• Miroslava Němcová: Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Prezident České republiky svolal zasedání Poslanecké sněmovny v jejím sedmém volebním období dnem 25. listopadu roku 2013.

  Ustavující schůzi Poslanecké sněmovny jsem svolala v souladu s § 22 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tuto ustavující schůzi zahajuji a všechny vás na ní srdečně vítám.

  Pořad ustavující schůze je dán příslušnými ustanoveními našeho jednacího řádu a byl vám rozeslán dne 18. listopadu roku 2013.

  Nejprve je mým úkolem seznámit vás s omluvami z dnešního jednacího dne. Z řad poslanců se neomlouvá nikdo. Dovolte mi tedy, abych vás seznámila s omluvami, které předložili členové vlády. Omlouvají se pan předseda vlády Jiří Rusnok pro zahraniční cestu, pan ministr Jiří Cienciala ze zdravotních důvodů, pan ministr Jan Fischer neuvádí důvod a pan ministr Dalibor Štys se omlouvá pro zahraniční cestu.

  Zároveň oznamuji, že náhradní karta - první náhradní karta v tomto volebním období - byla vydána panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi a má kartu číslo 1.

  Vážené dámy a pánové, přistoupíme k bodu číslo 1 této ustavující schůze.

  Prosím vás všechny, abyste povstali. (Děje se.)

  "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

  Děkuji vám.

  Můžeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je slib vás, jednotlivých poslankyň a poslanců.

  Dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jak tento bod bude probíhat. Vlastní akt slibu bude tedy probíhat takto:

  Požádám nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, který byl jako druhý nejstarší místopředseda Poslanecké sněmovny z minulého, tedy šestého volebního období zvolen, a ten přednese Ústavou předepsaný slib. Jako první jej složí do mých rukou. Poté bude číst pan poslanec Lubomír Zaorálek vaše jména v abecedním pořadí, vy k němu budete přistupovat a slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Podpisové archy jsou umístěny zde před vámi u stolku zpravodajů.

  Upozorňuji vás, dámy a pánové, že podle § 6 písm. a) našeho jednacího řádu odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou mandát poslance zaniká.

  Prosím tedy nejprve pana poslance Lubomíra Zaorálka, aby předstoupil k řečnickému pultu a ujal se slova. Vás všechny prosím, abyste povstali. (Děje se.)

 • Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, vážení kolegové.

  "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Podáním ruky a podpisem svůj slib stvrzuje.)

  Nyní prosím pana poslance Petra Adama. - Můžete se posadit. (Slibuji.)

  Pan poslanec Vojtěch Adam. (Slibuji.)

  Pan poslanec Ivan Adamec. (Slibuji.)

  Pan poslanec František Adámek. (Slibuji.)

  Paní poslankyně Markéta Adamová. (Slibuji.)

  Pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. (Slibuji.)

  Pan poslanec Pavel Antonín. (Slibuji.)

  Paní poslankyně Hana Jírovcová Aulická. (Slibuji.)

  Pan poslanec Andrej Babiš. (Slibuji.)

  Pan poslanec Miloš Babiš. (Slibuji.)

  Pan poslanec Miloslav Bačiak. - Ještě jednou prosím, pan poslanec Miloslav Bačiak. Nepřítomen.

  Paní poslankyně Margita Balaštíková. (Slibuji.)

  Pan poslanec Jan Bartošek. (Slibuji.)

  Paní poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. (Slibuji.)

  Pan poslanec Jiří Běhounek. (Slibuji.)

  Pan poslanec Pavel Bělobrádek. (Slibuji.)

  Pan poslanec Marek Benda. (Slibuji.)

  Pan poslanec Petr Bendl. (Slibuji.)

  Pan poslanec Ondřej Benešík. (Slibuji.)

  Paní poslankyně Marie Benešová. (Slibuji.)

  ***

 • Předsedající Miroslava Němcová: Já nyní poděkuji panu kolegovi Lubomíru Zaorálkovi, a protože se již nikdo nehlásil, mohu konstatovat, že poslanecký slib bez výhrad složili všichni přítomní poslanci. Tím jsme projednali druhý bod ustavující schůze Poslanecké sněmovny.

  Než zahájím bod třetí, tak jenom upozorňuji, že paní poslankyně Lorencová má náhradní kartu číslo 2.

  Seznam členů volební komise podle jejich členství v poslaneckých klubech vám byl rozdán na lavice a já nyní požádám zvoleného předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám představil členy této komise. Prosím je, tedy tyto členy, aby při čtení svého jména povstali, a poté nás pan předseda volební komise bude informovat o výsledku prvního jednání komise. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 • Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, přeji vám krásné pondělní odpoledne.

  Dovolte mi, abych vás informoval o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů. V souladu s bodem 2 a 3 článku 1 volebního řádu Poslanecké sněmovny se dne 21. listopadu 2013, minulý týden ve čtvrtek, sešla skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity a ustavila pod vedením poslance Jiřího Štětiny z návrhů poslaneckých klubů volební komisi. Byla ustavena podle zásady poměrného zastoupení v počtu 15 členů.

