budou muset do roka projít výběrovým řízením, tedy za zákonem stanovených podmínek.

  Další věc. Počet vedoucích pracovníků, tedy představených, se nezvětší, spíše se zmenší. Všude bude jednotná struktura, tedy náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. To, že se na více pozicích představených použije slovo náměstek, samozřejmě neznamená, že se počet vedoucích pozic zvýší.

  Co se týče úřednických zkoušek, ty budou prováděny před komisí na jednotlivých ministerstvech a správních úřadech. Obecná část bude prováděna elektronicky.

  Další připomínky zde byly ke kontrole služebních vztahů, kterou vykonává generální ředitel. V tomto případě se rozhodně nejedná o nějaké zasahování do věcného řízení a věcných rozhodnutí ministra, jde pouze o kontrolu zákonnosti postupu podle služebního zákona. Typicky se může jednat o kontrolu zákonnosti vydávaných rozhodnutí, zda jsou opatřována všemi náležitostmi, zda se postupuje zákonným způsobem podle správního řádu, zda se vyřizují stížnosti a podobně. Půjde tedy o systematickou dlouhodobou kontrolu.

  K § 17 odst. 5, který stanoví, že služební místa a finanční prostředky na platy státních zaměstnanců podle schválené systemizace nelze použít pro jiný než stanovený účel. To není žádný nenápadný odstavec, jak zde bylo proneseno ve druhém čtení, ale naopak velmi důležité ustanovení projednané s resorty i se sociálními partnery, které znemožňuje, aby prostředky na platy byly využity jiným způsobem. To tedy není konec úspor, ale konec zvůle a porušování práva na spravedlivou odměnu státních zaměstnanců.

  Tolik tedy ode mě k tomu, co zde zaznělo dnes a částečně ve druhém čtení. Jak jsem již uvedl, doporučuji vaší pozornosti také důvodovou zprávu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde několik faktických poznámek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura. Pan poslanec Stanjura je také přihlášen elektronicky. Já tedy řeknu, jak jste přihlášeni, v jakém pořadí, s faktickou poznámkou. První je pan poslanec Stanjura, potom paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Martin Lank a následně pan poslanec Laudát. Nebude-li další faktická poznámka, budeme postupovat v rozpravě podle řádně přihlášených. Takže v tento moment vaše dvě minuty, pane poslanče.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Je to skutečně faktická. S obsahovým vystoupením vystoupím, až na mě přijde řada.

  Nevím, jestli je to neznalost, nepochopení nebo dobrá víra pana předsedy Sklenáka, ale to, co tady předvedl jednak v těch odpovědích, a jsem rád, že za 14 dní, co jsem podal otázky, je vypracovali, a moje tři slova "neznalost, nepochopení, dobrá víra" přesně odpovídají stylu odpovědí.

  K termínům a vstřícnosti vůči opozici - skoro bych se smál. Materiál byl distribuován 3. 7. ve 13.58. Je to na stránkách psp.cz. Když se podíváte na aktuální schůzi, dnešní program, dostanete to. To je usnesení ÚPV. Já neříkám, že poslanci ÚPV nedostali nějaký pozměňovák v okamžiku 30. května, ale je to stejný argument, jako kdybych řekl, když jsme jednali dneska o spotřební dani, že návrhy do rozpočtového výboru byly rozdány 21. června, tři dny před projednáváním tohoto tisku v rozpočtovém výboru. Ano, poslanci ÚPV to dostali, nikdy nevíte, jak to dopadne, jaký bude tvar. A tvar, který šel z ÚPV, jsme dostali 3. července. Před 14 dny jsme vás požádali o jednání, dodneška žádné jednání nebylo. Jenom pořád chodíte na mikrofon a říkáte "my bychom rádi jednali". My také. Tak to svolejte, pane předsedo, slibovali jste to minulý týden, slibujete to tento týden. My jsme skutečně připraveni jednat. Naším cílem není zabránit přijetí zákona, chceme zabránit špatnému zákonu a v tomto tvaru to bohužel takhle je.

  Důvodová zpráva. Nevím, kde je. Na stránkách Sněmovny není. Máte další prioritní informace, aspoň podle tisku, které nemáme. Vy tvrdíte, že máte analýzu a že se to bude týkat 65 tisíc lidí. Nás by zajímalo, jak jste k tomu číslu došli, a rádi bychom tu analýzu jako opozice taky dostali, abychom mohli vycházet ze stejných údajů, které máte k dispozici vy. Nic takového jste nám k dispozici ovšem nedali.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, mám zde jednu omluvenku. Po zbytek dnešního dne a další jednání schůze v tomto týdnu se omlouvá pan poslanec Josef Novotný.

  Další přihlášenou s faktickou poznámkou je paní poslankyně Černochová.

 • Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Musím říci, že slova předsedy klubu ČSSD Sklenáka ve mně skutečně vyvolávají úsměv na tváři. Ostatně to, co tady předvádí poslední týden sociální demokracie, úsměvy na tvářích vyvolává i u kolegů v rámci koalice, nejenom u opozičních poslanců, jako jsem já.

