• Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se usadili do svých lavic a věnovali mi pozornost.

  Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 67 poslanců a pozvánka vám byla rozeslána v úterý 8. července.

  Předtím, než přistoupíme k nezbytným úkonům na zahájení schůze, tak bych vám chtěl sdělit to, co všichni dobře víte. Osmého července zemřeli v Afghánistánu v důsledku útoku sebevražedného atentátníka čtyři příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky. Byli to rotmistr David Beneš, četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač a desátník Jan Šenkýř. Rotmistr Jaroslav Lieskovan utrpěl těžká zranění, kterým dne 14. července podlehl.

  Chtěl bych vás požádat, abychom všichni vzdali čest jejich památce minutou ticha.

  (Hluk v sále utichl a všichni přítomní povstali.) Děkuji.

  Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím vám sdělím, že poslanec Hamáček hlasuje s kartou číslo 1, pan poslanec Fiala - karta 9, pan poslanec Adam - karta 12 a pan poslanec Velebný - karta číslo 13.

  Ještě než přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abychom umožnili novým kolegům složit poslanecký slib.

  Kolegyně a kolegové, přistoupíme ke slibu nových poslanců za Kateřinu Konečnou, Stanislava Polčáka a Jiřího Pospíšila, kterým zanikl poslanecký mandát.

  Nejprve požádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Jana Chvojku, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré odpoledne.

  Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci a vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 20. června 2014 zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi, a to prohlášením učiněným na 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Téhož dne ze zákona vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vladislavu Vilímcovi.

  Dne 1. července 2014 zanikl mandát poslankyně Parlamentu České republiky paní Kateřině Konečné a mandát pana poslance Stanislava Polčáka, a to okamžikem vzniku jejich mandátu poslanců Evropského parlamentu, který oba poslanci získali dne 1. července 2014. V souladu s ustanovením § 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o začátku výkonu funkce, která je ze zákona neslučitelná s výkonem mandátu poslance národního parlamentu, oba poslanci písemně vyrozuměli předsedu Poslanecké sněmovny. Téhož dne ze zákona vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Leo Luzarovi a panu Martinu Plíškovi.

  Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 70, ve kterém konstatoval, že dne 20. července 2014 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu doktoru Jiřímu Pospíšilovi, narozenému dne 24. listopadu 1975, a to způsobem posle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/0995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 20. června 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu inženýru Vladislavu Vilímcovi, narozenému dne 5. července 1963.

  Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 71, ve kterém konstatoval, že dne 1. července 2014 zanikl poslanecký mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní poslankyni Kateřině Konečné, narozené dne 20. ledna 1981, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 1. července 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu inženýru Leo Luzarovi, narozenému dne 6. prosince 1964.

  A mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi přijal usnesení číslo 72, ve kterém konstatoval, že dne 1. července 2014 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doktoru Stanislavu Polčákovi, narozenému dne 21. února 1980, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a současně konstatoval, že dne 1. července 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny panu Mgr. Martinu Plíškovi, narozenému dne 11. listopadu 1974.

  V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí páni poslanci Vladislav Vilímec, Leo Luzar a Martin Plíšek poslanecký slib.

  Prosím pány poslance, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib těchto nových poslanců.

  Prosím, dámy a pánové, o to, abyste povstali. (Všichni ve svých lavicích povstali. Jmenovaní předstoupili před předsedu Poslanecké sněmovny.)

  Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Noví poslanci skládají slib pronesením slova "slibuji" a stiskem ruky předsedovi Sněmovny. Poté slib podepisují.)

  Vážení páni poslanci, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte tedy, abych mezi námi uvítal pana poslance Luzara a pana poslance Plíška a pana poslance Vilímce a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů.

  Pan poslanec Kalousek hlasuje s kartou číslo 15.

  Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže můžeme zahájit hlasování.

  Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 173, pro 168, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 12. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a paní poslankyni Zelienkovou.

  Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci. Paní poslankyně Adamová do 16. hodiny z osobních důvodů, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Böhnisch - osobní důvody, paní poslankyně Černochová - osobní důvody, paní poslankyně Fischerová - zdravotní důvody, pan poslanec Gabal - bez udání důvodu, pan poslanec Holeček - osobní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Janulík - osobní důvody, pan poslanec Klaška - rodinné důvody, pan poslanec Kolovratník - osobní důvody, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, paní poslankyně Němcová - bez udání důvodu, pan poslanec Novotný - pracovní důvody, pan poslanec Ondráček - osobní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, pan poslanec Pražák do 15. hodiny - pracovní důvody a pan poslanec Vyzula - rodinné důvody.

  Z členů vlády zde mám uvedenou omluvu pana ministra zdravotnictví, ale toho zde vidím v plné síle, takže předpokládám, že omluva neplatí. ***

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, protože nemůžeme měnit program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, lze hlasovat pouze pro tento návrh nebo proti němu, případně se zdržet, dovolte mi, abych uvedl několik dobrých důvodů, proč hlasovat pro uskutečnění této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

  Já jsem velmi rád, že v tento okamžik mohu představit pozitivní návrhy, které předkládá vláda České republiky na tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost koaličních poslaneckých klubů. Návrhy, které předkládáme, pokud budou schváleny, jednoznačně pomohou rodinám s dětmi, jednoznačně pomohou seniorům. Stabilizují příjmy státního rozpočtu a vytvoří podmínky pro to, abychom mohli čerpat prostředky z Evropské unie. Všechna tato opatření, tak jak je vláda předkládá, podpoří naši ekonomiku, podpoří hospodářský růst, a tím také tvorbu nových pracovních míst.

  To, co bych rád zdůraznil na začátku diskuse, která nás čeká a která nepochybně bude v této Poslanecké sněmovně zajímavá. Na rozdíl od těch různých předcházejících balíčků a skupin zákonů a souborů opatření, které předkládaly v minulých letech různé vlády, my ten náš návrh předkládáme včas. Jsou to změny, které by měly začít platit od 1. ledna příštího roku, jsou to změny, které souvisí s přípravou zákona o státním rozpočtu, ale nepředkládáme je v září nebo v listopadu, jak to bývalo zvykem v minulých letech. Já jsem rád, že v tuto chvíli máme dostatek času na to, aby Parlament tyto návrhy mohl projednat a mohl je schválit.

  Vláda si rozhodně nepřeje, aby se tak důležité zákony, jako je například zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o dani z příjmů, měnil v prosinci, těsně předtím, než začne nový kalendářní rok. Nepřejeme si uvádět do nejistoty občany a nepřejeme si uvádět do nejistoty podnikatelské subjekty. Proto vláda tyto návrhy předkládá po pěti měsících svého fungování. Jasně jsme si stanovili priority, návrhy byly připraveny včas ze strany jednotlivých ministerstev a v tuto chvíli má Parlament dostatečný prostor na to, aby je projednal.

  Ačkoliv u některých návrhů, které předkládáme, je evidentní, že odvracíme vážné škody, které by jinak hrozily České republice, nepodlehli jsme pokušení jako minulé vlády, abychom si cestu usnadnili, nepodlehli jsme pokušení, abychom si zkracovali lhůty pro projednávání těchto návrhů zákonů například tím, že bychom předstírali, že je potřeba vyhlásit stav legislativní nouze, tak jak to zkoušeli někteří naši pravicoví předchůdci. Návrhy jsou včas připraveny a máme dostatek prostoru pro jejich projednání.

  Současně bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že u těch návrhů, které jsou na pořadu této schůze, je vysoká pravděpodobnost, že tyto návrhy budou schváleny Senátem, a rovněž jsem nezaznamenal žádné vážené výhrady ze strany prezidenta republiky. Je tedy velká šance na to, že v okamžiku, kdy s těmito návrhy vyjádří souhlas Poslanecká sněmovna, vyjádří s nimi souhlas také Senát, popřípadě prezident republiky, a výrazným způsobem se zkrátí doba jejich projednávání tak, aby byly schváleny v dostatečném předstihu před koncem letošního roku.

  To je tedy poznámka číslo jedna. Předkládáme návrhy včas, v tom prvním okamžiku, kdy tak nová vláda po svém nástupu mohla učinit.

  Dovolte mi také, abych vás seznámil s obsahem těchto návrhů. Ono se neustále a velmi často v médiích mluví zejména o zákonu o státní službě. Možná by občané mohli dojít k mylnému přesvědčení, že vláda vlastně nemá a nevidí žádné důležitější problémy, než je právě úprava poměrů státních úředníků. Je to důležitý bod programu této schůze, ale rozhodně to není jediný cíl, který česká vláda sleduje. Návrh, který předkládáme, mění řadu věcí a já jsem přesvědčen, že je mění směrem k lepšímu.

  První bod, u kterého bych se chtěl zastavit, se týká poskytování zdravotní péče. Návrh, který je na této schůzi v prvním čtení, ruší od 1. ledna příštího roku, od 1. ledna 2015, poplatky za recept a poplatky v ambulancích. Chci připomenout, že tento slib v minulých letech dávala celá řada politických stran. Celá řada politických stran slibovala, že poplatky, které zavedla Topolánkova vláda v roce 2008, zčásti nebo úplně zruší. My tento závazek, který je obsažen v programovém prohlášení vlády, plníme.

  Chci také připomenout, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu se od 1. ledna letošního roku neplatí poplatky v nemocnicích a vláda se dohodla na tom, že je znovu zavádět nebude. Návrh na zrušení poplatků, jak ho předkládáme, předkládáme velmi odpovědně, protože jsme nejprve zajistili příjmy pro systém zdravotní péče. Jak jistě víte, tato Poslanecká sněmovna už v dostatečném předstihu schválila zákon, kterým se navýšily platby za státní pojištěnce, tak abychom v systému zdravotní péče kompenzovali výpadek, který bude způsoben tím, že se sníží spoluúčast pacientů ve formě placení poplatků. To znamená, postupujeme odpovědně - nejprve jsme pro systém zdravotní péče zajistili prostředky, a teprve v okamžiku, kdy jsou tyto prostředky zajištěny včetně návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, rušíme poplatky od 1. ledna příštího roku.

  Druhý důležitý bod, který se týká této schůze, je snížení daně z přidané hodnoty. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšíte dobře - snížení daně z přidané hodnoty. To je věc, která je v této Sněmovně po řadě let nová. Předcházející vlády přicházely téměř v souvislosti s každým návrhem zákona o státním rozpočtu vždy pouze s návrhy na zvyšování daně z přidané hodnoty. V minulých letech, vždycky když vládě nevycházely finanční prostředky, nebyla schopna rozpočet připravit, tak si peníze brala od občanů a způsobem, kterému se v naší zemi nikdo nemůže bránit, tím, že minulé vlády zdražily vše, co je zdaněno daní z přidané hodnoty, ať už to byly potraviny, ať už to byly léky, nebo to třeba bylo bydlení, doprava, vodné a stočné, nebo třeba vstupenky do divadla. Daň z přidané hodnoty permanentně rostla a došlo k tomu, že například zdanění léků se v minulých letech zvýšilo z 5 až na současných 15 %.

  Naše vláda navrhuje, abychom u tří citlivých položek, a to jsou právě léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa, snížili sazbu daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %, a to od 1. ledna příštího roku.

  Třetí návrh a třetí změna, kterou předkládáme, se týká rodin s více dětmi. Navrhujeme, aby nově v České republice bylo porodné poskytováno i na druhé dítě, a současně - což pokládám za ještě důležitější - navrhujeme, aby se rozšířil okruh rodin, které mají na porodné nárok. V uplynulých letech docházelo k tomu, že se neustále zužoval okruh lidí a okruh rodin s dětmi, které měly nárok na nějakou formu pomoci od státu, a doplatily na to zejména pracující rodiny s dětmi a doplatily na to zejména střední vrstvy. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Dále s přednostním právem je pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Připraví se pan předseda ODS pan poslanec Fiala. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

  Byla svolána mimořádná schůze na základě řádné žádosti příslušného počtu poslanců, zcela jistě nelze mít jakékoliv námitky proti procesu svolání této schůze a toho, že se tu teď mimořádně scházíme. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan předseda ODS pan poslanec Fiala. Po něm je přihlášen pan ministr Dienstbier.

 • Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tady zaznívala z úst některých představitelů vládní koalice obava, že opozice, zvlášť Občanská demokratická strana a TOP 09, budou dělat nějaké obstrukce. Já jsem zatím nabyl dojmu, že ten, kdo s obstrukcemi začal, je pan premiér Sobotka. Protože jinak jsem vůbec neporozuměl jeho úvodnímu vystoupení. Je jasné, že pan premiér se chce pochválit, dělá to v poslední době často. Pochválil se, jak korektně jedná s opozicí, jak včas předkládají všechny věci k projednání a jak to, co zde připravila vládní koalice, bude sloužit ve prospěch občanů této země a jak vlastně tyto návrhy všem pomohou.

  Já bych si dovolil oponovat v této obecné rovině. Tyto návrhy nejen že všem nepomohou, nepomohou skoro nikomu, ale hlavně zavedou nové dotace pro vyvolené, zabetonují státní správu pro politické proponenty současné koalice, způsobí další chaos a další nepřehlednost prostředí, ve kterém se občané České republiky pohybují.

  Já souhlasím s jedinou tezí pana premiéra Sobotky. Tu tezi opakuje často. Abychom to pořád nemuseli poslouchat, tak vám řeknu, že s tím souhlasím, a to je tvrzení, že v letech 2010 až 2013 zde vládla vláda Petra Nečase. To je, pane premiére, pravda. My to všichni víme a už nám to nemusíte pořád opakovat. Vše ostatní, co jste řekl, ale pravda není, anebo je to velmi posunuté vidění světa z vaší strany.***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan ministr Dienstbier, po něm je přihlášen pan předseda vlády. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já musím zareagovat na předchozí dvě vystoupení a vyvrátit některé -

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám. Prosím o klid.

 • Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier: - a vyvrátit některé mýty, které v těchto vystoupeních zazněly. Myslím si, že některé ty poznámky dokonce byly zcela cynické.

  V první řadě tady zaznívá, že Evropská unie po nás v podstatě vůbec nic nechce. Podle pana předsedy Fialy dokonce to není ani žádná ex ante kondicionalita pro čerpání evropských fondů a v zásadě se nic neděje. Máme dost času. Pan předseda Kalousek i dnes v médiích požadoval, že chce vidět černé na bílém, že po nás někdo chce zákon o státní službě k 1. lednu příštího roku, nebo že by jakkoliv byly ohroženy fondy, resp. čerpání evropských fondů. Tento požadavek vidět černé na bílém, že to tak je, mohu splnit. Máme ze včerejška stanovisko Evropské komise, které požaduje zahrnout závazek České republiky ve vztahu ke státní službě do dohody o partnerství. Ten závazek odkazuje jednak na specifická doporučení pro Českou republiku ve vztahu k veřejné správě a ke státní službě a zároveň na ex ante kondicionalitu podle tematického cíle číslo 11 pro čerpání evropských fondů. Dále se ve stanovisku říká, že Česká republika se zavazuje urychlit efektivní implementaci zákona o státní službě, který nabude účinnosti 1. ledna 2015, zatímco všechny prováděcí předpisy budou schváleny a v účinnosti rovněž do konce roku 2014. Toto bude formálně potvrzeno v době schvalování operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů. Abych toto přeložil do češtiny, pokud v době schvalování operačních programů, což se dá očekávat někdy v říjnu, nebude schválen zákon o státní službě ve smyslu doporučení Evropské komise, která jsou formálně závazná, a ex ante kondicionality, neschválí Evropská komise ani jeden jediný operační program pro čerpání evropských strukturálních a investičních fondů. Jinými slovy, Česká republika nebude čerpat ani jednu jedinou korunu nebo euro z těchto fondů. To abychom věděli, o čem se bavíme, a aby už tady nezaznívaly ty cynické výmluvy na to, že někdo chce vidět něco černého na bílém a že jinak máme spoustu času.

  Pan předseda Kalousek si tady stěžoval, že už tady máme nějaký třetí komplexní pozměňovací návrh nebo bůhvíkolikátý. Máme tady jeden jediný komplexní pozměňovací návrh. Ten byl v ústavněprávním výboru doplněn o některé dílčí pozměňovací návrhy, které zásadně nezměnily ten text jako celek, a pokud pan předseda Kalousek říká, že se v něm neorientují, že nevědí, co tam je, tak já bych chtěl říct, že my jsme uspořádali celou řadu konzultací s opozičními poslanci, zdůraznil bych mnohahodinových konzultací, poslední dvě se uskutečnily 17. června a 24. června před jednáním ústavněprávního výboru. Všechny návrhy, které byly na ústavněprávním výboru hlasovány, byly s opozicí dopředu projednány, zároveň byly s opozicí projednány i všechny její pozměňovací návrhy, které do té doby byly předloženy, a dokonce některé byly, byť částečně, akceptovány, a to dokonce i za podpory vládní legislativy, která tyto návrhy upravovala do podoby, aby byly formálně v pořádku a aby nenarušily legislativní kvalitu zákona jako celek. Tedy pokud chce opozice tvrdit, že neměla informace, že je tady předkládán nějaký neznámý dokument, na který neměla čas se připravit, tak je to opět cynismus, protože bych připomněl minulé volební období, kdy tady zástupci ODS a TOP 09 v době, kdy vládli, na poslední chvíli před hlasováním načítali ústně úplně nové znění zákonů, o kterých se šlo hned hlasovat, a oni sami tehdy nevěděli, o čem hlasují. Já si myslím, že náš postoj k opozici, čas, který jsme jí dali k dispozici, a i ta spolupráce při projednávání a formulaci pozměňovacích návrhů jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co jsme tady v minulosti zažívali my. A když tady zaznívaly různé časy, jak dlouho opozice měla na to připravit se na projednávaný služební zákon, na ten komplexní pozměňovací návrh, dali jsme ho k dispozici koncem května, tedy zhruba 45 dnů před zahájením této schůze. Já jen abychom si tady neříkali nesmysly, ale pravdivé informace.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan předseda vlády, po něm pan předseda Kalousek, potom pan předseda Stanjura.

 • Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že by vláda měla poslouchat to, co říká opozice. To patří k parlamentní kultuře a patří to k fungování parlamentní demokracie. Čili já jsem poslouchal to, co říkal pan předseda Kalousek, a poslouchal jsem to, co říkal pan předseda Fiala. A také si myslím, že by vláda o těch slovech opozice měla přemýšlet, protože velmi často opozice dokáže upozornit na reálné problémy, kterých si třeba předseda vlády nebo ministr nevšimne. Čili role opozice je v parlamentní demokracii naprosto nezbytná. Ale já si nemyslím, že by opozice, která do této chvíli mluvila, to znamená ODS a TOP 09, měla vládě radit, jak to udělat s čerpáním prostředků z Evropské unie. Protože kdybyste to uměli, kdyby to za vás fungovalo, tak jak je možné, že Česká republika je nejhorší ze všech? Jak je možné, že jsme poslední ze všech členských států Evropské unie, když to za vás tak perfektně fungovalo a ty vaše rady vedly k tomu, k čemu nakonec vedly? Pokud to všechno bylo tak perfektní po těch třech letech vlády ODS, o kterých tady mluvil pan předseda Fiala, jak je to možné, že jsme loni přišli o 10 miliard korun?***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo. Po něm pan předseda klubu ODS.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Ale jistě, pane premiére. Já myslím, že každý politik, který je tu nějaký čas, si za ten faktický stav musí přiznat svoji míru odpovědnosti úplně stejně jako sociální demokracie, která v roce 2002 proválcovala nesmyslný a nefunkční zákon, o kterém sama byla přesvědčena, že je nesmyslný a nefunkční, a proto každý rok navrhovala odkládání jeho účinnosti. Shodou okolností to byl ten text, který jste naprosto vážně, se smrtelně vážnou tváří tady prohlasovali v lednu na mimořádné schůzi. I když jste věděli, že je to nesmysl, se kterým nikdy nebudete souhlasit, tak jste ho tady propustili do takzvaného druhého čtení, abyste ho nahradili jiným textem. Přihlasme se všichni k odpovědnosti, ale vy, prosím pěkně, také. Tohle byla cynická hra. Cynická hra v zájmu výsměchu lustračnímu zákonu. To nebyla snaha o prosazení služebního zákona. To za prvé.

  A za druhé, přihlásil jsem se původně proto, nechci už tu diskusi příliš extendovat, řekli jsme každý jasně svoji pozici, ale abych přece jenom, aby nedocházelo k nedorozuměním, se pokusil upřesnit některé výroky pana ministra Dienstbiera. On řekl, že to, co teď prožíváme, je v nepoměru s tím, co tady, jak jste řekl, jsme my museli prožívat v minulém volebním období. Pokud si dobře pamatuji, pane ministře, vy jste nemusel prožívat vůbec nic, protože jste tu nebyl. Co je však pro mě překvapující informace, nevím, jak pro vás, je, že na toto období většina vašich spolupracovníků s nostalgií a s láskou vzpomíná. Pak jste také řekl, že jsem si stěžoval. Já jsem si, prosím pěkně, nestěžoval. Já jsem si jenom trpce povzdechl nad nekompetencí, s kterou vládní koalice jedná, a trochu jsem se té nekompetenci smál. To jsou trochu jiná slovesa, než že jsem si stěžoval. Děkuji.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura má slovo a je zatím posledním přihlášeným.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejdřív jsem chtěl reagovat na vystoupení pana ministra bez portfeje, který evidentně nemá co dělat, tak dělá stínového ministra pro místní rozvoj, a on nám říká, jak Česká republika vyjednává s Bruselem. Já bych to očekával od paní ministryně, a ne od ministra... no, on fakt nemá co dělat, takže se takhle baví ve volných chvílích.

  K tomu, jak říkal pan předseda vlády, abychom se podělili o tu odpovědnost. Já myslím, že to je správná věta. Ale naše zásada je, a ta platí a platila v roce 2002, kdy jsme nehlasovali pro ten služební zákon, a platí dneska: než špatný zákon, je lepší žádný zákon. Byla to vláda ČSSD, která ho schválila. Byla to vláda - bez hlasů poslanců ODS v té době. Při další, až do roku 2007, jsme určitě nevládli my, a vaše vlády, vy jste tam byl dokonce členem, navrhovaly a hlasovaly pro odložení účinnosti. Takže když tak dramaticky mluvíte o těch dvanácti letech, že ten zákon není účinný, tak se také přihlaste k těm letům, kdy vám vyhovovalo, protože jste si byli vědomi, že ten zákon je špatný, a neměli jste odvahu ho udělat účinným. Máme ty sjetiny, víme přesně, kdo hlasoval v roce 2002, kdo hlasovat 2004, a tak dále. Jsou to veřejné dokumenty, takže se nemusíme přesvědčovat.