  Teď prosím vážené kolegyně a kolegy z volební komise, aby po přečtení svého jména povstali, aby sněmovna věděla, kdo je a bude po celé volební období provázet volbami. Jedná se o následující poslance, členy volební komise. Budu je představovat v abecedním pořadí: František Adámek - ČSSD, pan Marek Benda - ODS, Stanislav Huml - SSD, paní Jaroslava Jermanová - ANO 2011, pan poslanec Jan Klán - KSČM), mé jméno je Martin Kolovratník z ANO 2011. Dále v abecedním pořadí pan poslanec Martin Komárek, také ANO 2011, pan poslanec Petr Kořenek - ČSSD), poslanec Jiří Koubek - TOP 09 a Starostové, pan poslanec Petr Kudela - KDU-ČSL, Ivo Pojezný - KSČM, Adam Rykala - ČSSD, pan poslanec Jiří Skalický - TOP 09 a Starostové, Jiří Štětina - hnutí Úsvit, a konečně paní poslankyně Helena Válková - ANO 2011.

  Dámy a pánové, takto ustavená volební komise na své první schůzi dne 21. listopadu 2013 zvolila předsedou volební komise poslance Martina Kolovratníka, tedy mou osobu. Dovolte mi, abych se vám tu ve dvou větách představil: Byl jsem 12 let ředitelem Českého rozhlasu Pardubice, tak o sobě říkám, že jsem kován ve veřejnoprávnosti a stejném, rovném přístupu všem. Věřím, že právě tato moje profesní vlastnost se zúročí i v práci volební komise, a věřím, že komise pod mým vedením získá vaši důvěru.

  Dále bych vás rád informoval o tom, že bod pořadu schůze volební komise nazvaný Volba místopředsedů volební komise byl zatím přerušen.

  Co se týká ověřovatelů volební komise, rozhodli jsme se zvolit sedm ověřovatelů, a to tak, aby byli zastoupeni vždy po jednom zástupci všech poslaneckých klubů, které jsou zde ve Sněmovně pro toto volební období. Poprosím i ověřovatele, aby se ještě jednou postavili a představili.

  Je to František Adámek za ČSSD, pan Marek Benda - ODS, Jaroslava Jermanová - ANO, Jiří Koubek - TOP 09, Petr Kudela - KDU-ČSL, Ivo Pojezný - KSČM, Jiří Štětina za Úsvit. Děkuji, trápil jsem vás dvakrát.

  Skupina poslanců pověřená ustavením volební komise dne 21. listopadu jednomyslně schválila návrh, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro všechny volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny pro celé 7. volební období. Je to na základě § 47 odst. 2 jednacího řádu a článku 1 bod 7 volebního řádu.

  Nyní bych rád, dámy a pánové, požádal Poslaneckou sněmovnu, aby přijala usnesení, v němž bere na vědomí ustavení volební komise Poslanecké sněmovny, a to pro volby konané na ustavující schůzi Sněmovny a dále pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny v celém 7. volebním období, v tomto předneseném složení.

  Děkuji vám za pozornost.

 • Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji panu předsedovi panu poslanci Martinovi Kolovratníkovi a ještě oznamuji, že paní poslankyně Jana Hnyková má náhradní kartu číslo 3.

  Nyní otevřu rozpravu, ale ještě než ji otevřu, k návrhu usnesení, které přednesl pan předseda, tak vás musím upozornit, že podle § 116 odst. 2 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna beze na vědomí toto ustavení volební komise. ***

 • Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milí kolegové, ještě jednou dobrý den. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své první schůzi dne 21. listopadu přijala usnesení č. 5, kterým stanovila lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny, na místopředsedy Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Písemné návrhy - opakuji písemné návrhy - prosím doručte dnes do 18 hodin na sekretariát volební komise. Je to zde v budově Sněmovní 4, místnost A209, o patro výše. Tohle ještě jednou zopakuji. Návrhy prosíme v písemné podobě a lhůta je dnes do 18 hodin.

  Dále bych vás rád informoval o tom, že volební komise pověřila tajemnici komise paní Jitku Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem komise přijímala všechny návrhy na nominace a jejich následné předání všem poslaneckým klubům na vědomí. Proto žádám poslanecké kluby, aby ve zmíněné stanovené lhůtě dnes do 18 hodin předložily své návrhy tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy je daná volba na pořadu naší schůze.

  Ještě rekapitulace. Znamená to, že v souladu s ustanovením článku 5 bod 3 a článku 3 bod 2 volebního řádu může Poslanecká sněmovna ustavit mandátový a imunitní výbor a dále provést volbu předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, jakož i schválit nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny, a to nejdříve ve středu 27. listopadu, tedy pozítří. Děkuji vám.