  Já bych ráda panu předsedovi Sklenákovi odcitovala při jeho bouřlivé debatě o tom, jak tady opozice něco blokuje a jak je vlastně koalice připravena spolupracovat a komunikovat, tak bych rád přečetla pasáž z jednacího řádu, z usnesení Poslanecké sněmovny, kde se stanovuje, že "předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády se zúčastní celého jednání schůze Poslanecké sněmovny. Příslušní členové vlády se zúčastní projednávání jednotlivých bodů pořadu podle své působnosti." ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Martin Lank. Máte slovo.

 • Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Přeji vám krásné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přes veškerou úctu, kterou aspoň k většině z vás chovám, si neopustím následující poznámku. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel a řeknu to nahlas. Když si to zrekapitulujeme, co se tady odehrávalo ohledně zákona: Předložil se zákon, protože ho vláda narychlo potřebovala a narychlo se schválil. Pak se ukázalo, že ten zákon je naprosto k ničemu a že je potřeba ho předělat, takže jsme měli komplexní pozměňovací návrh, což byl v podstatě úplně nový zákon! A přesto, já jsem na to teď koukal, je tam nějakých 90 pozměňovacích návrhů, z nichž některé předkládají i vládní poslanci.

  Já bych jenom byl rád, abyste si na to vzpomněli, až nám zase budete vyčítat, že předkládáme nedodělky nebo paskvily kvůli tomu, že nám někde chybí tečka! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a další faktická poznámka - pan poslanec Laudát.

 • Poslanec František Laudát: Já bych panu zpravodajovi jenom řekl, že odpovědi v tom materiálu jsem nenašel. Pan Dienstbier tady na ně neodpověděl, místo toho nás napadal. A položím docela řečnickou otázku: Kdo z vás se ještě v tom zákonu vyzná? V jakési důvodové zprávě, nebo co to je, z nějakého materiálu si čtu: K článku III. Vzhledem k opakovanému posouvání účinnosti služebního zákona, jeho nedůsledným novelizací - čtu tak, jak to bylo napsáno, asi měl na mysli legislativec nedůslednou, včetně množství odkazů na poznámky pod čarou a počtu novelizačních bodů (101 novelizačních bodů) se upravuje zmocnění k vyhlášení úplného znění služebního zákona z důvodu zajištění přehlednosti a srozumitelnosti zákona pro jeho adresáty. Autorů tohoto zákona nebo jeho novely bych se zeptal: A poslanci vám nestojí za to, abyste nám tady dali celé znění toho, co by mělo platit? Vždyť tady s jistotou, nebo s pravděpodobností rovnající se jistotě, schválíme řadu nesmyslů, které můžou zavést republiku do řady soudních sporů, až se někoho budete chtít zbavit a on bude mávat nějakou větou, do řady nějakých arbitráží, já si nedokážu vůbec ty dopady představit, k paralyzování institucí. Sami víte, co znamenali dva, nebo tři dokonce v jednu chvíli policejní prezidenti.

  Takže já jsem ty odpovědi nedostal. A standardní materiál je přece zpracováván tak, že pak je tady někde úplné znění a tam jsou vyznačeny změny, aby se to dalo vůbec číst.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Marek Benda: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátkou poznámku k panu navrhovateli. Podklady, které vám připravují, nejsou správné a pravdivé. Tvářit se, že se jedná o novelu zákona, když součástí této tzv. novely zákona je zrušení toho starého zákona, na to se stačí opravdu podívat na stranu, abych vám to řekl přesně, sedmdesát šest, na zrušovací ustanovení, která říkají, že se zrušuje zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon. Čili tento zákon se zrušuje, ten prosím se nenovelizuje. Upozorňoval jsem na to i vládní legislativu, i vás jako navrhovatele opakovaně, že podle mého názoru toto vůbec není možný legislativní postup. Vy to ignorujete. Je to samozřejmě možné ignorovat, ale jestli je něco opravdu brutálním přílepkem, tak je zatvářit se, že zákon, který jsem chtěl novelizovat, zrušuji a místo něj přijímám nějaký úplně jiný. Ale prosím, neříkejte už tady víckrát, že novelizujeme ten starý zákon, když ho vy sami v tom návrhu zrušujete!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Neeviduji žádnou faktickou poznámku, tudíž přistoupíme... Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou.

 • Poslanec Roman Sklenák: Já jen pár poznámek v rychlosti k tomu, co zde zaznělo. Samozřejmě pokud jsem mluvil o novelizaci, tak jsem mluvil v té souvislosti, že je použita terminologie a struktura původního zákona.