  Pan předseda vlády říká: nepovedlo se nám vyčerpat evropské peníze, máte na tom svůj podíl. Bezesporu je to pravda. Ale zapomínáte na ten začátek. Copak jsme mohli čerpat od 1. ledna 2007, když vy jste odešli z vlády? A připomínáme, že si pořád říkáme: programovací období 2007 až 2013. Kolik se vyčerpalo v roce 2007? Kolik toho připravily socialistické vlády, které to měly na starosti předtím? Kdo vymyslel ten pitomý systém 24 operačních programů? Vy jste ho vymysleli. Vy jste ho prosadili. Vy jste nedojednali dobré podmínky pro Českou republiku. A nám se, pravda, já s vámi souhlasím, nepodařilo všechno dohnat a odstranit. To je pravda. Pak je samozřejmě pravda, že i za našich vlád se v některých operačních programech jak na centrální úrovni, ale také na té regionální úrovni, skutečně nedařilo. Byli tam zločinci, některé jsme pochytali, některé jsme zatím nepochytali. A to je odpovědnost všech. Ne takové jednoduché. Ale my jsme... pan předseda Fiala nemluvil o evropských fondech a nechtěli jsme rozvádět debatu, kdo nastavil fondy v roce 2006, 2005, 2004, kdo to vyjednal.

  My jsme včera s kolegou Kalouskem oznámili, že se obáváme obstrukcí ze strany vládní koalice. A vy jste se smáli. Ale my jsme se obávali úplně oprávněně. Pan předseda Sobotka tady vyprovokoval hodinovou debatu, pak se přidal ministr bez práce, a už tady jsme hodinu, mohli jsme mít dvě druhá čtení za sebou. To prostě nemáme. My ty svoje konkrétní návrhy předneseme tady tak hezky politicky vstřícně. Pan premiér říká: My chceme jednat s opozicí. Dokonce tady ten ministr říká už: jednali jsme s opozicí. Tak já říkám, že náš předseda politické strany nedostal žádnou nabídku na jednání, já jako předseda poslaneckého klubu jsem nedostal žádnou nabídku na jednání. A jestli říkáte, že to je politické jednání, tím, že dovolíte, aby naši členové chodili na řádné jednání výboru, tak to máte pravdu. Tam náš člen ÚPV byl, ten se toho jednání zúčastnil.

  To, že si myslíme, že ten koncept je špatný, to je prostě pravda. Ale těším se na podrobnou debatu v tom bodě 6. A těším se zejména na ty zpracovatele, protože bez toho je to odvážné. Pan premiér, pan předseda Poslanecké sněmovny a další vysocí funkcionáři ČSSD napíšou zákon, a pak ho někdo úplně přepíše. Tu odvahu je třeba ocenit, že se nebáli přepsat svému premiérovi a svému předsedovi ten zákon úplně jinak. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Filip se hlásí.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já bych požádal prostřednictvím pan předsedajícího, aby kolega Stanjura nelhal před touto Sněmovnou. Je tu dost lidí, kteří navštívili Evropský účetní dvůr, kdy Evropský účetní dvůr dal jasně najevo, že čerpání jste zavinili svou špatnou politikou vy, že jste nebyli schopni řídit jediný normální projekt a že se tu muselo začít alespoň jednání zákona o kontrole zákonem o NKÚ, který jste zase zablokovali. Vy jste to zavinili, že se tu nečerpalo. Vyčerpalo se za posledních sedm let vlády ODS, TOP 09 jenom 32,8 % možných peněz. Vy jste to zavinili. (Potlesk z levé strany sálu.)

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Žádnou další žádost o vystoupení s přednostním právem nemám, tudíž přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu.

  Jak jsem již řekl, Sněmovna podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění, rozšiřovat rovněž nelze a nic takového ani nezaznělo. Tudíž ještě jednou zazvoním a budeme hlasovat o návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak by písemně předložen.

  Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu, tak jak byl předložen, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

  Hlasování má číslo 2. Přihlášeno 179, pro 110, proti 31, tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh pořadu 12. schůze byl schválen.

  Přistoupíme tedy rovnou k prvnímu bodu pořadu schůze, kterým je

  Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan senátor Jaroslav Zeman, kterého mezi námi vítám. Prosím ho tedy, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.

 • Senátor Jaroslav Zeman: Dobrý den, vážený pane předsedo, dobrý den, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych vám jménem Senátu v rámci druhého čtení krátce připomněl senátní novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

  Předložený návrh pro provozovatele sběrny, zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, znamená, že pokud v jeho zařízení bude porušen zákaz výkupu odpadů stanovených právním předpisem od fyzických osob, může mu být zrušeno vydané povolení k provozování činnosti. Znamená to tedy, že nově bude postačovat jen jednorázové porušení takové povinnosti, a nikoliv jako dosud jeho opakování a krajský úřad bude oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas k provozování sběrny, resp. zařízení k využívání a odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.

  Každá změna či úprava zákona, která pomůže snížit kriminalitu, je rozhodně přínosem.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 153/2. Pan zpravodaj Nekl je omluven, takže prosím pana poslance Zemka, aby se ujal slova.

 • Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, drahé kolegyně, drazí kolegové, dovolil bych si kolegu Nekla zastoupit. Mám tu usnesení výboru pro životní prostředí, který na své schůzi dne 19. června přijal toto usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento pozměňovací návrh, který byl dodán pod číslem 153/2. Tam byl přijat pozměňovací návrh jako komplexní pozměňovací návrh k senátorskému a máte ho pod tímto číslem. Nebudu ho celý číst, jistě jste se s ním všichni seznámili.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pokud je to vše od pana zpravodaje, tak mu děkuji za zpravodajskou zprávu a přistoupíme k obecné rozpravě. Mám zde dvě řádné přihlášky a jednu faktickou poznámku. Je to řádná. Takže v tom případě vystoupí pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, trochu mě mrzí, že kolega zpravodaj poměrně rychle přešel pozměňovací návrhy, které jsou poměrně zásadní k tomuto zákonu, který je, myslím, i správný, který přišel ze Senátu. Přikládají pozměňovací návrhy, které zásadně mění nakládání s odpady.

  Senátní novela zákona o odpadech řeší problematiku výkupu druhotných surovin a s tím spojenou kriminalitu. To je, jak už jsem řekl, správný postup. Bohužel, Ministerstvo životního prostředí se opět snaží využít příležitost a zásadně řešit v rámci této novely zákona také nakládání s komunálním odpadem, a to i přesto, že na minulé schůzi byly podobné pozměňovací návrhy staženy přímo ministrem životního prostředí Brabcem se slovy: "Vzali jsme v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a rozhodli jsme se, že nepodpoříme pozměňovací návrhy a budeme v odborné debatě o klíčových věcech pokračovat." Zjišťuji, že odborná debata již zřejmě proběhla, byla velmi rychlá, svižná, když podobné pozměňovací návrhy byly před několika týdny znovu předloženy. Nechci se domýšlet, kdo, s kým, kde a jak rychle odborně debatoval. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Schwarz stahuje faktickou poznámku. Slovo má pan poslanec Zahradník, po něm se připraví pan poslanec Adamec. Prosím.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl také vyjádřit k tomuto návrhu, který je zde předkládán jako sněmovní tisk 153, jako druhý pokus, jak vnést do našeho zákonného systému zákaz skládkování. Já bych se na rozdíl od pana kolegy předřečníka Kučery spíš zaměřil na jednotlivé části návrhu a chtěl bych je podrobit svému komentáři, případně kritice.

  Začal bych u § 17 odst. 3, který zejména mluví o biologicky rozložitelném odpadu. Tady je třeba říci, že s jeho sběrem jsou poměrně dobré zkušenosti. Hnědé popelnice jsou v celé řadě našich měst a obcí a skutečně plní svůj úkol a účel poměrně dobře. Musím si ale všimnout, že na cedulkách na nich umístěných je nařízeno, že občané mají ukládat do těchto popelnic biologický odpad rostlinného původu. Návrh, který tady máme, ovšem tohle nezohledňuje a umožňuje případně také takto skládkovat a případně nakládat i s nerostlinným odpadem, tedy s odpadem, který vzniká například v kuchyních a dalších provozech. Čili tam by to chtělo doplnit, že se jedná o odpad rostlinného původu.

  Poslední věta odst. 3 je podle mého názoru nevhodná i z důvodů legislativních. Říká, že Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování komunálního odpadu. Musíme si uvědomit, že nakládání s odpady patří do samostatné působnosti obce, čili pouze obec je oprávněna svou vyhláškou upravovat způsob sběru a nakládání s komunálním odpadem, tedy nikoliv ministerstvo. ***

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Teď musím zkombinovat přihlášky, které mám evidované zde, s tím, co je na tabuli. Takže nejdříve byl pan poslanec Adamec, potom pan poslanec Zemek a pak přijde čas na pana poslance Kudelu. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Ivan Adamec: Já děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký den. Nebudu dlouho hovořit, už tady toho hodně padlo. Nicméně přiznám se, že hazardování s tématem, jako jsou spalovny versus skládkování, mi připadá opravdu velmi, velmi zvláštní, pokud chceme někdy vybudovat spalovny, a já věřím tomu, že chceme, protože je to asi šetrnější způsob likvidování odpadu, který když nekončí v zemi, tak je to dobře. Nicméně já si myslím, že je potřeba přistupovat obezřetně a že se to nedá řešit pozměňovacími návrhy typu okleštěného návrhu pana poslance Oklešťka - teď jsem tím nemyslel nic špatného.

  Víte, tady se dneska hodně hovořilo o snižování daní. Já si myslím, že nikdo rád neplatí daně, ale nikdo rád také neplatí poplatky. A místní poplatky jsou také daně. Co si budeme říkat. Akorát se to jinak nazývá. A pokud chceme tímto způsobem připravit půdu pro to, aby poplatky v našich obcích stoupaly, tak je to ta správná cesta. A já si myslím, že to nikdo z nás nechce.

  A další věc je taková docela perlička. Dneska vlastně je odpadové hospodářství v gesci samospráv, odpovídá víceméně zastupitelstvo, potažmo starosta, který odpovídá v obci za všechno. A tady de facto poplatky bude zvyšovat někdo úplně jiný, jak se v těch návrzích počítá, ale lidi budou chodit nadávat starostovi a říkat, že on je zodpovědný za to, že ten poplatek za spalování je vyšší.

  Já si myslím, že to je skutečně debata nad řádným vládním návrhem takovéhoto zákona, že je potřeba to připravit opravdu velmi poctivě, protože nejhorší je hazardovat s názory a pocity vlastních občanů. A to si myslím, že při takovýchto případech velmi vážně hrozí. Takže bych prosil, ať už se to neděje tímto způsobem, skutečně, odpadové hospodářství je velmi vážná věc. Pokud chceme do budoucna skutečně přidat k tomu ty spalovny, které mají své problémy, logistiku, ekonomickou rentabilitu, a zároveň aby to nezatěžovalo naše občany, tak prosím věnujme se tomu poctivě a nezkoušejme to řešit lidovou tvořivostí jednotlivých poslanců.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Zemek.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já jsem coby zpravodaj nechtěl řešit otázky zákona. Tam jsem pouze přednesl jako zastupující zpravodaj usnesení výboru pro životní prostředí. A nyní několik poznámek v řádné přihlášce.

  Samozřejmě tu novelu lze rozdělit na dvě části. První část se týká vykupování ve výkupnách kovů. Druhá část, která tam byla přidaná právě ve výboru pro životní prostředí, se týká samotného zákona o odpadech a řeší dvě věci. Řeší to, že po roce 2024 bude zákaz skládkování. Další věc je ta, že v tuto chvíli už nám hrozí infringement ze strany Evropské komise ohledně netřídění biologického odpadu a kovů, což také tato novela řeší.

  Já jsem nikde v té novele nenašel to, že by tam bylo někde a priori nucení k tomu, aby obce spalovaly, nebo naopak byly nuceny k tomu, že mají recyklovat. Ta novela je pouze obecná, obecného charakteru. Pouze upozorňuje na to, že za deset let tady ten fakt nastane, a myslím si, že deset let je dostatečně dlouhá doba. Tady bych nesouhlasil s kolegou Kučerou, aby se ty obce připravily na tento fakt, že bude zakázáno skládkování. To, jestli tam teď mají navrch spalovači, skládkovači nebo recyklátoři, ponechám stranou. Tato novela právě má za cíl to, aby upozornila na ten fakt, který tady nastane a který je neodvratitelný. Domnívám se, že při správném odpadovém hospodářství ten nárůst pro občany za poplatky nemusí být až tak markantní a stejně se tomu nevyhneme. Tolik z mé strany.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní prosím k mikrofonu do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Kudelu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

 • Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, vážená vládo, paní kolegyně a pánové kolegové.

  V souvislosti se zákonem o odpadech se také hovoří často o biologicky rozložitelných odpadech. Ty jsou obvykle využity do výstupů, které mají charakter hnojiva používaného v zemědělství. Kontrolu nad kvalitou hnojiv provádějí orgány Ministerstva zemědělství. Je tedy dobré, aby orgány Ministerstva zemědělství se už podílely také na stanovování podmínek při práci a zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů. V podrobné rozpravě navrhnu drobnou úpravu tak, aby Ministerstvo zemědělství se už podílelo a spolupracovalo na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a vzhledem k tomu, že nemám již žádnou přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Dříve než zahájíme podrobnou rozpravu, přečtu omluvu paní poslankyně Anny Putnové, která se omlouvá z jednání schůze od úterý 15. 7. od 17 hodin do čtvrtka 17. 7. do 9 hodin, a to z rodinných důvodů.

  Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kudelu. Prosím, aby se potom připravil pan poslanec Zahradník.

 • Poslanec Petr Kudela: Ještě jednou dobrý den. Načtu velice krátký návrh na úpravu. V § 73 zákona o odpadech se stávající znění čísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: Ministerstvo zemědělství spolupracuje na tvorbě prováděcích právních předpisů, které se týkají nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím pana poslance Zahradníka.

 • Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ten návrh vypadá takto: Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění posledních předpisů, sněmovní tisk 153. Článek římská jedna upravit takto:

  1. V § 14 odst. 7 zní: Odstavec 7. V řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem rozhoduje krajský úřad v souladu s obecně závaznou vyhláškou podle § 18 odst. 11, je-li vydána.

  2. V § 18 odst. 3, 4 a 5 se slova "odstavce 11" nahrazují slovy "odstavce 13".

  3. V § 18 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které včetně poznámky pod čarou číslo 56 znějí: Odstavec 11. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mohou být provozována pouze na místech a v čase touto vyhláškou stanovených, nebo určit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování zařízení ke sběru nebo výkupu zakázáno. Tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy, odrážka 56, například zákon číslo 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

  Odstavec 12. Obec má povinnost informovat krajský úřad a živnostenský úřad o přijetí vyhlášky podle odstavce 11 ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího schválení zastupitelstvem. Vyhláška může nabýt účinnosti až po uplynutí této lhůty. Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 13.

  4. V § 78 odst. 4 písm. a) se na konci textu čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: za změnu podmínek se považuje rovněž vydání obecně závazné vyhlášky podle § 18 odst. 11.

  A v odstavci 12 se zavádí bod 9: V § 78 odst. 4 písm. b) se za slova "v právních předpisech" vkládají slova "nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcích právním předpisem od fyzických osob".

  A článek 2 potom se upravuje takto. Přechodná ustanovení. Správní řízení podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nebyla pravomocně dokončena před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

  A za druhé. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovaného před nabytím účinnosti tohoto zákona na území obce, která obecně závaznou vyhlášku podle tohoto zákona stanovující podmínky provozu tohoto zařízení, je povinen přizpůsobit těmto podmínkám provozování zařízení nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce.

  Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zemka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já bych si dovolil přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu. Máte ho pod sněmovním tiskem číslo 1064. Týká se to § 17 odst. 3, kde v pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí má obec za povinnost zabezpečit místa pro sběr biologického odpadu, a tento můj pozměňovací návrh vlastně upravuje, nebo spíše rozmělňuje podmínky pro menší obce, kde nakládání s biologickým odpadem je zabezpečeno prostřednictvím domácího kompostování nebo nějakých komunitních kompostáren, takže je to takové zmírnění podmínek pro malé obce a já bych se přimlouval za tento návrh. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Ne.) Pan zpravodaj, závěrečná slova? Není tomu tak, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu

  Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.***

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh tzv. implementační novely zákona o dani z přidané hodnoty, kterou jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014.

  Důvodem pro předložení návrhu zákona je povinnost implementace změn pro oblast daně z přidané hodnoty v schválených předpisech Evropské unie. Jedná se o promítnutí změn při stanovení místa plnění při poskytnutí služby, zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa a promítnutí změn v územní působnosti, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a to zejména Mayotte. Účinnost zákona se navrhuje k datu 1. ledna 2015 s výjimkou úpravy územní působnosti a registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa, u nichž se navrhuje účinnost již od 1. října 2014.

  Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím vás tedy o projednání předložené implementační novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 214/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vládo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 11. schůze konané dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214.

  Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 214, schválila bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem také tímto učinil. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jan Volný: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji zkrátit termín k projednání ve třetím čtení na 48 hodin. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám žádnou... (Domluva mimo mikrofon.)

  Omlouvám se, pane poslanče, navržení zkrácení lhůty může pouze navrhovatel navrhnout. Takže se táži pana ministra, zda chce navrhnout zkrácení doby projednávání.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Na 48 hodin?

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Ano, na 48 hodin.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím.

  Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Tudíž nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

  Nyní tedy zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

  Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. (Hlasy: Nefunguje.)

  Pokusíme se tedy znovu. Takže kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím.

  Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, z čehož je pro 101. (Proti: 6.) Konstatuji, že návrh byl přijat. Lhůta je tedy zkrácena pro třetí čtení na 48 hodin a já končím a druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo tři, je to

  Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Děkuji, vážená paní předsedající. (V sále je značný hluk.)

  Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014. Tato novela realizuje jednu z priorit vlády obsaženou v programovém prohlášení vlády. Navrhuje se zavést opatření, které v rámci zemědělské prvovýroby opětovně umožní vrácení spotřební daně ve výši odpovídající zvýhodnění v roce 2013, tedy 40 % spotřební daně z klasické motorové nafty a 57 % z tzv. směsné nafty. Navržená úprava je v souladu s předpisy Evropské unie v oblasti veřejné podpory.

  Účinnost předložené novely se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení s tím, že dotčené subjekty budou moci žádat o vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v rámci zemědělské prvovýroby od 1. července 2014. Navrhovaná opatření budou mít negativní dopady na veřejné rozpočty přibližně ve výši 1,3 miliardy korun ročně.

  Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, dovoluji si vás požádat o projednání předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První v pořadí je pan poslanec Kalousek. (Po domluvě mezi poslanci mimo mikrofon.) Dobrá, s radostí. Takže prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Votava.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 11. schůze konané dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 215.

  Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 215, schválila bez připomínek. Za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pánů přihlášených s přednostním právem, zda mohu otevřít rozpravu, nebo chtějí vystoupit ještě před rozpravou. (Po domluvě na dálku.) Dobrá, otevírám tedy obecnou rozpravu. Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska a prosím, aby se připravil pan poslanec Fiala.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, prosím, neobávejte se, já už nebudu opakovat všechny své výhrady proti této zjevné daňové distorzi, proti těmto vrátkům, která otevírají cestu k daňovým únikům, a proti tomuto opravdu nesmyslnému opatření. Znovu jenom opakuji, že kdyby vláda nechtěla otevírat dveře daňovým únikům a chtěla podpořit zemědělce částkou 1,4 miliardy, tak to může udělat dotačním způsobem a nemusí se kvůli tomu dopouštět distorze daňového systému. Že to je nesmysl, jsme si mnohokrát vysvětlovali. Nebudeme na to mít stejný názor a ten názor vyjádříme hlasováním. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Petra Fialu, musíme se vypořádat se dvěma faktickými poznámkami. Mám tady elektronickou přihlášku pana poslance Klučky, ale nevidím ho tu. Druhý v pořadí je pan poslanec Urban.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říci, že návrh sociální demokracie je tady. Já se k němu přihlásím pod číslem 1080 v podrobné rozpravě, protože jsme v tomto kontinuální. Já doufám, že ten návrh - i na základě toho, co tady řekl bývalý ministr financí, že to byl kontroverzní návrh v roce 2009, a přiznal, že neumí poctivě říci, jestli byly plusy, nebo nebyly minusy tohoto rozhodnutí na příjmové straně státního rozpočtu. To je poprvé, co to přiznal, protože předtím, když jsme o tomto návrhu tady mnohokrát hlasovali, tak vyhrožoval propadem příjmů státního rozpočtu.

  Já si myslím, že analýzy, které byly poctivě udělány - mimochodem, to nebyl jen docent Ševčík, ale byl to výsledek práce týmu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické - prokazovaly, že Česká republika přicházela v té době o miliardy korun. Jestli to byly tři, čtyři nebo pět, o tom se můžeme přít, ale naftu zvláště zahraniční přepravci prokazatelně nakupovali mimo Českou republiku.

  Proto je tady ten návrh znovu. Já doufám, že nebude mít jen 130 nebo 115 hlasů na podporu, ale že bude mít 160 hlasů podpory v Poslanecké sněmovně, když se k němu teď hlásí i bývalý ministr financí.V podrobné rozpravě se znovu k němu přihlásím. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu a poté pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Fiala: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, Občanská demokratická strana v minulosti docílila zrušení této - v uvozovkách - výhody, protože jsme byli přesvědčeni, že se tím vytvářejí nerovné podmínky na trhu. Jsme o tom přesvědčeni nadále. Daňovou vratku využívala jen část zemědělců a zejména těm malým se kvůli komplikované a drahé administrativě vůbec žádost o vrácení nevyplácela na rozdíl od velkovýrobců, které tu nebudu jmenovat, abych jim zbytečně nedělal reklamu. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče. Máte slovo.

 • Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Chtěl bych jenom velice krátce zareagovat na pana poslance Kalouska. Když tady hovořil, jaká to je dnes pitomost přijímat takovýto návrh, obnovovat zelenou naftu, myslím, že je to velice pokrytecké z jeho úst, protože si dobře pamatuji, pro co hlasoval dříve v minulosti blahé paměti. Hlasoval pro zelenou naftu. Možná že ji tehdy dokonce i předkládal jako ministr, nechci se mýlit. Takže to prozření je zajímavé.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Milý pane zpravodaji, já vám na to poctivě odpovím. Pokud vím, tak dnes tuto pitomost tlačí Poslaneckou sněmovnou KDU-ČSL. A já kdysi, 25 let, jako člen této strany jsem některé pitomosti dělal se svou stranou zcela loajálně tak, jako ji děláte vy a jako celá řada jiných straníků. Když těch pitomostí bylo mnoho, tak jsem tu stranu opustil a založil jsem stranu, kde už se pitomosti nedělají. (Pobavení v sále.) Na tom není nic pokryteckého. A svůj postoj k zelené naftě jsem nevyjádřil dnes, ale spolu s dalšími argumenty v okamžiku, kdy jsem tu stranu v roce 2009 opustil.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, přeji hezký den.

  Jenom na okraj diskuse o zelené naftě, která tady probíhá už asi poosmatřicáté, a na okraj vystoupení drahého pana kolegy Fialy: Prosím pěkně, mluvíme každý asi s jinými drobnými, středními i většími zemědělci. Ti zemědělci, se kterými mám tu čest se setkávat téměř denně já, mi říkají, že je naší povinností, abychom zajistili co nejlepší podmínky konkurenceschopnosti našeho zemědělství. Všude se mluví o potravinové bezpečnosti, o potravinové soběstačnosti, o mimoprodukčních i produkčních funkcích našeho zemědělství. A tam je jedno, jestli je to drobný, střední, velký zemědělec. Ty funkce zemědělství naplňují všichni zemědělci bez rozdílu a já si vážím úplně všech s tím, že pokud nedáme podmínky, například i ty dotace, stejné, nebo alespoň přibližně stejné jako ostatní konkurenční státy, jako mají ostatní firmy v rámci zemí Evropské unie, tak prostě a jednoduše ani velký, ani střední, ani malý zemědělec tu svoji funkci plnit nemůže.