  Co se týče rozhořčení paní kolegyně Černochové, nevím, proč měla pocit, že zde moralizuji. Já jsem shrnoval fakta, konstatoval, protože pokud zde zaznívalo, že komplexní pozměňovací návrh dostali opoziční poslanci až 3. 7., což zde zaznívalo, tak já jsem poukázal na to, že jej dostali už 30. května. To je prostě pravda. A že komplexní pozměňovací návrh v tom tisku nemá obsaženu důvodovou zprávu, to je samozřejmě v pořádku a je to logické, protože komplexní pozměňovací návrh je usnesení ústavněprávního výboru a nebývá zvykem, aby v usnesení výboru jeho součástí byla důvodová zpráva.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přistoupíme tedy k řádně přihlášeným do rozpravy a první je pan poslanec Ivan Adamec. Máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Já se přiznám, když jsem tady poslouchal některé příspěvky, že jsem myslel, že na řádné přihlášky se vůbec nedostane, nicméně stalo se a jsem tomu rád a rád bych se s vámi podělil ještě ve třetím čtení o některé poznatky ohledně tohoto tzv. služebního zákona. A rozhodně cílem mého vystoupení je, abychom zvážili jeho navrácení do druhého čtení. Já si myslím, že je to potřeba, protože padala tady slova koncepční. Já tedy nevím po dnešní rozpravě, jestli někdo věří tomu, že ten návrh zákona je koncepční. Já, co jsem slyšel, tak tedy pod slovem koncepční si představuji něco úplně jiného.

  Dále tady padlo, že opozice se chová hloupě nebo že je hloupá opozice. Já bych chtěl před tímto názorem varovat a vůbec i před tímto pocitem, protože každý jednou bude v opozici třeba, ale opozice přece, to jsou rady zadarmo. To je staré moudro. A dokonce se někdy říká, že to jsou dobré rady zadarmo, takže já bych s tímto nehazardoval a rozhodně bych takto nehovořil.

  Já jsem měl to štěstí, že jsem tento víkend byl služebně na Slovensku, byl jsem v Záhoří, v Senici a shodou okolností jsme se tam bavili o tématech, která trápí českou politickou scénu, a padl tam samozřejmě i služební zákon. A já jsem se vyptával, jak to je na Slovensku, co se tam všechno stalo a jak to hodlají řešit. Ale přesto musím říct, že jsem si připravil ještě přehled zemí - nebojte se, já nebudu zdržovat, nebudu je číst -, kde to řeší v rámci Evropy různým způsobem, a rozhodně není cílem v těchto zemích a nebylo cílem vytvořit nějaký nový generální úřad, generální ředitelství. Řeší se to různým způsobem a myslím si, že určitá nutná kontrola parlamentního dozoru nad úřednictvem je potřeba. Klasický příklad je Velká Británie. Možná jste si přečetli, jak funguje systém ve Velké Británii, kde víceméně v roce 1968 zrušili ministra pro státní správu. Mimochodem byl to politik, který měl na starosti řízení státní správy. Jeho funkci sloučili s funkcí předsedy parlamentu a víceméně je to tak, že i přestože rozhodně známe všichni britský sitcom, seriál Jistě, pane ministře, že i oni s tím mají určité problémy a říkají de facto, když si to přeložíte, že současný český návrh jde proti tomu, co oni cítí jako potřebu, že úředníci se začali chovat velmi specificky, že mají pocit nenahraditelnosti a že prostě nemusí ani plnit příkazy ministrů, protože holt se jim za to nic nestane. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášenou jednu faktickou poznámku pana poslance Zlatušky.

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, pokud byste mohl sdělit panu poslanci Adamcovi jenom drobnou poznámku. Když se tady hlásil k tomu, jak to mají na Slovensku dobré, že mají rozdělenou samosprávu a státní správu, připomněl bych, že to byl v dobách opoziční smlouvy požadavek ODS vládnoucí v tiché koalici se sociální demokracií, která si tehdy na vládě Miloše Zemana a tehdejší náměstkyni Streckové, která to měla v gesci za Ministerstvo vnitra, vymohli ten spojený model. Čili ten, kdo za to může, je ODS, respektive její tehdejší spolupráce se sociální demokracií.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášen pan Ivan Adamec.

 • Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové. Chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit kolegovi Zlatuškovi, že jsem neřekl, že je to špatně. Řekl jsem, že je to pouze odlišný model. Samozřejmě kdybych chtěl hodnotit rozhodnutí, které padlo před lety, jak říkáte, vinou ODS a sociální demokracie a velké koalice, respektive opoziční smlouva, abych byl přesnější, tak já to rozhodnutí dodnes považuji za velmi dobré. Děkuji za pozornost.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásil pan ministr Dienstbier.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Jde spíše o faktickou poznámku, protože opakovaně tady padlo pár slov o kompetencích, že by tady měl být ministr vnitra a obhajovat tento návrh zákona. Není to úplně přesné, protože samozřejmě ministr vnitra má gesci za celou oblast veřejné správy, v případě státní služby je to ale trochu odlišné. Jednak je zřízeno generální ředitelství již podle účinné části platného služebního zákona a toto generální ředitelství sice fakticky ještě neexistuje, protože bylo za Nečasovy vlády rozprášeno, respektive zbytek, co z něj zbyl, a v tuto chvíli podle rozhodnutí vlády mám za jeho přípravu odpovědnost já. Oddělení státní služby, jakýsi zárodek, z kterého by mělo vzniknout generální ředitelství, je oddělením v legislativní sekci na Úřadu vlády, které spadá pode mne. Tolik na vysvětlení k některým výrokům, které tady padají.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s přednostním právem pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu rychle reagovat na to, co tady řekl pan ministr Dientsbier. Možná je škoda, že to nemá na starosti pan ministr Chovanec, třeba bychom se dočkali alespoň nějakého jednání a přece jenom trochu rozumnějšího postoje k této záležitosti.