  Čili zelená nafta je něco, co je vynuceno okolnostmi a co pomáhá zemědělcům ke konkurenceschopnosti. A jestli je někde nějaký daňový a já nevím jaký únik, tak od toho máme příslušné orgány, aby to pohlídaly. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, paní předsedající. Já jsem zatím rád, že debata má pořád určitou kulturní a kultivovanou úroveň. Přece jenom nedá mi nereagovat na několik věcí, které zde byly vyřčeny.

  Napřed panu předsedovi Fialovi, panu kolegovi. Já bych chtěl říci - jsou oblasti, kterým nerozumím a do kterých se ani odborně nepouštím, do těch polemik, když tu danou situaci neznám. Nepouštěl bych se asi do nějaké polemiky, která by se týkala oblasti vysokého školství, protože v tom jste vy zajisté daleko větší odborník, než já kdy můžu cokoli nastudovat. A pokud jde právě o oblast zemědělství a oblast spojenou se zelenou naftou a s tím, jakým způsobem to je administrativně náročné pro ty malé zemědělce, tak vám řeknu, že jako člověk, který jsem v tom odmalička vyrůstal, jedenáct let jsem sám soukromě hospodařil, z toho minimálně šest let jsem podával daňové přiznání v rámci tzv. zelené nafty, tak je to záležitost, která vám trvá řadu desítek minut včetně odeslání formuláře na celní správu. A vratka, peníze, které dostanete zpátky od státu, za to stojí. A opravdu, není to záležitost, která by byla administrativně komplikovaná.

  Ta čísla, která uvádíte, že se to týká řekněme zhruba padesáti procent zemědělských subjektů, ta jsou dána tím, že statistika je do značné míry zdeformována tím, že dneska v této statistice máme i subjekty, které mají řádově výměru jednoho dvou hektarů, jejíž zemědělská prvovýroba není předmětem jejich hlavní činnosti, není hlavním zdrojem jejich příjmů, jsou jenom evidováni a registrováni. V tom případě statistika je opravdu deformovaná a je potřeba se na to takto potom korektně podívat.

  Možná ještě krátký dovětek k panu bývalému kolegovi, panu poslanci Kalouskovi. Já bych byl jenom velice nerad, kdyby tady třeba za deset let říkal, jak se strašně mýlil na adresu TOP 09 a musel potom založit novou politickou stranu. Tak jenom teď už opravdu opatrně a dělat jenom ta správná rozhodnutí. A nikdy neměnit své politické postoje a názory. Děkuju.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Po něm se připraví pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já nemohu jinak, na pana předsedu Kováčika musím zareagovat.

  Nicméně předtím dovolte, pane ministře, abych vám řekl, že pevně doufám, že tím, že jste hovořil o panu předsedovi profesoru Fialovi jako o kolegovi, že jste si příliš nezadal. Tady myslím, že je potřeba ocenit vaši velkorysou noblesu, a chápu, že v té souvislosti jste o mně hovořil jako o bývalém kolegovi.

  Nicméně pan předseda Kováčik říkal, že našim zemědělcům jde o konkurenceschopnost, a to je nepochybně pravda, ale neříkejte mi, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající, že jim jde o ten instrument. Jim jde o ty peníze. Oni chtějí tu 1,4 miliardy, které posílí jejich konkurenceschopnost. Tomu já rozumím. A tady znovu opakuji vládě, že tu možnost má v rámci poměrně velkorysých výdajů, které plánuje v následujících letech ve státním rozpočtu, a nemusí se kvůli tomu dopouštět distorze daňového systému. A pan předseda Kováčik říkal: Od toho jsou kontrolní orgány. Ale ty kontrolní orgány a ty jejich kontroly jsou nějaké náklady. A ty náklady jsou zcela zbytečné. Kdyby ta distorze neexistovala, nebude co kontrolovat. Ta 1,4 miliardy se dá vyplatit jakýmkoliv jiným způsobem. To je prostě věc, kterou nejsou schopen pochopit a která postrádá jakoukoliv logiku. Opravdu se tady nejedná o nic jiného než o jakýsi symbol: my jsme vám slíbili vybojovat zpátky zelenou naftu, tak vám ji vybojujeme. Zatímco by se dalo slušně říct: my si tedy myslíme, že máte právo na tu 1,4 miliardy navíc, tak vám ji dáme. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla, mám tu faktickou poznámku pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Říkal pan kolega Faltýnek, že se na to mám nezaměřovat. (Pobavení v sále.) Tak já jenom na konto reakce pana kolegy Kalouska, co se týká těch kontrolních orgánů.

  Já si myslím, že celní správa, daňová správa a Policie ČR, a celá soustava orgánů činných v trestním řízení není něco, co by tady bylo jenom speciálně kvůli zelené naftě. A pokud nebudeme mít tuto, jak kolega Kalousek říká, distorzi, tak máme tady ještě jiné distorze, které tyto orgány zcela určitě a průběžně řeší a nějaké dramatické nárůsty nákladů na kontrolní mechanismus si nemyslím, že by nějak mohly být. Ale ptám se pana kolegy Kalouska a ostatních, kteří hlasovali pro zrušení zelené nafty, jaký jiný kompenzační mechanismus tedy pro naše zemědělce vymyslíme, a zcela souhlasím, byť je to s podivem, s panem kolegou Kalouskem, že těm takzvaným zemědělcům z Václaváku by žádná kompenzace a žádné jiné mechanismy, které by jim měly něco nahrávat, prostě nepatřily. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem původně nechtěl vystupovat k tomuto tématu. Ale když se tu vážně mluví o tom, co by zemědělcům pomohlo, já jsem také přesvědčen o tom, že to není zrovna ta zelená nafta. Že to není absolutně klíčové pro české zemědělství. A i pan ministr Jurečka musí sám dobře vědět, že nikdo nikdy nezměří přesně, kolik toho naliju do traktoru a kolik toho naliju do osobního auta. On to musí dobře vědět, že to tak je a že se to nejvíce vyplatí těm, kteří potřebují té nafty nejvíce. A že tam dochází k věcem, které jsou nezměřitelné. A že chceme-li opravdu pomoci českému zemědělství, pak odpovídám i Pavlovi Kováčikovi, prostřednictvím předsedající, že jsou tady jasné priority českého zemědělství a že to není zelená nafta - že to je boj se suchem, že to je podpora živočišné výroby, že ty nástroje tady jsou a že je možné tyhle ty prostředky vzít. A pokud je vláda ochotna je dát k dispozici, tak je má dát na priority, které jsou nezpochybnitelné, a ne na priority, u kterých kouká sláma z bot.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku.

 • Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka: Děkuji, paní předsedající. Opravdu stručně, jenom pár faktů. Já jsem především rád, že pořád ta diskuse je kultivovaná a že jsem se posunul z kategorie pasáček vepřů na traktoristu. Za to panu kolegovi děkuji. (Potlesk části koaličních poslanců.) Ale nicméně k tomu, co zde bylo vyřčeno.

  Já bych chtěl jenom říct - nalijme si čistého vína. Zde pořád a stále dokola padají argumenty, že ty finanční prostředky můžeme zemědělcům dát jinak. Jsou tady zmiňovány nějaké dotační tituly. Já bych rád upozornil na jednu věc. Každý dotační titul musí někdo administrovat, musí někdo kontrolovat. A i v případě dotačních titulů je nemalý potenciál k případnému zneužití. Takže to opravdu poměřujeme věci, které nejsou poměřitelné, a je potřeba si říci, že i tento způsob má svoji, řekněme, určitou odvrácenou tvář a negativa.

  Potom ještě k té spotřebě a určitým normativům. Pokud se nepletu, a já vám to zjistím, pane kolego Kalousku, ty propočty byly dělány někdy v roce 2005, ale rád vám je dodám. Chtěl bych říct, že celní správa má dlouhodobé statistiky ve svých programech, kde dnes, a to vím ze zkušenosti, pokud zemědělský podnik prokáže a nárokuje najednou větší vratku zelené nafty, než bylo v minulosti, tak je okamžitě vyzván, aby to také zdůvodnil. Zda například zvýšil výměru nebo má nějakou plodinu. Vím to ze zkušenosti, z praxe, že on ten prostor, o kterém se tady hovořilo, ten bájný prostor, kolik je tam toho potenciálu k daňovým únikům, zdaleka není takový, o kterém vy tady hovoříte. Já neříkám, že není žádný. V každém případě, kde jdou veřejné peníze, je nějaký prostor pro zneužívání. Ale tady opravdu bych řekl, že ten problém zveličujete obrovským způsobem. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Než zahájím podrobnou rozpravu, přečtu několik omluv. Z jednání ve středu 16. července od 10.30 hodin se z důvodu zahraniční služební cesty omlouvá místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci pan Pavel Bělobrádek. Dále se omlouvá z dnešního jednání v čase od 16 do 17 hodin paní poslankyně Markéta Adamová a ze zítřejšího jednání po 13. hodině do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Zelienková.

  Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Urbana. Prosím.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuj za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který je zaveden v systému jako pozměňovací návrh pod číslem 1080. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Nikoli.) Pan zpravodaj? (Nikoli.) Dobrá. Končím tudíž druhé čtení tohoto návrhu.

  Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 4. Tím je

  Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Ujměte se slova.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh takzvané sazbové novely zákona o spotřebních daních, který jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014 a který se týká členství ČR v Evropské unii. Návrh je předkládán na základě zhoršeného vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru, protože tento vývoj výrazně ovlivňuje naplnění požadavků na minimální zdanění cigaret stanovené směrnicí Rady 2011/64/EU, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 208/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ladislav Šincl.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 11. schůze ze dne 26. června 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 208.

  Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě Šincla a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 208, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Jelikož jste dané pozměňovací návrhy dostali v textové podobě, proto mi dovolte, abych vás na ně odkázal.

  Současně byl na rozpočtovém výboru přijat pozměňovací návrh, ve kterém byl požádán legislativní odbor Poslanecké sněmovny, aby společně s Ministerstvem financí upravily přechodné ustanovení vládního návrhu tak, aby nekolidovalo s přijatým pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru. Výsledkem této úpravy je nový pozměňovací návrh, který je alternujícím pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtového výboru. Avizuji, že tento pozměňovací návrh předložím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Radka Vondráčka, aby se ujal slova. (Poslanec Vondráček se diví.) Pane poslanče, jste uveden jako zpravodaj ústavněprávního výboru k vládnímu návrhu o spotřebních daních.

 • Poslanec Radek Vondráček: Omlouvám se. Jestli jsem uveden jako zpravodaj výboru, tak jsem zpravodaj výboru. Mohu na tomto místě informovat, že poté, co byla věc řádně projednána na ústavněprávním výboru a byli vyslechnuti zástupci ministerstva, paní Hornochová, a po obecné rozpravě ústavněprávní výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.

  V článku I se vkládá nový bod 2, který zní: Za § 118 se vkládá nový § 118a, který včetně nadpisu zní... A dále bych odkázal asi na písemné vyhotovení tohoto pozměňovacího návrhu, který by měl být řádně načten, a nebudu tady číst celé jeho znění. Myslím si, že to asi vše, co bych k tomu dodal.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené pana poslance Stanjuru, pana poslance Šincla, pana poslance Urbana a pana poslance Koskubu. Pan poslanec Šincl se ruší, takže prosím pana poslance Stanjuru.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych chtěl okomentovat tři pozměňovací návrhy, které jsem podal k tomuto návrhu zákona. Jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 1053, 1054 a 1055. Pak bych poprosil pana zpravodaje, až bude určovat proceduru, aby v tomto pořadí o tom nechal hlasovat, protože ony se vzájemně vylučují. To znamená, pokud bude schválen první, další dva pozbývají smysl. To samé platí u druhého, případně u třetího.