  Pane ministře Dientsbiere, poslouchal jsem, co jste říkal ve svém úvodním vystoupení, a opravdu se nestačím se divit. Vy tady obviňujete opozici z toho, že vyhrožuje, že jsme hloupí a já nevím co všechno. Někdy mám pocit, že mluvíme různými jazyky. Že vláda by snad rozuměla jen tehdy, kdybychom mluvili čínsky nebo rusky, a vy pravděpodobně byste tomu nerozuměl vůbec.

  Tak ještě jednou: My tady neobstruujeme proto, že nechceme žádný služební zákon. Jediné o co prosíme, o co žádáme, co chceme, je jednání o tomto služebním zákonu. A nezlobte se na mě, já jsem se žádného jednání nedočkal. Minulý týden jsem měl v úplně jiné věci jednání s panem premiérem Sobotkou. Pan premiér Sobotka mi řekl: příští týden, až to začneme projednávat, tak pan předseda Sklenák svolá jednání na úrovni předsedů klubů. Uběhl týden, projednáváme to, žádné jednání na úrovni předsedů klubů není, nebo aspoň já o něm nic nevím. Takže s námi nejednáte, neposloucháte, co říkáme, jen nás neustále obviňujete z obstrukcí a z vydírání. Zatím k žádným obstrukcím nedošlo. Třetí týden této schůze jsme se díky postoji vládní koalice a vaší nešikovnosti při projednávání jiných zákonů teprve dostali k projednávání služebního zákona. No a teď tedy, a s tím souhlasím, pokud nebudeme jednat, budeme mít opravdu dost času, abychom velmi důkladně probrali jak tento zákon, tak všechny věci historické, které s tím souvisejí. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, zabýváme se zákonem, který má posunout fungování veřejné správy a státní správy o valný kus dál oproti tomu, co v minulosti bylo v Poslanecké sněmovně a v Senátu České republiky projednáno. Tím mám na mysli zejména zkušenost, kterou mám osobní, a to je konstruování systému fungování veřejné správy a reformy veřejné správy, chcete-li, na úrovni krajů.

  Chtěl bych připomenout právě na tomto případě, že je tam řada podobností vůči služebnímu zákonu, který dnes projednáváme. Například i v případě ustanovení krajů a krajského uspořádání v České republice, které jsme také měli dáno v české Ústavě už od roku 1992 nebo 1993, a argumenty tehdy v Poslanecké sněmovně byly "je třeba naplnit Ústavu" a slyšel jsem to dnes zde z úst řady mých předřečníků, že říkali, musíme s tím pohnout i proto, že to máme v Ústavě, a měli bychom hledat nějaké optimální řešení tohoto návrhu zákona. Tehdy stejně jako dnes také platilo, že konstruujeme systém, který má fungovat ne jedno, ale více volebních období. Který musí vzít také na vědomí fakt, že se budou měnit koalice a koaliční uspořádání na jednotlivých krajích a podobně a musí fungovat s veřejnou správou dole, ve městech a obcích, musí respektovat fakt, že se některé články veřejné správy budou rušit či jiné budou vznikat. I toto má proběhlá reforma veřejné správy v minulosti velmi podobné s tím, o co se tady snažíme teď, to znamená naplnit tzv. služební zákon, naplnit ústavnost České republiky a zároveň i splnit podmínky Evropské unie tak, abychom zde měli zákon, který nebude nutno v příštím nebo přespříštím volebním období znovu měnit, protože se ukáže, že je nefunkční, že zkrátka zpomaluje fungování České republiky jako celku.

  V minulosti bylo normálním pravidlem ne skutečnost, že ministr vnitra se dvakrát omluví z jednání Poslanecké sněmovny k tak vážné věci, jako je služební zákon, a už vůbec neplatilo, že by neřekl ani slovo. Také neplatilo, že zde přicházely nestandardní způsoby projednávání v Poslanecké sněmovně právě pro vážnost celé té záležitosti. A musím připomenout opozici, že to byl tehdejší premiér Miloš Zeman, který trval na tom, že má to být zákon, který bude více volebních období, že zkrátka se musí opozice dohodnout s koalicí a najít nějaké řešení, které možná bude mít nějaké chyby, ale bude mít delší dobu trvání. Bylo zcela standardní, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí, který tehdy byl sloučen, byl to jeden výbor, přesto si tento výbor našel dostatek času na to, aby se nad jednotlivými paragrafy shodla tehdejší koalice i opozice, a podíváte-li se na hlasování, závěrečné hlasování, co se týká reformy veřejné správy, procházely významnou většinou takovéto zákony. Není nejmenší důvod, aby v tomto zákoně nedošlo k něčemu podobnému

  Politická kultura se zásadním způsobem změnila oproti minulosti a je to velká škoda. Já už jsem to říkal ve druhém čtení, že mohu s Milošem Zemanem, s tehdejším premiérem, v ledasčem nesouhlasit, nicméně politickou kulturu to mělo. Dohodli jsme se na něčem, co funguje, a nevnímám dnes nějaké zásadní rozpory na úrovni politických diskusí o tom, jestli veřejná správa má fungovat tak či onak. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde s přednostním právem přihlášeného do diskuse pana poslance Chvojku.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mám to štěstí, nebo by možná někdo řekl smůlu, že jsem zpravodajem tohoto zákona o státní službě. Někteří kolegové se mi smějí, někteří mě litují, nicméně je to velký úkol a k tomu úkolu patří to, že zde převážnou většinu času musím sedět, pokud si například nejdu zrovna odskočit nebo na kávu, a poslouchat projevy. Ale říkám, že to k tomu patří.

  Já jsem si se zájmem vyslechl projev pana kolegy Bendla, kterého si vážím ani ne tak jako politika, ale jako folkaře. Vzpomínám na jeho text "nechce se mi spát, mám chuť mačkat drát". Nicméně mě trošku uráží jedna věc a to je ta, že říkáte o panu ministrovi Dienstbierovi, vžilo se to tady za nějakých posledních 14 dní, ministr bez práce. Já si myslím, že práci má. Ostatně na služebním zákonu se vykonalo práce dost. Říkal jsem si prostřednictvím pana předsedajícího, když pan kolega Bendl takhle o někom mluví, tak to musí být pěkný stachanovec, a podíval jsem se na jeho sněmovní web a zjistil jsem, že má docházku nějakých 50 %. Takže bych prosil o to, abychom neuráželi kolegy tím, že jsou ministři bez práce, protože bych mohl také o někom například říkat, že je poslanec, který práci má, ale nedělá ji. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášenou faktickou poznámku. Pan poslanec Bendl.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Nemohu nereagovat. Já jsem strašně rád, že se i koaliční poslanci učí texty mých písní. Doufám, že to není jediný, který si pamatujete, pokud jste si to nepřečetl před chvílí na internetu, abyste předvedl, že nemáte co říct. Hodnotit práci jenom podle toho, jestli někdo někam dorazil, anebo ne, není fér a vy to dobře víte. Je to o tom, co předvedete ve výboru, jestli jste schopni předložit nějaký návrh a podobně, a také někdy o tom, že ne vždy je vůbec možné hlasovat pro návrhy zákonů, které zde předkládáte.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Chvojka.

 • Poslanec Jan Chvojka: Chtěl bych reagovat. Samozřejmě znám více textů, ne jenom tento, skoro bych řekl nejlepší, ale pak ještě "hodiny dělají tik tak, tik tak". Tak nějak to je. Nicméně vy jste řekl něco, co vlastně pan Dienstbier dělá. Je to ministr a on předložil prostřednictvím Sněmovny služební zákon. Je to nějaký návrh, který se vám samozřejmě nemusí líbit, a já to jako zástupce koalice chápu, nicméně to je to, o čem jste mluvil. Já jsem jenom reagoval na to, že podle mě není slušné o ministrovi této vlády, a přiznám se, že jsem možná zaujatý, protože jsem členem této koalice, která vládu tvoří, říkat, že je ministr bez práce. Já si myslím, že nějakou práci má, že o ní tady teď diskutujeme, protože to je návrh, a všichni to víme, ministerstva pro lidská práva, a proto si myslím, že není slušné takhle reagovat, že někdo nepracuje. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde přihlášené tři poslance s faktickou poznámkou. První je pan poslanec Stanjura, potom poslanec Petr Bendl a následuje pan Milan Adamec. První pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky, jak se nechají vládní poslanci strhnout diskusí, tak vlastně přiznávají, že je to vládní návrh, a ne poslanecký. Je to poslanecký návrh, tak neříkejte, že je to práce ministra. Anebo naopak. Já nevím, ale je to celkem jedno a nechci nikoho kritizovat.

  Chci ale zodpovědně prohlásit, že u některých lidí, a poslední dva týdny mě o tom přesvědčuje pan ministr Dienstbier, je lepší, když nedělají nic. Skutečně je to lepší a výsledek je mnohem rozumnější, než když se snaží ingerovat do veřejné správy. My tady podle mě oprávněně kritizujeme dlouhodobou nepřítomnost a absolutní nezájem ministra vnitra o tuto problematiku. Je jedno, že nějaké oddělení budoucího generálního ředitelství vzniká na Úřadu vlády. Jasně z kompetenčního zákona celá veřejná správa patří ministru vnitra. A podívejte se na první, druhé a třetí čtení, jak vnímá tento dneska klíčový muž sociální demokracie tuto problematiku. Vůbec ho to nezajímá! (Potlesk zprava.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Schwarzenbergovi, jedna faktická poznámka od pana poslance Bendla. Pouštíte, dobře. Máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je poněkud smutné poslouchat tuto debatu, neboť mám dojem, že si mnozí neuvědomují, že tohle je jeden z nejdůležitějších zákonů, kterým se vůbec Poslanecká sněmovna bude v tomto roce zabývat. Je velice důležité, aby jeho údajný účel stabilizoval poměry našich úředníků. Bohužel to naprosto mine. Proč se tím mine? Poněvadž je to zákon, který jedna strana nebo jedna koalice chce prosadit stůj co stůj podle jediného modelu, který uznává za správný. Politika, dámy a pánové, je umění kompromisu. A chceme-li stabilizovat stav našeho úřednictva, tak bude nutné udělat zákon, který přetrvá tuto legislativní periodu, a ne že každý, kdo je dneska v opozici, si zadá za první úkol, jakmile tato vláda odejde, při příští příležitosti tento zákon zase zrušit, poněvadž byl prosazen jednostranně. Nechci tady opakovat argumenty, které byly už několikrát použity. Ale je naprosto jasné, že když se prosadí jenom jeden názor, protože navrhovatelé jsou často politici přesvědčení o své svaté pravdě, nebo z ješitnosti, nebo ze stranických důvodů, to není ani tak důležité, důležité je, že tady budeme mít zákon, který je jednostranný, a který tudíž tuto legislativní periodu nepřežije.