  Teď bych je krátce , nebo možná ne úplně krátce, popsal.

  První pozměňovací návrh v zásadě - nebudu číst přesně to znění - zavádí rovnou daň na balíček cigaret. To znamená, zavádí stejnou sazbu spotřební daně z tabáku na každou krabičku cigaret. Ten pozměňovací návrh vyhovuje všem kritériím, která po nás chce Evropská unie, to znamená, splňuje minimální výnos 90 eur za tisíc kusů cigaret, a to až do výše kurzu 28 korun za euro. Dále podíl spotřební daně na váženém cenovém průměru za předchozí rok minimálně 60 % a podíl pevné složky spotřební daně na celkovém zdanění váženého cenového průměru za předchozí rok v pásmu 7,5 až 76,5 %. Dopad této zvýšené sazby je přibližně 5 korun na jednu krabičku cigaret oproti dnešním cenám. Nová spotřební daň, pokud by bylo schváleno, by byla ve výši 49 korun. Můžete to porovnat i s tím, co je ve vládním návrhu, kdy ta daň navržená se pohybuje v rozmezí, já to zaokrouhlím, 47 až 51. Tento navržený model zdanění snižuje závislost výběru daně na konečné prodejní ceně, a je tedy odolný vůči obchodním politikám výrobců a dovozců. Výsledný stav je tak neutrální vůči jednotlivým tabákovým společnostem na českém trhu, zajišťuje vysokou předvídatelnost daňových příjmů a minimalizuje prostor pro daňové úniky. Návrh představuje možnost, a beru to jako odhad, dodatečného, to znamená zvýšeného výběru daně cigaret o 3,5 miliardy korun ročně. To je ten pozměňovací návrh pod sněmovním dokumentem 1053. Pak se v podrobné rozpravě k tomu odkážu.

  Pozměňovací návrh, který předkládám a je pod číslem 1054, mírně modifikuje vládní návrh. Představuje dva kroky k zvýšení této spotřební daně, a to k 1. 1. 2015 a k 1. 1. 2016. U cigaret ten rozdíl proti vládnímu návrhu dělá jeden haléř na cigaretu. S tím, že tento návrh sleduje cíl, aby to zvýšení, které je bezesporu potřebné a které Česká republika udělat musí, dopadlo na všechny druhy cigaret stejně v absolutní výši korun, ne ve stejné výši procenta, aby se nerozevíraly nůžky mezi nižším zdaněním levnějších cigaret a vyšším zdaněním dražších cigaret. Je to na dva roky z toho důvodu, aby byla předvídatelnost o postupu České republiky jak pro výrobce, tak pro dovozce. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Dříve než mu dám slovo, jenom abychom věděli, jaké je pořadí - s písemnou přihláškou pan poslanec Fiedler a potom se připraví pan poslanec Urban a Koskuba, kteří se hlásili z pléna. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Snad, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím paní předsedající, k stanovisku Hospodářské komory, pokud vás zaujalo svou odborností, na vysvětlení. Poradcem prezidenta Hospodářské komory pro daně se stal pan doktor Minčič, jeden z největších evropských odborníků na daňovou problematiku, dnes již vyhozený, jako celá řada jiných významných odborníků, z Ministerstva financí. Ale jsem rád, že alespoň z pozice Hospodářské komory bude moci dále mít připomínky k daňové legislativě.

  Já jsem chtěl vystoupit k tomu, že tento návrh je samozřejmě potřebný, a se hlásíme k tomu, že vzhledem k našim mezinárodním závazkům má být schválen. Nicméně to, co nám tam vadí, jsou otvírající se nůžky mezi cenou levných a drahých cigaret. Tady odmítám tezi, že snad cigarety jsou sociální položka. A to, co je na tom zvlášť zarážející, je, že tyto otevírající se nůžky samozřejmě zvýhodňují dovozce proti domácímu výrobci. Prosím, abychom si tohle uvědomili, že to, co navrhlo Ministerstvo financí v rámci mantinelů postupného zvyšování spotřební daně, zvýhodňuje dovozce proti domácímu výrobci a motivuje spotřebitele, aby pochopitelně přesouval svoji spotřebu k levnějším, tedy dováženým cigaretám od cigaret doma vyráběných.

  My jsme se snažili ... Tento trend tady existoval již začátkem 21. století. My jsme se v letech 2007 až 2010 snažili tyto nůžky srovnat a přivřít. Myslím si, že to je správná cesta, že ten dopad by měl být na každého spotřebitele zhruba stejný.

  V tomto smyslu je formulován můj pozměňující návrh pod číslem 1052, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Když jsem poslouchal pana předsedu Stanjuru, získal jsem pocit, aniž jsem měl možnost číst jeho pozměňující návrh, že naše pozměňující návrhy 1052 a 1054 budou pravděpodobně velmi podobné. Kdo ví, jestli ne shodné. Nedělám si žádnou ambici, že musí být přijat ten můj, mám jedinou ambici - aby se nerozevíraly nůžky mezi cenou levných a drahých cigaret, aby nebyl diskriminován domácí výrobce. Za takovéto situace samozřejmě rádi podpoříme tento návrh a budeme hlasovat pro jeho schválení. Kdyby však žádný z těchto pozměňujících návrhů nebyl přijat, prosím o pochopení, že nebudeme hlasovat pro zákon jako takový. Odpovědnost za to, že zvýhodňujete dovozce proti domácím výrobcům, takovou odpovědnost si, kolegové, když tak neste na svých bedrech sami. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, paní předsedající, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vystoupil krátce tady k tomuto návrhu zákona, který jsme projednávali v rozpočtovém výboru.

  Projednáváme zde novelu zákona o spotřební dani na tabákové výrobky a tváří se to, že jde o technickou novelu vynucenou Evropskou unií. Prakticky se však ale jedná o zásah do dosavadní struktury spotřební daně a její změnu, což jsou v podstatě věci, které již tady říkali mí předřečníci, takže nebudu zbytečně komentovat to, co zde již bylo řečeno.

  Vláda chce zvyšovat cenu cigaret dražších více než těch levných, to bylo tady také rovněž řečeno. Pokládám to za naprosto nelogické. Jediný logický a správný směr by byl tyto daně sbližovat tak, aby po určité době došlo k jednotné sazbě i u cigaret tak, jako to je u lihu, a tak, jako je to například u nafty, pomineme-li tedy zelenou naftu, kterou jsme tady také dnes projednávali. Celkově vzato, za správný přístup v otázce výběru spotřebních daní považuji ten, kdy se sazby na všechny kategorie cigaret i tabákových výrobků budou sbližovat.

  Podal jsem pozměňovací návrh. Jeden z těch, který jsem podal já, se liší od toho, co tady zatím zmínili kolegové, a týká se to zdanění tabákových listů. Vede k tomu zkušenost, kterou již udělali v Polské republice, kterou udělali na Slovensku, kde s tímto měli problém. Jsou tam v podstatě o dva roky dále. Obě tyto země postupně přistoupily i ke zdanění těchto tabákových listů, které se začaly zneužívat jako zdroj tabáku pro řezání na kuřivo. Tady vycházíme jednoduše ze zkušeností, které udělaly naše okolní země. Nárůst tohoto problému u nás byl v roce 2013, kdy právě Polská republika přijala zákonnou úpravu a zdanila tyto tabákové produkty, čili tabákové listy, a distributoři potom hledali další odbytiště, které nalezli u nás. K tomu, proč vás vyzývám k podpoře toho, aby byly do zdanění tabáku i ty tabákové listy, je i stanovisko, které jsem si vyžádal z Generálního ředitelství cel ohledně situace s tabákovými listy. Ten názor je jednoznačný. Pokud bude v zákoně jednoznačně definováno, že veškerý tabák je předmětem spotřební daně, vyhneme se daňovým únikům. Je přece zájmem vlády a Ministerstva financí, aby výběr spotřebních daní byl co největší, a nikoli abychom měli daňové úniky.

  Vyzývám vás tedy k podpoře pozměňovacího návrhu 1016 a potom pozměňovacích návrhů 1065 a 1066. Já se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. Tyto další mé návrhy se od jiných pozměňovacích návrhů, které tady již byly prezentovány například kolegou Stanjurou, liší v trošku v tom, že já vycházím z konceptu, že jakékoli skokové zvýšení daní, to, co navrhuje kolega Stanjura, aby to bylo srovnáno na jednu úroveň, se vždycky v praxi projevilo negativně, a že je lepší k tomuto kroku dospět postupně. Čili návrh 1065 navrhuje drobnou úpravu vládního návrhu tak, aby rozdíl mezi zdaněním nejlevnějších cigaret a dražších by byl menší a od roku 2016, tj. pozměňovací návrh 1066, došlo k dalšímu sblížení daně. Pokud to neprojednáme nyní, jistě dojdeme za rok k tomu, že budeme muset zase tuto úpravu projednávat a schvalovat. Děkuji. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já také děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Urbana.

 • Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh Ministerstva financí, resp. vládní návrh, skutečně diskriminuje prodejce, výrobce, distributory na trhu, a to tím způsobem, že dovozci jsou opravdu zvýhodněni, protože podíl lacinějších cigaret na trhu je poměrně velký. Myslím, že jako loajální vládní poslanec bych se pokusil podat pozměňovací návrh, který se vejde mezi ty avizované pozměňovací návrhy, o kterých tu byla řeč, protože vládní návrh rozevírá nůžky - kolegové tu mluvili o tom, že by chtěli přivírat nůžky, tak já bych dal pozměňovací návrh, který zachovává určitou rovnováhu a harmonii a spravedlnost z hlediska prostoru na trhu, tedy ani nepřivírat nůžky ani je příliš nerozevírat, ale zachovat spravedlnost v tom smyslu, že národní výrobce nebude diskriminován, tedy nevznikne riziko ztráty nějakých pracovních míst a ohrožení případně výroby v České republice. Doufám, že když tu jsou názory tak rozdílné - vládní návrh rozevírá, opoziční přivírá - tak si myslím, že můj pozměňovací návrh může být dobrým kompromisem k tomu, aby obohatil konečnou verzi tohoto zákona. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já se tedy těším na ten kompromisní návrh pana kolegy Urbana, protože můj druhý pozměňovací návrh se liší od vládního o jeden haléř. Tak nevím, jestli se ještě dá najít menší jednotka rozdílu, než je jeden haléř. Možné to je. Docela se těším a určitě by bylo dobré, abychom se dohodli na proceduře možná ještě předtím, než o tom budeme hlasovat, ať to má nějakou logiku, protože já jsem samozřejmě pro sblížení sazeb, ale je pro mě lepší zachování poměru než zvýšení. Ale pak to bude na panu zpravodaji, aby to nějak logicky seřadil, abychom případně mohli podpořit něco jiného, co je třeba kompromisem, a abychom o tom nehlasovali jako první, ale naopak, ale to už nechám na panu zpravodaji a těším se, jak bude ještě menší jednotka než jeden haléř, v čem se budeme lišit, protože změna je skutečně nepatrná. Ono na krabičce už je to 20 haléřů, pak se k tomu počítá DPH, takže to není zase úplně zanedbatelná částka, ale těším se nějakou drobnější jednotku než jeden haléř.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koskubu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, pokusím se ve stručnosti nyní zdůvodnit, proč, ač lékař, právě při tomto návrhu zákona přicházím s celkem šesti pozměňovacími návrhy. Ale neděste se, ono to prakticky je jen z důvodů formálních, ne že by šlo o tolik pozměňováků.