  Dámy a pánové, zamyslete se nad tím, jestli to má být účel tohoto zákona. Já vás opravdu velice prosím, abyste se posadili k jednacímu stolu a vytvořili kompromis. To je to nejdůležitější v tomto okamžiku. Prosím o to.

  Na jednu věc bych jako bývalý ministr zahraničí chtěl v tomto zákoně ještě upozornit. Je tam takový nenápadný paragraf, který praví, že na vedoucí místo zastupitelských úřadů můžou nastoupit bez zkoušky bývalí ministři a poslanci. Je to mimořádná zpupnost politické třídy a je to znevážení práce diplomatů, úředníků Ministerstva zahraničí. Já vím, že české hospody a kavárny jsou plné lidí, kteří vám sice neprozradí, jak se ušijou střevíce nebo jak se obrábí hřídel a jaká chemická sloučenina je v tomto skryta, ale zajisté mi budou radit, jak se řeší ukrajinská krize, mají pevný názor na to, jak se může vyřešit blízkovýchodní konflikt a všechny světové problémy v té kavárně či hospodě jsou naprosto lehce k vyřešení. Tento postoj může být v hospodě či kavárně a často jsem pobaveně tyto rozhovory poslouchal. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde jednu omluvenku. Omlouvá se od 14.01 do 15 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová.

  Mám zde tři faktické poznámky. První je pan poslanec Bendl, následuje pan vicepremiér Bělobrádek a následně pan poslanec Jandák. Máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Já jsem chtěl zdůraznit ve svém vystoupení, že prostě je klíčové, aby se na téhle debatě podílel ministr vnitra. Má to ze zákona v kompetenci. Od ministra pro legislativu bych čekal legislativní podporu, ale ne to, že tady bude - a to podotýkám, není to vládní návrh zákona, o kterém jste mluvil, pane kolego, prostřednictvím předsedajícího, ale poslanecký návrh zákona, který je zde obhajován, a proto bych čekal, že se k němu bude vyjadřovat i ministr vnitra. Od ministra pro legislativu a lidská práva bych například čekal, zatím jsme se nedočkali, řešení například situace českých dětí v Norsku, od kterých se veřejně distancoval ministr pro lidská práva. A tady řeší služební zákon, který je paskvilem, místo toho, aby se věnoval ochraně zájmů českých obyvatel v jiných zemích! (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan vicepremiér Bělobrádek. Máte slovo.

 • Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl zareagovat na slova pana předsedy Schwarzenberga. Já se v podstatě ztotožňuji s jeho slovy, jen bych chtěl připomenout, že ne všechny věci v minulém volebním období byly přenášeny konsensuálně. Já si myslím, že například důchodová reforma také stojí za širší debatu a měla by být přijímána konsensuálně. Důchodová reforma, kterou jste přijali, nebo i některé věci v sociálních věcech neskončily úplně šťastně. Takže já to jenom vítám a určitě jsme připraveni za nás debatu o služebním zákonu vést.

  A co se týká poznámky - v současném znění poslanci přímo nastupovat do diplomacie nemohou, nebo tato pasáž tam není. A na druhou stranu si vzpomeneme, že když jste byl ministrem zahraničních věcí, tak v diplomacii nebylo místo ani pro bývalé ministry zahraničních věcí, tak to také je takové zvláštní. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jandáka.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Já budu velice stručný, pane předsedající. Děkuji. Já jsem vždycky stručný! Já jsem, dámy a pánové, chtěl vystoupit, a bylo by to asi poprvé, že bych souhlasil se svým předřečníkem panem kolegou Schwarzenbergem. Polovinu jeho projevu, co řekl, podepíšu, tu druhou samozřejmě ne, protože když si vzpomenu, jak se tady projednávalo například Kosovo, a dneska prostě vztyčuje vlajku pravdy, tak je mi z toho trochu blbě, ale od toho tu nejsme. Jsme tu od toho, abychom projednali novelu služebního zákona.

  Když vidím to umírání Sněmovny a vidím tu touhu, někdy vyslovenou, někdy nevyslovenou, o tom, abychom znova tento a v uvozovkách kvalitní materiál probrali a znovu se dopídili k něčemu, co bude vyhovovat především této zemi, ne naší ješitnosti, tak vás prosím, pojďme si sednout, nemučme se tady! Vždyť tohle je k ničemu, co tu děláme! (Potlesk.) Vy žvaníte, abyste zaplácli čas, a my se nudíme a říkáme si: prokrista, ještě ať mluví, ať tu blbost nepřijmeme! Taková je pravda! (Pobavení a potlesk vpravo.) A mně to je jedno, protože mně je 67 let. Mě už nečekají žádné posty. Proto mám a budu se chovat podle Ústavy, budu mluvit podle svého svědomí! Ten zákon není dobrý! Všichni to víme. Zákon z roku 2002 - a já miluju prezidenta Zemana - je taky blbej! On ten zákon, víte, každý zákon má nějakou dikci a má především ducha. A my bychom měli jako zákonodárci se dívat na obě tyto části zákona - na filozofii, ducha zákona a potom na dikci. Ale my děláme jenom to, že nám EU nakáže, a my uděláme blbou dikci bez ducha! A to je špatně! Pojďme se zamyslet nad duchem toho zákona. Ten zákon ve své podstatě brzdí demokracii v téhle zemi! Tady nebudou vládnout volení zástupci lidu, tady budou vládnout ušlechtilí lidé určení někým ušlechtilým! A to je špatně. (Potlesk zprava.) Ale bohužel, nebo díky bohu, já nevím, jsme součástí EU, je tam více pozitiv a na tom si stojím -

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče! Omlouvám se.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: Já už to dokončím. Tam jde jenom o to, abychom tedy splnili to, co máme, a EU neříká: Zákon bude znít takto. Vytvořte zákon, Češi, Moravané a Slezané. Dobře, vytvořme ho, ale nevytvoříme blbej zákon!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, na faktickou poznámku jsou pouze dvě minuty. Jestli chcete mít delší projev, už jste čas vyčerpal.

 • Poslanec Vítězslav Jandák: To jsem mluvil tak dlouho? Děkuji vám! (Potlesk v sále.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přihlaste se řádně do diskuse. Děkuji vám. Nyní poprosím s faktickou poznámkou pana poslance Šarapatku.

 • Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já nejsem zdaleka tak dobrý řečník jako pan poslanec Jandák, nicméně musím reagovat na slova pana předsedy Schwarzenberga. Za jeho působení bylo odejito z Ministerstva zahraničí 300 zaměstnanců, z toho 150 kariérních diplomatů, a byli nahrazeni diplomatickými dětmi. Takže jeho argument je zcela lichý.

  Chci se vyjádřit také k tomu zákonu. Ten zákon je nepochybně špatný, a přestože mám k němu možná tři stránky připomínek, nicméně od roku 2002 se snažíme, aby vstoupil v platnost. Špatný zákon je vždycky lepší než žádný. (Projevy nesouhlasu v pravé části sálu.) Je!

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času. Faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já opravdu musím vyjádřit opačný názor. Žádný zákon je lepší než špatný zákon! (Potlesk zprava.) A když už jsem u mikrofonu a zbývá mi nějakých sto vteřin, tak dneska jsme zase slyšeli, že Evropská komise chce. A já se ptám která? Ta, co končí, nebo ta, která přijde, a teď ti komisaři budou běhat po národních frakcích a budou říkat: dejte nám ten hlas, já budu dobrý komisař, dejte nám ten hlas. Která? Tak to vyjednejte s těmi novými! Tady máme kandidátku na eurokomisařku. Ta nám hrozí, že nám odebere 500 miliard? Já si myslím, že ne! Tak se nestrašme. A vůbec se nezabývejme tou odcházející Evropskou komisí. Vždyť tři nebo čtyři komisaři jsou europoslanci, teď tam máme tři nové eurokomisaře, které nikdo nezná, tak se tím vůbec neděsme! Bavme se k tomu, abychom schválili dobrý zákon. (Potlesk poslanců ODS.)

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou neeviduji nikoho, v tom případě řádně přihlášení do rozpravy. První z nich je pan poslanec Leoš Heger. ***

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne ještě jednou. Dovolte mi, abych promluvil také na téma zákon o státní službě, přestože k tomu zákonu už se opakovaně oficiálně vyjádřila strana TOP 09 a Starostové. Já tady odcituji tedy vyjádření, které bylo naprosto jednoznačné.

  Řekli jsme, že jedním z cílů tohoto zákona by nepochybně měla být stabilita a nestranná profesionalita státní správy. V minulých měsících se však vládní koalice chovala zcela v rozporu s touto zásadou a na centrálních úřadech provedla ve stovkách případů bezprecedentní nekvalifikovanou personální čistku. Rozhodně není v zájmu České republiky a v žádném případě po nás Evropská unie nepožaduje zakonzervovat stav, ve kterém budou koalicí do vedoucích míst ve státní správě nekvalifikovaně dosazeny stovky politicky či osobně spřátelených lidí. TOP 09 proto zásadně nesouhlasí se způsobem zahájení výběrového řízení, s institutem generálního ředitele, s centralizací personální pravomoci na Úřadu vlády České republiky ani se způsobem jmenování státních tajemníků a jim podřízených vedoucích zaměstnanců.