  Dámy a pánové, opakovaně zde zažívám zákon, novelu zákona, která zvyšuje spotřební daně na tabák jako celek. Samozřejmě jako lékař musím přiznat, že nám Kryštof Kolumbus přivezl, a nedá se snad říci ani pochutinu, ale vysloveně drogu, která bezesporu zdraví našich obyvatel škodí. Na druhé straně si přiznejme, že se obchodu s touto drogou šikovně ujal stát a stát podobně jako drogový dealer poté, co si - ať chceme nebo ne - vychová jistou silnou skupinu konzumentů své drogy, tak pak bystře zvyšuje její cenu touto spotřební daní. Je to v něčem smutné a připadá mi pokrytecké, že tím pouze plníme státní kasu a že kupř. ani my nyní při této novele o spotřební dani nehovoříme o tom, kolik z budoucích vybraných miliard se alespoň pošle do toho resortu, který následky užívání této drogy léčí. To je věc, která mě mrzí léta, ale nyní nemám sílu toto změnit. Tolik jen na úvod.

  Věc, proč vystupuji, je taková, že, ať chceme, nebo ne, je to velký byznys a daně by pokud možno měly zůstat v České republice. Už se tady hovořilo o zahraničních, domácích výrobcích etc. etc. a já to chci ještě rozšířit o další druh tabáku a to je tabák dýmkový. Předem vás, dámy a pánové, upozorňuji, že na věci mám osobní zájem, protože jsem kuřákem dýmky, a kdybychom kdysi před lety neměli na vojně politruka, kterému vadilo, že na věži letiště kouřím dýmku, což se nehodilo k Československé lidové armádě, a přivezl mi papyrusy, tak bych možná u dýmky zůstal. Vlastně jsem obětí totality, že jsem se naučil kouřit též cigarety.

  Nicméně zde ve Sněmovně jsem často slyšel, že budeme myslet i na podnikatele, protože většina z nás je rozhodně za parazity nepovažuje, a i když jde o malou skupinku, tak nevím, jak znáte malé obchůdky, kde se prodávají tzv. potřeby pro muže. Z mého pohledu jsou to poměrně rozkošné obchody, kde kromě kvalitních doutníků, alkoholu si též můžete zakoupit dýmku a dýmkový tabák. Přestože je zde spousta lidí, kteří na rozdíl ode mě jsou spíše eurohujerští, jaksi se nám totiž z toho návrhu zákona vytratilo to, co je v evropské směrnici, kterou zde pochopitelně jak papouškové posloucháme, že je možné tabák rozdělit na několik skupin, a zcela nám tam vypadl právě tabák dýmkový, který není totéž jako tabák určený k balení cigaret. A jelikož věřím, že vás mnoho není, co dýmku kouří, tak vás ale mohu ujistit, že jelikož toto činíme opakovaně, tak že se dýmkový tabák v České republice z těchto půvabných obchůdků, kam často zvláště před Vánoci vidím zacházet dámy, které tam jdou nakupovat dary svým milovaným polovičkám, tak tento tabák je čím dál dražší a najednou je dražší než v zahraničí. A na mysli mám naše dva nejbližší sousedy - a to Spolkovou republiku Německo a Rakousko. A neurazte se, já si myslím, že je to chyba, ze dvou důvodů. Za prvé, nedodržujeme směrnici EU, a za druhé, my tím ničíme tyto příjemné podnikatele, protože jestliže to nyní nezměníme, tak tabák bude opět dražší a lidé, kteří propadli této závislosti tak jako já, si jej budou čím dál více dovážet ze zahraničí. A i když nejde o tak horentní částku, jako jsou desítky miliard za cigarety, tak i tato částka je důležitá.

  Přiznám se, že s pozměňovacími návrhy mi pomohla ani ne tak přímo Hospodářská komora, i když to na ni navazuje, ale Asociace obchodu a cestovního ruchu za pomoci naší legislativy, a proto to rozdělili do šesti pozměňováků. Ono se tam hovoří o pár desítkách milionů, o které bychom mohli přijít. Možná by to bylo přes sto milionů. Přiznám se, jelikož tam máme dnes třeba bod 6, což je služební zákon, tak nejenže se přimlouvám za podnikatele, kteří u nás provozují tyto obchody, ale též se přimlouvám za to, že každá koruna do státní pokladny je dobrá. Protože třeba, když přijmete mé pozměňováky, tak možná ušetříme peníze, ze kterých pak zaplatíme generálního ředitele našich úředníků a jeho nejbližší. ***

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Šincla, Rykalu a pana poslance Fiedlera. Nyní má slovo pan poslanec Šincl. Prosím.

 • Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Když jsem hovořil v obecné rozpravě, avizoval jsem, že podám pozměňující návrh, tzv. alternující pozměňující návrh, tak mi dovolte, abych předložil alternující pozměňovací návrh k návrhu rozpočtového výboru a ústavněprávního výboru, který je elektronicky zaevidován jako sněmovní dokument 1051. Děkuji za pozornost.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Rykalu.

 • Poslanec Adam Rykala: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi také se přihlásit ke pozměňovacímu návrhu k tomuto návrhu zákona. Jedná se o sněmovní dokument, který je uveden jako číslo 1067. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím dalšího přihlášeného, pana poslance Fiedlera.

 • Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, ještě jednou. Já se přihlašuji k svým pozměňovacím návrhům pod čísly 1016, 1065 a 1066, které jsou uvedeny ve sněmovních tiscích. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím - a teď je vás tady hodně, takže přečtu pořadí. Jste puštěn, pane poslanče Urbane. Váš kolega vás pouští, prosím, máte slovo.

 • Poslanec Milan Urban: Děkuji pěkně. Jen krátce. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu 1056.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura do podrobné rozpravy, je-li tomu tak.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se odkazuji na své tři pozměňovací návrhy, které jsou uloženy jako sněmovní dokumenty číslo 1053, 1054 a 1055.

  A nedá mi to, protože těch návrhů je více než deset z mnoha politických klubů: vzpomeňte si, jestli mě paměť neklame, tak původní návrh vlády byl, abychom to schválili podle § 90.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan ministr s přednostním právem.

 • Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já bych vzhledem k prodlení a času navrhl zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, to za prvé.

  A taky bych chtěl jenom trošku okomentovat, že záměrem novely nebylo měnit strukturu zdanění, ale především splnit kritéria minimálního zdanění s co možná nejnižším dopadem na strukturu trhu. Takže z tohoto důvodu u ostatních tabákových komodit navýšení sazeb daně bylo zvoleno tak, aby byl dodržen rovnoměrný dopad na všechny tabákové výrobky. My jsme skutečně na ministerstvu na tom strávili strašně moc debat. Každý má na to jiný názor. Také jsme mluvili několikrát s naším největším výrobcem a chápu podporu Hospodářské komory i americké hospodářské komory, nebo kdo to všechno podpořil, takže šlo hlavně o to, a my si myslíme, že náš návrh je spravedlivý, procentuálně. Protože je vysoce pravděpodobné, že dalším daňovým zvýšením by došlo právě u spotřebitelů nejlevnějších segmentů cigaret k přesunu do šedé ekonomiky. Takže si myslím, že to navýšení procenta, kde od těch nejnižší je to 5,3 % až 5,6 u nejdražších. A absolutní zdražení 2,90 nebo 3,50 koruny, tak podle našeho názoru je to optimální návrh pro všechny. Děkuji.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 • Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Za prvé chci panu ministrovi ve vší úctě říct, že jsem přesvědčen, že ten dopad není rovnoměrný. Že je mnohem tvrdší na dražší druhy cigaret než na levnější druhy cigaret. A znovu podotýkám, že cigarety podle našeho názoru nejsou sociální komodita a že přesun na trhu od dražších k levnějším podle mého názoru není nic, co by mohlo potěšit kohokoliv včetně bojovníků proti kouření a lékařů. Ale prosím, to vyjádříme hlasováním o pozměňujících návrzích.

  Já jsem se mezitím mohl seznámit s pozměňujícím návrhem 1054 pana poslance Stanjury a vzhledem k tomu, že je v podstatě totožný s mým pozměňujícím návrhem 1052, který jsem avizoval, tak to nechci zpravodaji komplikovat, ani vám, a tento svůj pozměňující návrh stahuji a podporuji návrh pana poslance Stanjury.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, a dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Stanjuru, faktická poznámka pana poslance Kováčika. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní místopředsedkyně. Omlouvám se panu kolegovi Stanjurovi, ale to, co tady běží v té diskusi, mě trošku znepokojuje. Padl tady návrh od pana ministra na zkrácení lhůty a tak podobně. Já, nezlobte se na mě, se skutečně potřebuji poradit se svým klubem, jak s tím návrhem naložit, a proto teď žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce půl hodiny.

 • Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji, tudíž tedy vyhlašuji přestávku do 17.27 hodin.

  (Jednání přerušeno v 16.57 hodin.) ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat v přerušeném jednání Poslanecké sněmovny. Ještě než budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, mi dovolte, abych nejdříve konstatoval omluvy z jednání. Pan poslanec Josef Hájek se omlouvá od 18 do 21 z pracovních důvodů. Pan poslanec Ludvík Hovorka se omlouvá od 17.30 ze zdravotních důvodů. A od 17 hodin se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka.

  Nyní je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zareagovat na slova pana ministra financí. Když říká, že hlavní snahou vládního návrhu je vyhovět harmonizačním kritériím, tak chci říct, že minimálně tři pozměňovací návrhy, které jsem podal, také vyhovují všem kritériím, která musí Česká republika splnit. Říkal, že to je rovnoměrný dopad. Je to rovnoměrný dopad v procentech. Není to rovnoměrný dopad v absolutních částkách. Náš návrh se snaží, aby byl rovnoměrný v absolutních částkách. Nemá cenu se chytat za slovo, kdo má pravdu, když každý mluvíme o jiném kritériu. Dneska je nerovnováha, to znamená u dražších cigaret je vyšší míra zdanění, je vyšší daň než u levných cigaret. A my navrhujeme aspoň v jednom z návrhů, aby se to zvýšilo o stejnou částku. Chci jenom připomenout, že návrhy, jak jsem je přednesl, predikují zvýšený výběr spotřební daně proti vládnímu návrhu, takže to není ani tak, že bychom prognózovali nižší příjmy státního rozpočtu, a tím komplikovali situaci vládě.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler před ostatními přihlášenými do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 • Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Dobré odpoledne ještě jednou. Jenom co jsem zapomněl dříve. Tady padlo, jestli jsem v nějakém konfliktu zájmů, nebo nejsem. Nejsem, jsem zarytý a dlouhodobý nekuřák. Ale to není důvod, proč jsem se hlásil. Ze strany ministra financí tady bylo před přestávkou řečeno, že právě ten návrh Ministerstva financí daně sbližuje. Nevím, jestli pan ministr má připravené nějaké nesprávné podklady, anebo to prostě není skutečnost, ale pozměňovací návrh, který jsem předložil v určité variantě já i kolegové, kde se jedná o sazby 21,8 a 2,38, je navržen tak, aby došlo k rovnoměrnému, respektive stejnému zdražení levnějších a dražších cigaret, kdežto u vládního návrhu je ten rozdíl asi 60 haléřů. Takže tato informace tedy není pravdivá. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Nyní v podrobné rozpravě pokračuje pan poslanec Koskuba a poté pan poslanec Stupčuk. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jak jsem avizoval, i s osobním zájmem, přihlašuji se k pozměňovacím návrhům. Zdůrazňuji, že jsou ve skutečnosti stejné, ale připojené k různým materiálům k tomuto zákonu, a to pod čísly 1068 až 1073. Děkuji a dovolím si je předat panu zpravodaji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Stupčuk, přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 • Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu označenému pod číslem 1085. Děkuji. ***

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo další do podrobné rozpravy? Další přihlášku písemnou nemám ani přihlášku z místa nevidím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr financí, místopředseda vlády? Nemá zájem. Pan zpravodaj?Také nemá zájem.

  Ve druhém čtení můžeme hlasovat pouze o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání nebo na návrh navrhovatele zkrácení lhůty pro projednání třetího čtení na 48 hodin. Tento návrh byl předložen a musíme o něm rozhodnout. Ještě zagonguji, aby všichni, kteří mají zájem o hlasování, se mohli dostavit do sněmovny.

  O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 4, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 170 pro 75, proti 24. Návrh nebyl přijat.

  Budeme tedy ve třetím čtení projednávat až po uplynutí 72hodinové lhůty k projednání. To jistě stihneme na této schůzi bez problémů. Končím druhé čtení tohoto - ještě vidím přihlášku. Prosím. Prosím, pane poslanče.

 • Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych, pane předsedající, zpochybnil hlasování. Já jsem hlasoval a nefungovalo mi to tlačítko. Tak kdybyste byl tak hodný. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

  O návrhu pana kolegy Bronislava Schwarze o rozdílu mezi jeho hlasováním a elektronickým zápisem o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování číslo 5, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro opakování tohoto hlasování, respektive pro zpochybnění elektronického zápisu. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 5. Ze 145 přítomných pro 120, proti 1. Návrh byl přijat.

  Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin v hlasování pořadové číslo 6, které jsem zahájil. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

  Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 149 pro 80, proti 27. Návrh byl přijat. To jistě nezmění nic na průběhu projednávání tohoto návrhu zákona.

  Končím bod číslo 4. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat.

  K faktické poznámce mám přihlášeného pana poslance Martina Novotného. Pravděpodobně šlo jenom o jiné hlasování, děkuji.

  Podle pořadu schůze máme před sebou bod číslo pět. Tím je

  Požádám, aby z pověření vlády uvedl tento tisk ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Budu požadovat přítomnost pana kolegy Zlatušky a Horáčka, kteří jsou zpravodaji jednotlivých výborů. Pan ministr už se chystá. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že při prvním čtení tady proběhla podrobná diskuse a debata o tomto návrhu, omezím se na co nejkratší vystoupení.

  Máte před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou reagujeme na situaci, kdy od 1. 1. roku 2015 má vejít v platnosti ustanovení, které je tam již od roku 2004 a jehož účinnost byla neustále oddalována, a to je část, která se týká kvalifikace pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že do té doby nebyla žádná čísla, tak Ministerstvo školství provedlo analýzu. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že velké množství pedagogů stále nemá tuto kvalifikaci. Na základě debat a připomínek, které proběhly i se školskými odbory a zástupci pedagogických fakult vznikl tento návrh, který máte před sebou.

  Návrh řeší ve čtyřech bodech možnost řešit tuto situaci a zároveň jsme se domluvili s pedagogickými a jinými fakultami, které vzdělávají učitele, že zvýší počet kursů, ale i zvýší počet studentů v běžném studiu pro vysokoškoláky, tak abychom se od 1. 1. 2015 nedostali do situace, kde momentálně více jak 300 škol má přes 50 % nekvalifikovaných pedagogů, více jak 600 škol přes 30 % nekvalifikovaných pedagogů. V mnohých oblastech by to udělalo velké problémy. Rád bych upozornil na tabulku, kterou máte přiloženu. Tam máte celou analýzu. Každý poslanec tam může najít svůj okres, svůj kraj a může se podívat, jak konkrétně na tom vaše oblast momentálně je.

  Závěrem mi dovolte vyjádřit i informaci, že s tímto návrhem vyjádřily podporu i školské odbory.

  Tímto děkuji vážené a slovutné Poslanecké sněmovně za pozornost.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem ještě před zpravodajem, i když myslím, že jsme mohli vyčkat na zprávu zpravodaje, ale pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Není to k tomuto návrhu zákona. Já jsem velkorysý a skoro vždycky, když někdo zpochybní hlasování, tak hlasuji pro přijetí té námitky a opakované hlasování. Ale lhát se nemá!

  Pan poslance Schwarz říkal, že nemohl hlasovat. Záznam o hlasování ho usvědčuje ze lži. (Zvyšuje důraznost projevu.) Hlasoval pro. Takže jedině jak mohl zpochybnit hlasování, že byl pro, a přitom chtěl být proti, nebo něco takového. Myslím, že se to nedělá. Když už chcete zpochybnit hlasování, protože někteří vaši nedoběhli, tak to aspoň použijte podle pravdy a nevymýšlejte si, že vám nefungovalo hlasovací zařízení, když na sjetině hlasování číslo 4 u vašeho jména svítí "ano". Takže jste hlasoval pro. (Potlesk z lavic ODS.)

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, to je ovšem vážný problém. Já vám, pane kolego, dám slovo k faktické poznámce až v rozpravě, protože teď to udělat nemohu. Ale to je vážný problém, protože jsme samozřejmě měli vyčkat na elektronický zápis. Já jsem vám důvěřoval a vy jste nás trochu podvedl. To se opravdu nedělá, tohle to. Teď tedy samozřejmě těžko mohu bez návrhu cokoliv jiného dělat, jenom to konstatovat pro stenozáznam. ***

 • Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, my jsme se věnovali poměrně podrobně tomuto zákonu, včetně návrhu na změny na zasedání podvýboru. Výbor bude zasedat dnes, proto bych si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do čtvrtka do 9 hodin.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. - Ještě tedy s přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vyjasnit před tím hlasováním legislativní stanovisko, zda je to možné. Určitě to můžeme přerušit do příští schůze. To bezesporu ano, ale jestli to můžeme přerušit do čtvrtka, když máme pevně daný pořad schůze, si nejsem jist. Neříkám, že nemůžeme. Opravdu si nejsem jist a prosil bych o stanovisko legislativy, zda tento postup je možný. Opravdu nevím, neříkám, že je to špatně, ale měli bychom si to vyjasnit ještě před hlasováním. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já budu konstatovat, že jednací řád, když neupravuje něco podrobně, zůstává to na rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Protože padl procedurální návrh, tak ten procedurální návrh budeme hlasovat. Tak jako tak rozhodne Poslanecká sněmovna.

  Já jen podotýkám, že i když je schůze schválena, je svolána na základě podpisů potřebného kvora poslanců, tak skutečně nejde nic dělat s programem, ovšem uvnitř těch bodů platí všechna ostatní pravidla, to znamená, že jak odročení projednávání do splnění určité lhůty - jestli chcete, pane předsedo, konstatovat jednací řád, mohu to učinit, ale v tomto ohledu samozřejmě je důležité si uvědomit, že tak činíme v době, zda uplynula, nebo neuplynula lhůta pro jednání výboru, což já považuji za mnohem důležitější, a je s podivem, že ji nemáme.

  Paragraf 63 není vyloučen z jednání o jednotlivých bodech při schůzi svolané na základě žádosti potřebného kvora poslanců a i § 63 říká, že lze dát návrh na odročení: "návrhem na odročení navrhuje poslanec, aby projednávaný návrh nebyl rozhodnut ihned, ale aby se o něm jednalo buď v době pozdější, vyjádřené určitým časovým údajem, nebo podmínkou, která musí být nejprve splněna".

  Tady byly dvě věci, které byly řečeny, to znamená projednání výborů, tak jestli požadujete ještě vysvětlení, pane předsedo, od legislativy, tak samozřejmě můžeme počkat, ale já to nepovažuji za nutné. Prosím, máte slovo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo. Já nezpochybňuji, že můžeme hlasovat o odročení, třeba i do čtvrtka. Já se ale ptám, jak bude pokračovat schůze u ostatních bodů, když máme pevně stanovený pořad. Jak budeme pokračovat ve čtvrtek? Který bod přijde na řadu, když nesmíme změnit pořadí bodů, a najednou tam ve čtvrtek zařadíme - já nevím, kde budeme zítra večer, kolik bodů projednáme, možná budeme v bodě 12, a najednou místo bodu 13 se vrátíme k bodu 5? To se mi skutečně nezdá.

  To je všechno. My to nechceme nějak komplikovat, chtěli jsme hlasovat pro propuštění do třetího čtení, nicméně my nemůžeme za to, že není usnesení výboru a je to přitom mimořádná schůze. Opravdu bychom měli být opatrní v legislativních krocích. Teď nemluvím o obsahu, ale o proceduře.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já musím znovu konstatovat, že v tomto ohledu, pokud požadujete, pane předsedo, ještě se zeptám - jestli požadujete stanovisko legislativy, tak já samozřejmě ho nebudu dávat, to stanovisko bylo pouze mé a můj výklad jednacího řádu v tomto ohledu, pokud to požadujete, tak já samozřejmě přeruším schůzi do doby, než takové stanovisko tady bude přítomno. Svolám samozřejmě politické grémium. Vzhledem k tomu, že tu není předseda, tak ne k němu, ale sem svolám předsedy klubů na tu dobu. Prosím, pane předsedo.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych tedy poprosil o to písemné stanovisko. Já se tedy domnívám - náš výklad je, že to můžeme přerušit, ale musíme přerušit schůzi a pokračovat ve čtvrtek, nebo kdy bude hotové usnesení podvýboru, a pokračovat tak jak v tom bodě, ve kterém to přerušíme. To bezesporu možné je. Já za to nemůžu, že to nemáte dobře připravené.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě předseda klubu sociální demokracie. Prosím pana Romana Sklenáka, aby se vyjádřil.

 • Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my to připravené máme a my jsme ten postup konzultovali s legislativou. Potvrdila nám, že je možné tímto způsobem postupovat. Jednací řád o tom mluví jasně. Je možné přerušit ten bod a pokračovat v něm poté, na kdy ho přerušíme.

  Ale samozřejmě pokud chcete si tohle ověřit u legislativy, já s tím nemám problém, ale pokud bychom měli čekat na nějaké písemné stanovisko, tak s tím nesouhlasím. Takže já navrhuji, abychom udělali krátkou přestávku, tohle si vyjasnili s legislativou Sněmovny a pokračovali.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Počkejte. Schůzi řídím já v tuto chvíli. Dám slovo ještě předsedovi klubu KSČM a pak tedy samozřejmě nechám rozhodnout Sněmovnu o procedurálním návrhu, protože tady samozřejmě je otázka - já vám odcituji § 54 odst. 7 a podle toho budeme postupovat dál. Pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Všechny ty postupy, o kterých tady byla řeč, jsou možné. Já spíše souhlasím s tím výkladem, který je na přerušení schůze, ale to si nemůžeme dovolit v této době.

  Mám úplně nejefektivnější návrh: Aby bylo učiněno zadost všemu, tak pan předsedající nechá o tom návrhu hlasovat, pan předseda klubu ODS dá námitku proti postupu předsedajícího, Sněmovna odhlasuje námitku a může se jet dál. A legislativa nezávisle na tomto hlasování může klidně zpracovat posudek pro pana předsedu klubu ODS, aniž bychom to jakýmkoliv způsobem zdržovali. Jde jen o to, jestli podstoupíme to riziko námitky proti postupu předsedajícího. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan předseda klubu ANO, potom předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 • Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych si dovolil požádat jménem našeho poslaneckého klubu o hodinovou přestávku na jednání. Děkuji.

 • Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, teď jste mi to zkomplikoval víc, než jsem si myslel. Dobře. Okamžitě chcete přestávku na klub? Dobře. Protože jsem oznámil předsedu klubu ODS, tak dávám slovo předsedovi klubu ODS. Pak vyhlásím přestávku.

 • Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Není riziko námitky, riziko je, že nebudeme postupovat procedurálně dobře. Námitka není žádné riziko. Abychom dali čas legislativě, tak já bych si poté, co skončí jednání poslaneckého klubu, vzal přestávku na jednání našeho klubu v délce 30 minut. Děkuji. (Velký hluk v sále.)