  Nicméně toto stanovisko neznamená, že si TOP 09 nepřeje zákon o státní službě. Já sám bych za sebe řekl, že nejpodstatnější věc, kterou naše státní služba potřebuje, je profesionalizace. Když jsem nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví, tak se u nás již 15 nebo možná i více let diskutoval systém platby poskytovatelům zdravotní péče, platby, která jde z veřejného zdravotního pojištění, systém tzv. DRG, neboli platby za diagnózu. V okolních zemích byla platba za diagnózu zavedena v rozmezí od dvou do pěti let a pak začala být používána a postupně dolaďována. U nás se o této platbě diskutovalo 15 let a v době, kdy jsem nastoupil jako ministr zdravotnictví, na útvaru pro veřejné zdravotní pojištění ministerstva nebyl jediný člověk, který by tomu systému rozuměl. Ne člověk, který by ho byl schopen kultivovat jako státní úředník, navrhovat jeho změny, navrhovat postupy, jak systém urychleně implementovat, ale nebyl tam člověk, který by mu vůbec trochu rozuměl. V každé nemocnici, od malých po velké, byli ekonomové, kteří se touto problematikou zabývali a neměli možnost ovlivnit stát a Ministerstvo zdravotnictví, aby tuto metodiku zavedly. A je to metodika, která se ve všech zemích, které ji používají, dobře osvědčila. Zavedení dále stagnovalo jen proto, že na ministerstvu nebyli lidé, kteří by byli schopni si přečíst něco o této metodice, zeptat se v zahraničí, zeptat se u uživatelů tohoto systému, zeptat se, co je potřeba udělat, naučit se to a začít ten systém implementovat.

  Podobné příklady řízení zdravotnictví bych mohl tady přednášet ještě hodinu, ale nebudu vás zdravotnictvím obtěžovat. Chtěl jsem to říci jen jako důvod, proč já osobně pokládám zavedení státní služby podle rozumného zákona za velmi potřebné.

  Vzpomínám si na období na začátku současného tisíciletí kolem roku 2000, kdy se velmi diskutovalo o kvalitě státní správy, kdy se diskutovalo o transformaci veřejné správy, o vytvoření krajského uspořádání. Diskutovalo se na základě faktů, které k nám opakovaně přinášeli lidé ze zahraničí, a to faktů, že jestliže něco z různých úrovní veřejných služeb je nejslabší, tak je to úroveň státní služby na úrovni vlády. Je to smutné a podle mého názoru je to jeden z důvodů, proč tato země neprosperuje. Znovu to říkám proto, abych povzbudil naději a vaši víru v to, že i opozice si dnes přeje, aby zákon vznikl, ale vznikl v podobě, která této zemi prospěje a neprospěje jen některým politickým stranám, které si státní správu obsadí.

  Připravil jsem si delší materiál, který vychází z rešerše, kterou jsem provedl v našem tisku a v internetových médiích o tom, jak obtížně bylo připravováno to, co začalo v roce 2000, to znamená odsouhlasení zákona o státní správě, který nikdy nenabyl účinnosti, jak obtížné byly snahy o implementaci zákona nebo o odstartování tohoto zákona. Své sdělení jsem si rozdělil do několika kapitol.

  Dovolte mi, abych na začátku shrnul do jakéhosi abstraktu logiku své argumentace proti verzi zákona o státní službě, která je aktuálně navrhovaná. Chci ta fakta tady prezentovat a objasnit okolnosti a zdůvodnit, proč by se mělo postupovat způsobem vrácení celého návrhu do druhého čtení, které by znovu mělo projednávat problémy, o kterých budu mluvit, a kde by se měla realizovat alespoň částečná dohoda koalice, která se snaží zákon protlačit, dohoda s opozicí. Postupně projdu materiály, které se týkají sporných záležitostí v zákonech a materiálech, které dokladují, že nejen pokusy předchozích vlád, ale ani stávající verze neposkytla během přípravy bezproblémový pohled na danou problematiku. Postupně proberu, jak byla v médiích komentována příprava zákona za Rusnokovy vlády, proberu, jaké byly názory, když se současný návrh začal rodit, v oblasti struktur, které jsou blízké sféře Rekonstrukce státu, Transparency International, blízké dnešní koalici. Zopakuji to, o čem se tady již mluvilo, jaká byla poslední stanoviska členů platformy Rekonstrukce státu, přestože mí předřečníci z opozice říkali, že je to lobbistická platforma, která by se tady neměla zmiňovat. Myslím, že lobbismus není žádné neslušné slovo, že patří ke hrám a technikám, kdy se zákony tvoří, a mělo by se s ním pracovat a mělo by se s lobbisty argumentovat nejen kladně a souznít s nimi, ale mělo by se argumentovat otevřeně i proti nim, aby celá rozprava měla nějaký smysl a nějakou šťávu. Na závěr zmíním ještě zajímavý postřeh z jednoho z posledních koaličních rokování, který také demonstruje, jak to vypadá s pohledem na odstátnění státní správy. ***

 • Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme ráno odhlasovali, že třetí čtení budou probíhat do 15 hodin včetně diskuse, a 15. hodina se teď naplnila, tak vás požádám, protože budu muset přerušit jednání schůze, abyste svoji řeč dokončil v pátek jako první po zahájení rozpravy. Je to pro vás takto přijatelné?

 • Poslanec Leoš Heger: Děkuji, budu pokračovat v pátek.